Posolstvá 25. v mesiaci  Štvrtkové posolstvá  Ročné posolstvá

Posolstvá Kráľovnej pokoja 25. v mesiaci

Farnosť Medžugorie ako aj početní pútnici si zvykli na štvrtkové posolstvá, ktoré skrze vizionárku Máriu Pavlovičovú odovzdávala Matka Božia skoro tri roky (1. 3. 1984 až 8. 1. 1987). O to prekvapivejšie zazneli slová Márie Pavlovičovej 8. 1. 1987, keď oznámila, že Matka Božia povedala, že nebude dávať posolstvá každý štvrtok, ale 25. každého mesiaca. Tieto mesačné posolstvá dáva Matka Božia od januára 1987 až doteraz.
25.02.2023 „Drahé deti!

Kajajte sa a oblečte si odev kajúcnosti a osobnej hlbokej modlitby a v pokore si žiadajte pokoj od Najvyššieho. V tomto milostivom čase vás chce satan zviesť, a vy milé deti, hľaďte na môjho Syna a nasledujte ho v odriekaní a pôste ku Kalvárii. Som s vami, pretože mi Najvyšší dovolil, aby som vás ľúbila a viedla k radosti srdca, vo viere, ktorá rastie pre všetkých tých, ktorí milujú Boha nadovšetko.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2023 „Drahé deti!

Modlite sa so mnou za pokoj, pretože satan si želá vojnu a nenávisť v srdciach a národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstu a pokániu, aby vám Boh daroval pokoj. Budúcnosť je na križovatke, pretože moderný človek nechce Boha. Preto ľudstvo smeruje do záhuby. Milé deti, vy ste moja nádej. Modlite sa so mnou, aby sa uskutočnilo to, čo som začala vo Fatime a tu. Modlite sa a dosvedčujte pokoj vo vašom okolí a buďte ľuďmi pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2022 „Drahé deti!

Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby ste boli jeho pokojom a odrazom nebeského jasu a radosti. Modlite sa, milé deti, aby ste boli otvorení prijať pokoj, pretože mnohé srdcia sú uzavreté pre volanie svetla, ktoré mení srdcia. Som s vami a modlím sa za vás, aby ste sa otvorili a prijali Kráľa pokoja, ktorý napĺňa vaše srdcia teplom a požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2022 „Drahé deti!

Najvyšší ma poslal k vám, aby som vás učila modlitbe. Modlitba otvára srdcia a dáva nádej, aj viera sa rodí a posilňuje. Milé deti, s láskou vás pozývam: vráťte sa k Bohu, pretože Boh je láska a vaša nádej. Nemáte budúcnosť, ak sa nerozhodnete pre Boha. Preto som s vami, aby som vás viedla, aby ste sa rozhodli pre obrátenie a život, a nie pre smrť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2022 „Drahé deti!

Najvyšší mi dovolil byť s vami a byť vašou radosťou i cestou nádeje, pretože ľudstvo sa rozhodlo pre smrť. Preto ma poslal, aby som vás učila, že bez Boha nemáte budúcnosť. Milé deti, buďte nástrojmi lásky pre všetkých tých, ktorí nespoznali Boha lásky. S radosťou svedčte o svojej viere a nestrácajte nádej v premenu ľudského srdca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2022 „Drahé deti!

Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil, aby ste s radosťou hľadali Boha a boli svedkami nekonečnej lásky. Som s vami, milé deti. a znova vás všetkých pozývam: vzchopte sa a svedčte o dobrých skutkoch, ktoré Boh koná vo vás a cez vás. Buďte radostní v Bohu. Čiňte dobro blížnemu, aby vám bolo dobre na zemi, a modlite sa za pokoj, ktorý je ohrozený, pretože satan chce vojnu a nepokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2022 „Drahé deti!

Boh mi dovolil byť s vami a viesť vás cestou pokoja, aby ste tak cez osobný pokoj budovali pokoj vo svete. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša, aby vám dal pevnú vieru a nádej v lepšiu budúcnosť, ktorú chcem s vami vybudovať. Buďte odvážni a nebojte sa, pretože Boh je s vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2022 „Drahé deti!

Som s vami, aby som vás viedla na cestu obrátenia, pretože, milé deti, svojím životom môžete priblížiť mnohé duše k môjmu Synovi. Buďte radostnými svedkami Božieho slova a lásky a s nádejou v srdci, ktorá víťazí nad každým zlom. Odpustite tým, ktorí vám prinášajú zlo, a kráčajte po ceste svätosti. Ja vás vediem k môjmu Synovi, nech je vám cestou, pravdou i životom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2022 „Drahé deti!

Radujem sa s vami a ďakujem vám za každú obetu a modlitbu, ktorú ste obetovali na moje úmysly. Milé deti, nezabúdajte, že ste dôležití v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa k Bohu a k modlitbe, aby Duch Svätý pôsobil vo vás a cez vás. Milé deti, som s vami aj v týchto dňoch, keď satan bojuje za vojnu a nenávisť. Rozdelenie je silné a zlo pôsobí v ľuďoch ako nikdy doteraz.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2022 „Drahé deti!

Hľadím na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože ON mi dovoľuje byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Milé deti, pokoj je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba ešte silnejšia, nech utíchne každý nečistý duch rozdelenia a vojny. Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi radosti Zmŕvychvstalého vo vás aj vo vašom okolí, aby dobro zvíťazilo v každom človeku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2022 „Drahé deti!

Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť vo vás, aj v lepšiu budúcnosť a stanete sa radostnými svedkami Božieho milosrdenstva vo vás aj okolo vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2022 „Drahé deti!

Počujem vaše volanie a modlitby za pokoj. Satan roky bojuje za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla po ceste svätosti, pretože ľudstvo je na križovatke. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a Božím prikázaniam, aby vám bolo dobre na zemi a aby ste vyšli z tejto krízy, do ktorej ste sa dostali, lebo neposlúchate Boha, ktorý vás miluje a chce vás zachrániť a voviesť do nového života.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2022 „Drahé deti!

Som s vami a modlime sa spoločne. Milé deti, pomôžte mi modlitbou, aby satan nemal prevahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu napadla zem. Preto, milé deti, vráťte sa k Bohu a modlitbe, k pôstu a odriekaniu za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. Milé deti, ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal k vám, aby som vás viedla.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2022 „Drahé deti!

Dnes vám pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Milé deti, nezabudnite, že satan je silný a chce pritiahnuť k sebe čo najviac duší. Preto buďte bdelí v modlitbe a rozhodnutí pre dobro. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2021 „Drahé deti!

Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Milé deti, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, lebo plodmi modlitby sú radosť a viera, bez ktorých nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám dávame, prineste do svojich rodín a obohatíte všetkých tých, ktorých stretnete, aby pocítili milosť, ktorú vy prijímate.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2021 „Drahé deti!

Som s vami v tomto milosrdnom čase a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde Boh vás, milé deti, mojím prostredníctvom pozýva, aby ste boli modlitbou a láskou a prejavom raja tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste mali, milé deti, úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Som s vami, pretože ma ON, Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji a aby ste sa vy stali tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2021 „Drahé deti!

Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a váži si život iných. Milé deti, kto sa modlí, cíti slobodu Božích detí a s radostným srdcom slúži pre dobro svojmu bratovi – človeku. Pretože Boh je láska a sloboda. Preto, milé deti, keď vás chcú spútať a využiť vás, nie je to od Boha, veď Boh je láska a dáva svoj pokoj každému stvoreniu. Preto ma poslal, aby som vám pomohla rásť na ceste svätosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2021 „Drahé deti!

