Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, milé deti, dnes, v tento milostivý deň, otvorte svoje srdcia a proste Pána za dar viery, aby ste sa skutočne stali hodní mena Božích detí, ktorých čisté srdcia vzdávajú vďaku a uctievajú svojho nebeského Otca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

28.02.2022