Modlite sa, vydávajte svedectvo a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma aj naďalej posiela, aby som vás viedla po ceste svätosti. Uvedomte si, milé deti, že život je krátky a že vás čaká večnosť, aby ste so všetkými svätými oslavovali Boha svojím bytím. Milé deti, nestarajte sa o pozemské veci, ale túžte po nebi. Nebo bude vaším cieľom a radosť zavládne vo vašich srdciach. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2021 „Drahé deti!

S radosťou vás pozývam všetkých, ktorí ste prijali moje pozvanie, milé deti, buďte radosťou a pokojom. Vydávajte svedectvo svojím životom o nebi, ktoré vám prinášam. Milé deti, je čas, aby ste boli odrazom mojej lásky pre všetkých tých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc sa zmocnila nenávisť. Nezabúdajte: ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2021 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Milé deti, vydávajte svedectvo svojím radostným životom, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj v tomto nepokojnom svete, kde vládne pýcha a sebectvo. Milé deti, vy buďte veľkodušní a buďte láskou mojej lásky, aby pohania pocítili, že ste moji a aby sa obrátili k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2021 „Drahé deti!

Moje srdce je naradované, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a chce svojimi klamstvami odviesť čo najviac sŕdc od môjho materinského srdca. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám dal Boh.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2021 „Drahé deti!

Hľadím na vás a pozývam vás: vráťte sa k Bohu, pretože on je láska a mňa z lásky poslal k vám, aby som vás viedla po ceste obrátenia. Zanechajte hriech a zlo, rozhodnite sa pre svätosť a zavládne radosť. A vy budete mojimi vystretými rukami v tomto stratenom svete. Želám si, aby ste boli modlitbou a nádejou pre tých, ktorí nepoznali Boha lásky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2021 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste s farbami jari svedčili o svojej viere. Nech je to viera, nádej i odvaha. Milé deti, nech sa vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, a to ani v tomto čase skúšky. Odvážne kráčajte so vzkrieseným Kristom k nebu, ktoré je vaším cieľom. Ja vás sprevádzam na tejto ceste svätosti a všetkých vás vkladám do svojho Nepoškvrneného Srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2021 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. Prišla som sem ako Kráľovná pokoja, pretože diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť vaše srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Preto buďte pokorní a modlite sa a odovzdajte všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2021 „Drahé deti!

Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a k pôstu. Prežívajte tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, milé deti, že modlitbou a pôstom je možné aj vojny odvrátiť. Milé deti, verte a žite vo viere a s vierou tento čas milosti. A moje Nepoškvrnené Srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa bude utiekať ku mne. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím za pokoj vo vašich srdciach i nádej do budúcnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2021 „Drahé deti!

V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu a sebazapreniu, aby ste boli pevnejší vo viere. Toto je čas prebúdzania a zrodenia. Ako príroda, ktorá sa dáva, tak aj vy, milé deti, premýšľajte nad tým, koľko ste dostali. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na zemi. Túžte po nebi, v nebi nie je smútok ani nenávisť. Preto, milé deti, znova sa rozhodnite pre obrátenie a nech svätosť zavládne vo vašom živote.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2020 „Drahé deti!

Nesiem vám malého Ježiša, ktorý vám prináša pokoj. On je minulosť, prítomnosť aj budúcnosť vášho života. Milé deti, nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť, lebo vy ste vyvolení, aby ste boli v každej situácii svedkami nádeje. Preto som tu s Ježišom, aby vás požehnal svojím pokojom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2020 „Drahé deti!

Toto je čas lásky, srdečnosti, modlitby a radosti. Milé deti, modlite sa, aby sa malý Ježiš narodil vo vašich srdciach. Otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý sa dáva každému z vás. Boh ma poslal, aby som bola radosťou a nádejou v tomto čase. A ja vám hovorím: bez malého Ježiša nemáte nežnosť ani pocit neba, ktorý sa ukrýva v novorodeniatku. Preto, milé deti, pracujte na sebe. Čítaním Svätého písma objavíte Ježišovo narodenie a radosť ako v prvých dňoch, ktoré Medžugorie dalo ľudstvu. Dejiny budú pravdou, čo sa aj dnes opakuje u vás aj okolo vás. Pracujte a vytvárajte pokoj prostredníctvom sviatosti zmierenia. Zmierte sa s Bohom, milé deti, a uvidíte zázraky okolo vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2020 „Drahé deti!

V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte všetkých svätých, aby vám boli príkladom a pomocou. Satan je silný a bojuje, aby pritiahol k sebe čo najviac sŕdc. Chce vojnu a nenávisť. Preto som s vami tak dlho, aby som vás viedla po ceste spásy: k tomu, ktorý je cesta, pravda a život. Milé deti, vráťte sa k láske k Bohu a ON bude vašou silou a vaším útočišťom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2020 „Drahé deti!

Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske aj v mojej prítomnosti. Pozývam vás, milé deti, vráťte sa k Bohu a k modlitbe. Nech je mierou vášho života láska a nezabúdajte, milé deti, že modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás. Všetko, čo robíte, nech je na Božiu slávu. Potom nebo naplní vaše srdce radosťou a vy pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela, aby spasil vás i zem, na ktorej žijete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2020 „Drahé deti!

Toto je čas milosti. Ja som s vami a znovu vás pozývam, milé deti, vráťte sa k Bohu a k modlitbe, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Milé deti, nemáte budúcnosť ani pokoj, kým sa váš život nezačne osobným obrátením a premenou k dobru. Zlo prestane a pokoj zavládne vo vašich srdciach a vo svete. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Som s vami a prihováram sa za každého z vás u svojho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2020 „Drahé deti!

V tomto nepokojnom čase, v ktorom diabol zbiera duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás k vytrvalej modlitbe, aby ste v modlitbe objavili Boha lásky a nádeje. Milé deti, zoberte si do ruky kríž. Nech sa stane pre vás povzbudením, že láska vždy zvíťazí. Osobitne teraz, keď sú kríž a viera odmietané. Váš život nech je odbleskom a príkladom toho, že viera a nádej sú ešte živé a že nový svet pokoja je možný. Som s vami a prihováram sa za vás u svojho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2020 „Drahé deti!

Počúvam vaše úpenlivé prosby a modlitby a prihováram sa za vás u svojho Syna Ježiša, ktorý je cesta, pravda a život. Milé deti, vráťte sa k modlitbe a otvorte svoje srdcia v tomto milostivom čase a poďte cestou obrátenia. Váš život je pominuteľný a bez Boha nemá zmysel. Preto som s vami, aby som vás viedla k svätosti života, aby každý z vás objavil radosť žitia. Milé deti, všetkých vás milujem a žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2020 „Drahé deti!

Modlite sa so mnou za nový život pre vás všetkých. Milé deti, vo svojich srdciach viete, čo treba zmeniť: vráťte sa k Bohu a jeho prikázaniam, aby Duch Svätý premenil vaše životy a tvár tejto zeme, ktorá si vyžaduje obnovu v Duchu. Milé deti, buďte modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Buďte radosťou pre všetkých, ktorí nevidia východisko. Buďte nositeľmi svetla vo tme tohto nepokojného času. Modlite sa a proste o pomoc aj ochranu svätých, aby ste aj vy mohli túžiť po nebi a po nebeských skutočnostiach. Som s vami a všetkých vás ochraňujem a žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2020 „Drahé deti!

Nech je vám tento čas podnetom pre vaše osobné obrátenie. Milé deti, v samote sa modlite k Duchu Svätému, aby vás posilnil vo viere a v dôvere v Boha, aby ste sa stali dôstojnými svedkami lásky, ktorou vás obdarúva prostredníctvom mojej prítomnosti. Milé deti, nedovoľte, aby vám pokušenia zatvrdili srdce a aby modlitba bola ako púšť. Buďte odleskom Božej lásky a svojím životom vydávajte svedectvo o vzkriesenom Ježišovi. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2020 „Drahé deti!

Som s vami po všetky tie roky, aby som vás viedla na cestu spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu. Milé deti, dovoľte, aby Boh hovoril k vášmu srdcu. Pretože satan vládne a chce zničiť vaše životy a zem, po ktorej kráčate. Buďte statoční a rozhodnite sa pre svätosť. Uvidíte obrátenie vo vašich srdciach a rodinách, modlitba bude vyslyšaná, Boh vypočuje vaše úpenlivé prosby a daruje vám pokoj. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2020 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase chcem vidieť vaše tváre premenené modlitbou. Ste tak zaplavení pozemskými starosťami, že necítite, ako jar klope na dvere. Milé deti, ste pozvaní k pokániu a modlitbe. Tak ako príroda v tichosti bojuje za nový život, aj vy ste pozvaní, aby ste sa v modlitbe otvorili Bohu. V ňom nájdete pokoj a teplo jarného slnka vo svojich srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2020 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa ešte väčšmi modlili, kým vo svojom srdci nepocítite svätosť odpúšťania. V rodinách musí byť svätosť, pretože, milé deti, svet nemá budúcnosť bez lásky a svätosti. Preto vy sa odovzdajte vo svätosti a radosti Bohu Stvoriteľovi, ktorý vás miluje nekonečnou láskou. Preto ma posiela k vám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2019 „Drahé deti!

Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby vás požehnal a zjavil vám svoju lásku, ktorá prichádza z neba. Vaše srdce túži po pokoji, ktorého je čoraz menej na zemi. Lebo ľudia sú vzdialení od Boha a duše sú choré a kráčajú naproti duchovnej smrti. Som s vami, milé deti, aby som vás viedla po tej ceste spásy, na ktorú vás volá Boh.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2019 „Drahé deti!

Nech sa vám tento čas stane časom modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Preto, milé deti, modlite sa za pokoj vo vašich srdciach a rodinách, aby sa Ježiš mohol narodiť vo vás a dať vám svoju lásku a požehnanie. Svet je vo vojne, pretože srdcia sú plné nenávisti a žiarlivosti. Milé deti, v očiach vidno nepokoj, pretože ste Ježišovi nedovolili, aby sa narodil vo vašom živote. Hľadajte ho, modlite sa a ON sa vám daruje v Dieťati, ktoré je radosť a pokoj. Som s vami a modlím sa za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2019 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa modlitba stane balzamom pre vašu dušu, pretože plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy. Milé deti, v úplnej odovzdanosti Bohu on sa o všetko postará, požehná vás a vaše obety budú mať zmysel. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2019 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam modliť sa na moje úmysly, aby som vám pomohla. Milé deti, modlite sa ruženec a rozjímajte nad tajomstvami ruženca, pretože aj vy vo svojom živote prechádzate radosťami a bolesťami. Týmto spôsobom tajomstvá premieňate do svojho života, pretože život je tajomstvo, až kým ho nevložíte do Božích rúk. Tak budete mať skúsenosť viery ako Peter, ktorý stretol Ježiša a Duch Svätý naplnil jeho srdce. Aj vy ste pozvaní, milé deti, aby ste vydávali svedectvo prežívajúc lásku, ktorú vám Boh zo dňa na deň preukazuje mojou prítomnosťou. Preto, milé deti, buďte otvorení a modlite sa srdcom vo viere.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2019 „Drahé deti!

Modlite sa, pracujte a vydávajte svedectvo s láskou pre nebeské kráľovstvo, aby vám bolo dobre tu na zemi. Milé deti, vaše úsilie Boh stonásobne požehná, budete svedkami medzi národmi. Duše neveriacich pocítia milosť obrátenia a nebo bude vďačné za vašu námahu a obety. Milé deti, vydávajte svedectvo s ružencom v ruke, že ste moji a rozhodnite sa pre svätosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2019 „Drahé deti!

Mojím pozvaním pre vás je modlitba. Nech je vám modlitba radosťou a vencom, ktorý vás viaže s Bohom. Milé deti, prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech bude vládnuť. Ale keď ste moji, zvíťazíte, pretože vaším útočišťom bude Srdce môjho Syna Ježiša. Preto, milé deti, vráťte sa k modlitbe, kým sa vám modlitba nestane životom vo dne i v noci.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2019 „Drahé deti!

Ďakujem Bohu za každého z vás. Milé deti, osobitným spôsobom vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Pripravujem vás na nové časy, aby ste boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe, aby cez vás pôsobil Duch Svätý a obnovila sa tvár zeme. Modlím sa s vami za pokoj, ktorý je najdrahocennejší dar, hoci satan si želá vojnu a nenávisť. Vy, milé deti, buďte mojimi vystretými rukami a hrdo kráčajte s Bohom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2019 „Drahé deti!

Boh mi zo svojho milosrdenstva dovolil byť s vami, aby som vás poučovala a viedla po ceste obrátenia. Milé deti, vy ste všetci pozvaní modliť sa z celého srdca za to, aby sa uskutočnil plán spásy pre vás a skrze vás. Uvedomte si, milé deti, že život je krátky a očakáva vás večný život podľa zásluhy. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste boli dôstojnými nástrojmi v Božích rukách.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2019 „Drahé deti!

Toto je milostivý čas, čas milosrdenstva pre každého z vás. Milé deti, nedovoľte, aby vietor nenávisti a nepokoja vládol vo vás a okolo vás. Milé deti, vy ste pozvaní byť láskou a modlitbou. Diabol chce nepokoj a neporiadok, ale vy, milé deti, buďte radosťou zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych za každého z vás. On zvíťazil nad smrťou, aby vám dal život, život večný. Preto, milé deti, vydávajte svedectvo a buďte hrdí, že ste v ňom vzkriesení.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2019 „Drahé deti!

Toto je milostivý čas. Tak ako sa príroda obnovuje k novému životu, aj vy ste pozvaní k obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha. Milé deti, ste prázdni a nemáte radosť, pretože nemáte Boha. Preto modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom. Hľadajte v prírode Boha, ktorý vás stvoril, pretože príroda hovorí a bojuje za život a nie za smrť. Vojny vládnu v srdciach i v národoch, pretože nemáte pokoj a nevidíte, milé deti, brata vo svojom blížnom. Preto sa vráťte k Bohu a k modlitbe.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2019 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k novému životu. Nie je dôležité, koľko máte rokov, otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý vás premení v tomto milostivom čase. A vy sa ako príroda narodíte do nového života v Božej láske a vaše srdcia sa otvoria pre nebo a nebeské veci. Ešte som s vami, pretože mi to Boh dovolil z lásky k vám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2019 „Drahé deti!

Dnes vás ako matka pozývam na obrátenie. Tento čas je pre vás, milé deti, časom ticha a modlitby. Preto nech v teple vášho srdca vzíde semeno nádeje a viery a vy, milé deti, zo dňa na deň pocítite potrebu modliť sa viac. Váš život sa stane usporiadaný a zodpovedný. Pochopíte, milé deti, že ste tu na zemi dočasne a pocítite potrebu byť bližšie Bohu. A s láskou budete dosvedčovať svoju skúsenosť stretnutia s Bohom, o ktorú sa podelíte s druhými. Som s vami a prosím za vás, ale nemôžem bez vášho ÁNO.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2018 „Drahé deti!

Prinášam vám svojho Syna Ježiša, ktorý je Kráľom pokoja. On vám daruje pokoj a nech nie je len pre vás, ale, milé deti, prinášajte ho druhým v radosti a pokore. Som s vami a prosím za vás v tomto milostivom čase, ktorý vám Boh chce dať. Moja prítomnosť je znakom lásky, kým som tu s vami, aby som vás chránila a viedla do večnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2018 „Drahé deti!

Toto je čas milosti a modlitby, čas očakávania a darovania. Boh sa vám dáva, aby sme ho milovali nadovšetko. Preto, milé deti, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa toto čakanie stalo modlitbou a láskou, a najmä darovaním. Som s vami, milé deti, a povzbudzujem vás, aby ste sa nezriekali dobra, pretože ovocie bude vidieť a počuť do diaľky. Preto je nepriateľ zúrivý a využíva všetko, aby vás odviedol od modlitby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2018 „Drahé deti!

Máte veľkú milosť, že ste pozvaní k novému životu podľa posolstiev, ktoré vám dávam. Milé deti, toto je čas milosti. Čas aj pozvanie k obráteniu pre vás i budúce pokolenia. Preto vás pozývam, milé deti, viac sa modlite a otvorte svoje srdce môjmu Synovi Ježišovi. Som s vami, všetkých vás milujem a žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2018 „Drahé deti!

Aj príroda vám poskytuje znamenia svojej lásky prostredníctvom plodov, ktoré vám dáva. I vy ste mojím príchodom dostali hojnosť darov a plodov. Milé deti, nakoľko ste odpovedali na moje pozvanie, to vie Boh. Ja vás pozývam: nie je neskoro, rozhodnite sa pre svätosť a život s Bohom v milosti a pokoji! Boh vás požehná a dá vám stonásobne, ak v neho dúfate.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2018 „Drahé deti!

Toto je čas milosti. Milé deti, viac sa modlite, menej rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol po ceste obrátenia. Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2018 „Drahé deti!

Boh ma povolal, aby som vás viedla k nemu, pretože on je vaša sila. Preto vás pozývam, aby ste sa modlili k nemu a dôverovali v neho. Pretože on je vaše útočište pred každým zlom, ktoré striehne a odvádza duše ďaleko od milosti a radosti, ku ktorým ste všetci pozvaní. Milé deti, prežívajte raj tu na zemi, aby sa vám dobre vodilo. Nech sú vám Božie prikázania svetlom na vašej ceste. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2018 „Drahé deti!

Toto je deň, čo mi dal Pán, aby som sa mu poďakovala za každého z vás. Za tých, čo sa obrátili a prijali moje posolstvá a vydali sa cestou obrátenia a svätosti. Radujte sa, milé deti, pretože Boh je milosrdný, všetkých vás miluje svojou nesmiernou láskou a vedie vás po ceste spásy prostredníctvom môjho príchodu sem. Všetkých vás milujem a dávam vám svojho Syna, aby vám on daroval pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2018 „Drahé deti!

V tomto nepokojnom čase vás pozývam, aby ste väčšmi dôverovali Bohu, ktorý je váš Otec na nebesiach a ktorý ma poslal, aby som vás viedla k nemu. Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám chce dať. A v tichosti srdca sa klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili vo večnosti, kam vás chce priviesť. Nech je vašou nádejou radosť zo stretnutia s Najvyšším v každodennom živote. Preto vás pozývam: nezanedbávajte modlitbu, pretože modlitba koná zázraky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2018 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste s Ježišom žili váš nový život. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v pokušeniach života boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože Ježiš vás spasil svojimi ranami a svojím zmŕtvychvstaním vám dal nový život. Milé deti, modlite sa a nestrácajte nádej. Vo vašich srdciach nech prebýva radosť a pokoj. A dosvedčujte radosť, že ste moji. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2018 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste boli so mnou v modlitbe v tomto milostivom čase, keď tma bojuje so svetlom. Modlite sa, milé deti, vyspovedajte sa a začnite nový život v milosti. Rozhodnite sa pre Boha a on vás povedie k svätosti. A kríž sa vám stane znamením víťazstva a nádeje. Buďte hrdí, že ste pokrstení a buďte vďační vo svojom srdci, že ste súčasťou Božieho plánu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2018 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste sa otvorili a žili prikázania, ktoré vám Boh dal, aby vás viedli prostredníctvom sviatostí na ceste obrátenia. Svet a svetské pokušenia vás podrobujú skúškam. Avšak vy, milé deti, pozorujte Božie stvorenia, ktoré vám ON dal v kráse a pokore. Milé deti, milujte Boha nadovšetko a on vás povedie po ceste spásy.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2018 „Drahé deti!

Tento čas nech sa pre vás stane časom modlitby, aby Duch Svätý cez modlitbu zostúpil na vás a daroval vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu. Milé deti, hľadajte nadovšetko Boha a Božie veci a zanechajte zemi pozemské, pretože satan vás privedie do prachu a hriechu. Vy ste pozvaní k svätosti a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2017 „Drahé deti!

Dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Milé deti, všetkých vás pozývam, aby ste žili a dosvedčovali milosti a dary, ktoré ste prijali. Nebojte sa! Modlite sa, nech vám Duch Svätý dá silu, aby ste sa stali radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2017 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe. Milé deti, modlite sa a hľadajte pokoj. On, ktorý prišiel sem na zem, aby vám dal svoj pokoj bez ohľadu na to, kým alebo čím ste; on, môj Syn, váš brat, mojím prostredníctvom vás pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani večný život. Preto verte, modlite sa a žite v milosti a v očakávaní svojho osobného stretnutia s ním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2017 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste v tomto milostivom čase boli modlitbou. Všetci máte problémy, útrapy, súženia a nepokoje. Nech sú vám svätci vzorom a podnetom k svätosti. Boh vám bude nablízku a vy sa obnovíte v tomto hľadaní prostredníctvom osobného obrátenia. Viera vám bude nádejou a radosť zavládne vo vašich srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2017 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste boli veľkodušní v odriekaní, pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení, a sú vaši bratia a sestry. Osobitným spôsobom vás prosím, aby ste sa modlili za kňazov a všetky zasvätené osoby, aby ešte vrúcnejšie milovali Ježiša. Nech Duch Svätý naplní ich srdcia radosťou, aby svedčili o nebi a nebeských tajomstvách. Mnohé duše sú v hriechu, lebo niet tých, ktorí sa obetujú a modlia za ich obrátenie. Som s vami a prosím za vás, aby vaše srdcia boli naplnené radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2017 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste boli ľuďmi modlitby. Modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou a stretnutím s Najvyšším. On zmení vaše srdce a stanete sa ľuďmi lásky a pokoja. Nezabúdajte, milé deti, že satan je silný a chce vás odvrátiť od modlitby. Nezabúdajte, že modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom. Preto som s vami, aby som vás viedla. Nevzdajte sa modlitby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2017 „Drahé deti!

Buďte modlitbou a odbleskom Božej lásky pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a Božích prikázaní. Milé deti, buďte verní a rozhodní v obrátení a pracujte na sebe, aby pre vás bola svätosť života pravdou. A povzbudzujte sa v dobre prostredníctvom modlitby, aby váš život na zemi bol príjemnejší.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2017 „Drahé deti!

Dnes sa vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou vo večný život. Preto sa modlite srdcom, kým vaše srdce nezaspieva vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Som s vami, milé deti, a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2017 „Drahé deti!

Najvyšší mi dovolil, aby som vás znovu pozvala k obráteniu. Milé deti, otvorte svoje srdcia milosti, ku ktorej ste všetci pozvaní. Buďte svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Váš život tu na zemi je pomíňajúci. Modlite sa, aby ste prostredníctvom modlitby túžili po nebi a nebeských veciach, a vaše srdcia uvidia všetko inak. Nie ste sami, som s vami a prihováram sa u môjho Syna Ježiša za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2017 „Drahé deti!

Milujte, modlite sa a svedčte o mojej prítomnosti všetkým, ktorí sú ďaleko. Svojím vydávaním svedectva a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou svedčili a povzbudzovali všetkých tých, ktorí sú vzdialení od môjho Nepoškvrneného Srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2017 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu, nech prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začnete nový život. Tento jarný čas nech povzbudí vaše mysle a srdcia k novému životu, k obnove. Preto, milé deti, ja som s vami, aby som vám pomohla, aby ste rozhodne povedali ÁNO Bohu a Božím prikázaniam. Nie ste sami, som s vami milosťou Najvyššieho, ktorú mi dáva pre vás a vaše pokolenia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2017 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste svoju vieru hlboko prežívali a prosili Najvyššieho, aby ju posilnil, a aby ju vetry a búrky nemohli zlomiť. Nech sú korene vašej viery modlitba a nádej vo večný život. A už teraz, milé deti, pracujte na sebe v tomto milostivom čase, v ktorom vám Boh dáva milosť, aby ste cez odriekanie a pozvanie na obrátenie boli ľuďmi jasnej a a vytrvalej viery a nádeje.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2017 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu a vrátiť vás ku všetkému tomu, čo je ľudské. Chce v srdciach zničiť všetky city k Bohu a Božím stvoreniam. Vy, milé deti, modlite sa a bojujte proti materializmu, modernizmu a sebectvu, ktoré vám svet ponúka. Milé deti, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa so svojím Synom Ježišom prihováram za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2016 „Drahé deti!

S veľkou radosťou vám dnes prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Otvorte svoje srdcia, milé deti, a buďte naradovaní, že ho môžete prijať. Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, rodinách a vo svete. A vy, milé deti, pomôžte svojimi modlitbami, aby sa tak stalo. Žehnám vás so svojím Synom Ježišom a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej a aby váš zrak i srdce boli stále upriamené na nebo a večnosť. Tak budete otvorení Bohu a jeho plánom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2016 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k modlitbe. V tomto milostivom čase mi Boh dovolil, aby som vás viedla k svätosti a jednoduchému životu, aby ste v malých veciach odkryli Boha Stvoriteľa, zamilovali sa do neho a aby sa váš život stal vďakou Najvyššiemu za všetko, čo vám dáva. Milé deti, nech je váš život v láske darom pre druhých a Boh vás požehná. A vy vydávajte svedectvo nezištne – z lásky k Bohu. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2016 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam: modlite sa za pokoj! Zanechajte sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete zmeniť svoj život. Keď budete žiť modlitbu, dosiahnete pokoj. Keď budete žiť v pokoji, pocítite potrebu svedčiť, pretože objavíte Boha, ktorého teraz cítite vzdialeného. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a dovoľte Bohu, aby vošiel do vašich sŕdc. Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste zvíťazili nad zlom vo vás a okolo vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2016 „Drahé deti!

Dnes vám pozývam k modlitbe. Nech sa modlitba stane životom pre vás. Iba tak sa vaše srdce naplní pokojom a radosťou. Boh vám bude blízko a vy ho pocítite vo svojom srdci ako priateľa. Budete s ním hovoriť ako s niekým, koho poznáte a, milé deti, budete mať potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2016 „Drahé deti!

Dnes sa chcem s vami podeliť o nebeskú radosť. Vy, milé deti, otvorte dvere srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj a láska, ktorú dáva iba Boh. Milé deti, príliš ste naviazaní na zem a pozemské veci, preto satan vás prevaľuje ako vietor morské vlny. Preto nech sa stane reťazou vášho života modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom pre druhých boli radosťou a príkladom svojím životom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2016 „Drahé deti!

Pozerám sa na vás a vidím vás stratených, nemáte modlitbu ani radosť v srdci. Vráťte sa k modlitbe, milé deti, a dajte Boha na prvé miesto, a nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam. Milé deti, nech vám tento čas bude každý deň väčšmi hľadaním Boha v tichosti vášho srdca a modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2016 „Drahé deti!

Ďakujte so mnou Bohu za dar, že som s vami. Modlite sa, milé deti, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti, chcem vám dať svoje materinské požehnanie pokoja a mojej lásky. Prihováram sa za vás u môjho Syna a pozývam vás, aby ste vytrvali v modlitbe, aby som s vami mohla uskutočniť svoje plány.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2016 „Drahé deti!

Moja prítomnosť je dar od Boha pre vás všetkých a podnet na obrátenie. Satan je silný a chce do vašich sŕdc a myslí vniesť neporiadok a nepokoj. Preto vy, milé deti, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol po skutočnej ceste radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2016 „Drahé deti!

Moje Nepoškvrnené srdce krváca, keď vás vidím v hriechu a s hriešnymi mravmi. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi. Boh vás skrze mňa pozýva, aby vaše srdcia boli nádejou a radosťou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko. Nech je vám moje pozvanie balzamom pre dušu a srdce, aby ste oslavovali Boha Stvoriteľa, ktorý vás miluje a pozýva k večnosti. Milé deti, život je krátky, vy využite tento čas, aby ste konali dobro.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2016 „Drahé deti!

Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, milé deti, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš z lásky dal svoj život, aby vás spasil a aby vám daroval večný život. Preto modlite sa, milé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2016 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam k obráteniu. Milé deti, milujete málo a ešte menej sa modlíte. Ste stratení a neviete, čo je váš cieľ. Vezmite kríž, hľaďte na Ježiša a nasledujte ho. On sa vám dáva až po smrť na kríži, pretože vás miluje. Milé deti, pozývam vás, vráťte sa k modlitbe srdcom, aby ste v modlitbe našli nádej aj zmysel vášho žitia. Som s vami a prosím za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2016 „Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. Preto, milé deti, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste celým srdcom mohli povedať: ako na nebi, tak nech je i na zemi. Milé deti, vy ste slobodní, aby ste sa v slobode rozhodli pre Boha alebo proti nemu. Pozrite, kam vás chce satan zviesť do hriechu a otroctva. Preto, milé deti, vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla priviesť k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda i život.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2015 „Drahé deti!

Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša a z náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi. Modlím sa s vami za pokoj a pozývam vás, aby ste boli pokojom. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2015 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa na moje úmysly. Pokoj je ohrozený, preto, milé deti, modlite sa a buďte nositeľmi pokoja a nádeje v tomto nepokojnom svete, kde satan napáda a pokúša všetkými spôsobmi. Milé deti, buďte vytrvalí v modlitbe a pevní vo viere. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna Ježiša za vás všetkých.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2015 „Drahé deti!

Moja modlitba aj dnes je za vás všetkých, osobitne za všetkých, ktorí si zatvrdili srdcia k môjmu pozvaniu. Žijete v dňoch milosti a neuvedomujete si dary, ktoré vám Boh dáva cez moju prítomnosť. Milé deti, rozhodnite sa aj dnes pre svätosť a zoberte si príklad zo svätých dnešnej doby a uvidíte, že svätosť je skutočnosťou pre všetkých vás. Radujte sa v láske, milé deti, lebo ste v Božích očiach neopakovateľní a nezameniteľní, pretože ste Božou radosťou v tomto svete. Vydávajte svedectvo o pokoji, modlitbe a láske.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2015 „Drahé deti!

Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera naplnia vaše srdcia láskou a radosťou, a vy budete znamením pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Milé deti, povzbudzujte sa navzájom k modlitbe srdcom, aby modlitba naplnila váš život. A vy, milé deti, budete každý deň predovšetkým svedkami služby Bohu v adorácii a blížnemu v núdzi. Som s vami a prihováram sa za všetkých vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2015 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste boli modlitbou. Nech sa vám modlitba stane krídlami pre stretnutie s Bohom. Svet je okamihu pokušenia, pretože zabudol a opustil Boha. Preto vy, milé deti, buďte tí, ktorí hľadajú a nadovšetko milujú Boha. Som s vami a vediem vás k môjmu Synovi, ale vy musíte povedať svoje ÁNO v slobode Božích detí. Prihováram sa za vás a milujem vás, milé deti, nesmiernou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2015 „Drahé deti!

S radosťou som aj dnes s vami a všetkých vás pozývam, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste pochopili lásku, ktorú mám k vám. Moja láska je silnejšia než zlo, milé deti, preto sa priblížte k Bohu, aby ste pocítili moju radosť v Bohu. Bez Boha, milé deti, nemáte budúcnosť, nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte zlo a vyberte si dobro. Som s vami a s vami sa prihováram u Boha za všetky vaše potreby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2015 „Drahé deti!

Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, že vás môžem milovať a pozývať na obrátenie. Milé deti, nech Boh bude váš zajtrajšok, nie vojna a nepokoj, nie smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha nenájdete žiadny pokoj. Milé deti, preto sa vráťte k Bohu a k modlitbe, aby vaše srdce spievalo s radosťou. Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2015 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, milé deti, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou druhým. Vaše svedectvo bude silné a všetko, čo konáte, bude popretkávané Božou nežnosťou. Som s vami a prosím za vás a vaše obrátenie, až kým nedáte Boha na prvé miesto.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2015 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený od všetkých pozemských starostí. Vy, milé deti, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli pevní v tomto boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2015 „Drahé deti!

Aj dnes mi Najvyšší dovolil, aby som bola s vami a aby som vás viedla po ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Milé deti, vy sa modlite a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým plánom, ktoré vám ponúka diabol modernými prostriedkami. Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách sa modlite, aby vás zlo nezneužilo a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a modlím sa za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2015 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam: viac sa modlite a menej rozprávajte. V modlitbe hľadajte Božiu vôľu a žite ju podľa prikázaní, ku ktorým vás Boh pozýva. Som s vami a modlím sa vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2015 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam – žite svoje povolanie v modlitbe. Dnes chce satan ako nikdy predtým udusiť svojím nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja človeka a jeho dušu. V mnohých srdciach niet radosti, lebo niet Boha ani modlitby. Nenávisť a vojna rastú zo dňa na deň. Milé deti, pozývam vás, začnite nanovo s nadšením cestu svätosti a lásky, lebo kvôli tomu som prišla medzi vás. Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou, a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh. Milé deti, nech je vždy vo vašich srdciach nádej na lepší zajtrajšok.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2014 „Drahé deti!

Aj dnes vám v náručí prinášam svojho Syna Ježiša a žiadam od neho pokoj pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil jeho pokoj a radosť. Modlím sa za vás, aby ste boli čoraz viac otvorení modlitbe.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2014 „Drahé deti!

Osobitným spôsobom vás dnes pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, aby ste pochopili, kto ste a kam máte ísť. Buďte nositeľmi radostnej zvesti a ľuďmi nádeje. Buďte láskou pre všetkých tých, ktorí sú bez lásky. Milé deti, to všetko budete a uskutočníte, len ak sa budete modliť a budete otvorení Božej vôli, Bohu, ktorý vás chce viesť k večnému životu. Som s vami a prihováram sa za vás deň čo deň u môjho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2014 „Drahé deti!

Modlite sa v tomto milostivom čase a proste o príhovor všetkých svätých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú deň čo deň pre vás príkladom a povzbudením na ceste vášho obrátenia. Deti moje, uvedomte si, že váš život je krátky a pominuteľný. Preto túžte po večnosti a pripravujte vaše srdcia v modlitbe. Ja som s vami a za každého z vás sa prihováram pred mojím Synom, zvlášť za tých, ktorí sa zasvätili mne a môjmu Synovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2014 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste aj vy boli ako hviezdy, ktoré svojou žiarou dávajú svetlo a krásu druhým pre radosť. Milé deti, buďte aj vy žiarou, krásou, radosťou a pokojom, a najmä modlitbou za všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej lásky i lásky môjho Syna Ježiša. Milé deti, vydávajte o svojej viere a modlitbe svedectvo v radosti. V radosti viery, ktorá je vo vašich srdciach a modlite sa za pokoj, ktorý je vzácnym darom od Boha.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2014 „Drahé deti!

Modlite sa na moje úmysly, lebo satan chce zničiť môj plán, ktorý tu mám a ukradnúť vám pokoj. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Boh cez každého z vás mohol pôsobiť. Nech sú vaše srdcia otvorené Božej vôli. Milujem vás a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2014 „Drahé deti!

Neuvedomujete si, aké milosti prežívate v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili. Vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách zavládne modlitba, nech vás Duch Svätý vedie a podnecuje, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre každého z vás. Som s vami a so svätými a s anjelmi sa prihováram za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2014 „Drahé deti!

Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte v vami, a že vás vediem v modlitbe po ceste pokoja. Vaše srdce i duša prahnú po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe objavíte múdrosť žitia. Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2014 „Drahé deti!

Modlite sa a uvedomte si, že bez Boha ste prach. Preto obráťte svoje mysle i srdcia k Bohu a modlitbe. Dôverujte jeho láske. Vy ste v Božom Duchu, milé deti, všetci pozvaní, aby ste boli svedkami. Vy ste drahocenní a ja vás pozývam, milé deti, k svätosti, k večnému životu. Preto si uvedomujte, že tento život je pominuteľný. Milujem vás a pozývam vás k novému životu obrátenia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2014 „Drahé deti!

Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a za všetkých vás sa prihováram u svojho Syna Ježiša a milujem vás nesmiernou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2014 „Drahé deti!

Pozývam vás znovu: začnite boj proti hriechu ako v prvých dňoch, choďte na spoveď a rozhodnite sa pre svätosť. Božia láska začne prúdiť cez vás do sveta, vo vašich srdciach zavládne pokoj a naplní vás Božie požehnanie. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2014 „Drahé deti!

Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Vy, milé deti, modlite sa, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého začiatku povedali „áno“ môjmu pozvaniu. Dosvedčujte Boha a moju prítomnosť a nezabudnite, milé deti, ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých prinášam môjmu Synovi Ježišovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2014 „Drahé deti!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby odblesk vašej modlitby vplýval na tých, ktorých stretnete. Položte Sväté písmo na viditeľné miesto vo vašich rodinách a čítajte ho, aby slová pokoja začali prúdiť vo vašich srdciach. Modlím sa s vami i za vás, milé deti, aby ste sa deň čo deň stali ešte väčšmi otvorení Božej vôli.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2013 „Drahé deti!

Prinášam vám Kráľa pokoja, aby vám on dal svoj pokoj. Vy, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ovocie modlitby bude vidieť na tvárach ľudí, ktorí sa rozhodli pre Boha a jeho kráľovstvo. Ja so svojím Synom Ježišom vás všetkých žehnám požehnaním pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2013 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Milé deti, otvorte do hĺbky dvere srdca modlitbe, modlitbe srdcom, a potom bude môcť Najvyšší pôsobiť na vašu slobodu a začne sa obrátenie. Viera sa stane pevnou a celým srdcom budete môcť povedať: ,Môj Boh, moje všetko.‘ Pochopíte, milé deti, že tu na zemi je všetko pominuteľné.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2013 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Modlitba koná zázraky vo vás a cez vás. Preto, milé deti, v jednoduchosti srdca vyprosujte od Najvyššieho, aby vám dal silu byť Božími deťmi, a nie, aby s vami satan lomcoval ako vietor konármi. Rozhodnite sa, milé deti, znovu pre Boha a hľadajte len jeho vôľu, a potom v ňom nájdete radosť a pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2013 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Každý deň sa venujte modlitbe. Modlitba koná zázraky vo vás a cez vás. Preto, milé deti, nech sa vám modlitba stane radosťou. Potom bude váš vzťah k životu hlbší a otvorenejší a pochopíte, že život je dar pre každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2013 „Drahé deti!

Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby som bola s vami a viedla vás k obráteniu. Každý deň zasievam a pozývam vás na obrátenie, aby ste sa stali modlitbou, pokojom, láskou, pšeničným zrnom, ktoré keď odumrie, prinesie stonásobnú úrodu. Drahé deti, nechcem, aby ste sa kajali za všetko, čo ste mohli a nechceli. Preto, milé deti, znovu s nadšením povedzte: ,Chcem byť znamením pre druhých.‘

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2013 „Drahé deti!

S radosťou v srdci vás všetkých pozývam, aby ste žili svoju vieru a dosvedčovali ju srdcom aj príkladom v každej forme. Rozhodnite sa, milé deti, že sa vzdialite od hriechu a pokušenia, a nech je vo vašich srdciach radosť a láska ku svätosti. Milé deti, ja vás milujem a sprevádzam vás svojím príhovorom pred Najvyšším.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2013 „Drahé deti!

S radosťou v srdci vás všetkých milujem a pozývam vás, priblížte sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla ešte viac priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, nech vám on dá svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás. Otvorte sa, milé deti, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Som vaša matka a nemôžem vás nechať samé v blúdení a hriechu. Milé deti, vy ste pozvané, aby ste boli mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2013 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste boli silní a rozhodní vo viere i v modlitbe, kým vaše modlitby nebudú tak silné, aby otvorili Srdce môjho milovaného Syna Ježiša. Modlite sa, milé deti, modlite sa neustále, kým sa vaše srdce neotvorí Božej láske. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých a prosím za vaše obrátenie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2013 „Drahé deti!

Modlite sa, modlite sa, len sa modlite, kým sa vaše srdce otvorí vo viere ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Toto je čas milosti, ktorý vám dáva Boh skrze moju prítomnosť a vy ste ďaleko od môjho srdca. Preto vás pozývam na osobné obrátenie a rodinnú modlitbu. Nech je vám Sväté písmo vždy povzbudením. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2013 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste zobrali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a aby ste rozmýšľali o jeho mukách a smrti. Nech sa vaše utrpenie zjednotí s jeho utrpením a zvíťazí láska. Pretože on, ktorý je Láska, sám seba dal z lásky, aby spasil každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým láska a pokoj nezavládnu vo vašich srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2013 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Hriech vás priťahuje k pozemským veciam, avšak ja som vás prišla viesť k svätosti a Božím veciam. No vy bojujete a svoje sily strácate v boji s dobrým a zlým, čo je vo vás. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou a váš život jednoduchým kráčaním k Bohu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2013 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vaša modlitba silná ako mohutná skala, až kým sa svojím životom nestanete svedkami. Dosvedčujte krásu svojej viery. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2012

Matka Božia prišla s malým Ježišom v náručí a nedala posolstvo. Avšak dieťa Ježiš prehovoril a povedal: „Ja som váš pokoj, žite moje prikázania.“ Matka Božia a Ježiško nás spoločne požehnali znakom kríža.
25.11.2012 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu. Otvorte sa svätej spovedi, aby každý z vás prijal celým srdcom moje pozvanie. Som s vami a chránim vás od priepasti hriechu a vy sa musíte otvoriť ceste obrátenia a svätosti, aby vaše srdce planulo láskou k Bohu. Dajte mu čas a on sa vám daruje, a tak objavíte v Božej vôli lásku a radosť žitia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2012 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Obnovte pôst a modlitbu, lebo satan je ľstivý a priťahuje mnohé srdcia k hriechu a do záhuby. Milé deti, pozývam vás ku svätosti a aby ste žili v milosti. Klaňajte sa môjmu Synovi, nech vás on naplní svojím pokojom a láskou, po ktorých túžite.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2012 „Drahé deti!

Keď pozeráte na bohatstvo farieb v prírode, ktoré vám dáva Najvyšší, otvorte si srdce a modlite sa s vďačnosťou za všetko to dobro, ktoré máte a povedzte: tu som stvorený pre večnosť. Teda túžte po nebeských veciach, lebo Boh vás miluje nesmiernou láskou. Preto vám tiež dal mňa, aby som vám povedala: len v Bohu je váš pokoj i nádej, drahé deti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2012 „Drahé deti!

Aj dnes sa s nádejou v srdci modlím za vás a ďakujem Najvyššiemu za každého z vás, ktorí prežívate srdcom moje posolstvá. Ďakujte Božej láske, že môžem ľúbiť každého z vás a viesť vás cez moje Nepoškvrnené Srdce k obráteniu. Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť a nádej zrodí radosť vo vašich srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2012 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k dobru. Buďte nositeľmi pokoja a dobroty v tomto svete. Proste Boha, nech vám dá silu, aby vo vašom srdci a živote vždy vládli nádej a hrdosť, pretože ste Božie deti a nositelia jeho nádeje tomuto svetu, ktorý je bez radosti v srdci a bez budúcnosti, pretože nemá otvorené srdce pre Boha, ktorý je vašou spásou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2012 „Drahé deti!

S veľkou nádejou v srdci aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, keď sa modlíte, ste so mnou a hľadáte vôľu môjho Syna a žijete ju. Buďte otvorení a prežívajte modlitbu a v každom okamihu, nech sa vám stane korením a radosťou vašej duše. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2012 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k obráteniu a svätosti. Boh vám chce dať radosť a pokoj prostredníctvom modlitby, ale vy, milé deti, ste ešte ďaleko, naviazaní na zem a pozemské veci. Preto vás pozývam, aby ste znovu otvorili svoje srdcia a pohľad k Bohu a Božím veciam. A radosť i pokoj zavládne vo vašich srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2012 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, nech sa vaše srdce otvorí Bohu tak ako kvet teplu slnka. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2012 „Drahé deti!

Aj dnes vám chcem s radosťou dať svoje materinské požehnanie a pozvať vás k modlitbe. Nech sa vám modlitba stane potrebou, aby ste každý deň vzrastali vo svätosti. Milé deti, viac pracujte na svojom obrátení, lebo ste ďaleko.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2012 „Drahé deti!

V tomto čase vás osobitným spôsobom pozývam: modlite sa srdcom. Milé deti, veľa rozprávate a málo sa modlíte. Čítajte, rozjímajte nad Svätým písmom a slová, ktoré sú v ňom napísané, nech sa vám stanú životom. Ja vás povzbudzujem a milujem, aby ste u Boha našli svoj pokoj a radosť žitia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2012 „Drahé deti!

S radosťou vás aj dnes pozývam: otvorte svoje srdcia a počúvajte moje volanie. Znovu vás chcem priblížiť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kde nájdete útočište a pokoj. Otvorte sa modlitbe, kým sa vám ona nestane radosťou. Skrze modlitbu Najvyšší vám dá hojnosť milosti a vy sa stanete mojimi vystretými rukami v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po pokoji. Milé deti, svojimi životmi dosvedčujte vieru a modlite sa, aby viera zo dňa na deň narastala vo vašich srdciach. Ja som s vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2011 „Drahé deti!

Aj dnes vám prinášam v náručí svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Modlite sa, milé deti, a vydávajte svedectvo, aby v každom srdci zavládol nie ľudský, ale Boží pokoj, ktorý nemôže nikto zničiť. To je ten pokoj v srdci, ktorý Boh dáva tým, ktorých miluje. Vy všetci ste skrze krst osobitným spôsobom pozvaní a milovaní, preto vydávajte svedectvo a modlite sa, aby ste boli mojimi vystretými rukami tomuto svetu, ktorý je smädný po Bohu a po pokoji.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2011 „Drahé deti!

Dnes by som vám chcela dať nádej i radosť. Všetko, čo je okolo vás, milé deti, vedie vás k pozemským veciam. A ja vás chcem viesť k času milosti, aby ste cez tento čas boli čo najbližšie k môjmu Synovi, aby vás on mohol viesť ku svojej láske a k večnému životu, po ktorom túži každé srdce. Vy, milé deti, modlite sa a nech sa vám tento čas stane milostivým pre vašu dušu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2011 „Drahé deti!

Hľadím na vás a vo vašich srdciach nevidím radosť. Dnes by som vám chcela dať radosť Zmŕtvychvstalého, aby vás on viedol a objal svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neprestajne prosím za vaše obrátenie pred svojím Synom Ježišom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2011 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby sa tento čas stal pre vás všetkých časom svedectva. Vy, ktorí žijete v Božej láske a zakúsili ste jeho dary, dosvedčujte ich svojimi slovami aj životom, aby boli na radosť a povzbudenie vo viere pre druhých. Som s vami a neustále sa prihováram pred Bohom za vás všetkých, aby vaša viera bola stále živá a radostná a v Božej láske.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2011 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s touto farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí to prijali, ale obrovský je počet tých, ktorí nechcú ani počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2011 „Drahé deti!

Nech sa vám tento čas stane časom modlitby a ticha. Nech si oddýchne vaše telo a duch, aby zotrvali v Božej láske. Dovoľte mi, milé deti, aby som vás viedla. Otvorte svoje srdcia Duchu Svätému, aby všetko dobro, čo je vo vás, prekvitalo a prinieslo stonásobné ovocie. Začínajte i ukončite deň modlitbou srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2011 „Drahé deti!

Ďakujte so mnou Najvyššiemu za moju prítomnosť medzi vami. Moje srdce sa raduje, keď vidí lásku a radosť pri prežívaní mojich posolstiev. Mnohí ste odpovedali, ale čakám a hľadám všetky ospalé srdcia, aby sa zobudili zo sna nevery. Milé deti, priblížte sa ešte väčšmi k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k večnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2011 „Drahé deti!

Moja modlitba je dnes za vás všetkých, ktorí žiadate milosť obrátenia. Klopete na dvere môjho Srdca, avšak bez nádeje a modlitby, v hriechu a bez sviatosti zmierenia s Bohom. Zanechajte hriech a rozhodnite sa, milé deti, pre svätosť. Len tak vám môžem pomôcť a vypočuť vaše modlitby a žiadať príhovor pred Najvyšším.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2011 „Drahé deti!

Tak ako príroda dáva najkrajšie farby roka, aj ja vás pozývam, aby ste svojím životom svedčili a pomáhali druhým, aby sa priblížili môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby plameň lásky k Najvyššiemu vyklíčil v ich srdciach. Som s vami a neustále prosím za vás, aby sa váš život stal odrazom raja tu na zemi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2011 „Drahé deti!

Osobitným spôsobom vás chcem dnes pozvať na obrátenie. Nech sa od dnes začne nový život vo vašom srdci. Deti, chcem vidieť vaše „áno“ a nech sa váš život stane radostným prežívaním Božej vôle v každom okamihu vášho života. Ja vás osobitným spôsobom dnes žehnám svojím materinským požehnaním pokoja, lásky a jednoty v mojom srdci i v srdci môjho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2011 „Drahé deti!

Príroda sa prebúdza a na konároch vidno prvé púčiky, ktoré prinesú prekrásne kvety a plody. Želám si, aby ste aj vy, milé deti, pracovali na svojom obrátení a aby ste boli tí, ktorí svedčia svojím životom, aby sa váš príklad stal pre druhých znamením a podnetom na obrátenie. Som s vami a pred svojím Synom Ježišom sa prihováram za vaše obrátenie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2011 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami a hľadím na vás i žehnám vás a nestrácam nádej, že sa tento svet premení k dobru a že pokoj zavládne v srdciach ľudí. Radosť zavládne vo svete, pretože ste sa otvorili môjmu pozvaniu i Božej láske. Duch Svätý premieňa mnohých, ktorí povedali áno. Preto vám chcem povedať: ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
25.12.2010 „Drahé deti!

Ja a môj Syn Ježiš vám dnes chceme dať hojnosť radosti i pokoja, aby sa každý z vás stal radostným nositeľom a svedkom pokoja a radosti v miestach, kde žijete. Milé deti, buďte požehnaním a buďte pokojom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2010 „Drahé deti!

Hľadím na vás a vidím vo vašom srdci smrť bez nádeje, nepokoj a hlad. Nieto modlitby ani dôvery v Boha, preto mi Najvyšší dovoľuje, aby som vám priniesla nádej a radosť. Otvorte sa. Otvorte svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu a ON vám dá všetko, čo potrebujete a naplní vaše srdcia pokojom, pretože ON je pokoj a vaša nádej.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2010 „Drahé deti!

Tento čas nech sa vám stane časom modlitby. Moje pozvanie, milé deti, túži byť pre vás pozvaním, aby ste sa rozhodli nasledovať cestu obrátenia, za to sa modlite a žiadajte príhovor Všetkých svätých. Nech vám oni budú príkladom a povzbudením i radosťou pre večný život.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2010 „Drahé deti!

Dnes som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním pokoja a nabádam vás, aby ste ešte väčšmi prežívali svoj život viery, pretože ste ešte slabí a nie ste pokorní. Povzbudzujem vás, milé deti, aby ste menej rozprávali a viac pracovali na svojom osobnom obrátení, aby vaše svedectvo prinášalo plody. Nech sa váš život stane ustavičnou modlitbou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2010 „Drahé deti!

S veľkou radosťou aj dnes vás chcem znovu pozvať: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Nech sa vám tento čas stane časom osobnej modlitby. Počas dňa si nájdite miesto, kde sa budete sústredene s radosťou modliť. Ľúbim vás a všetkých vás žehnám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2010 „Drahé deti!

Znovu vás pozývam: nasledujte ma s radosťou. Všetkých vás chcem viesť k svojmu Synovi a vášmu Spasiteľovi. Neuvedomujete si, že bez neho nemáte radosť a pokoj, a ani budúcnosť ani večný život. Preto, milé deti, využite tento čas radostnej modlitby a odovzdania.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2010 „Drahé deti!

S radosťou vás všetkých pozývam: prežívajte moje posolstvá s radosťou, len tak, milé deti, môžete byť bližšie môjmu Synovi. Chcem vás všetkých viesť len k nemu a v ňom nájdete skutočný pokoj a radosť vášho srdca. Všetkých vás žehnám a milujem nesmiernou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2010 „Drahé deti!

Boh vám dal milosť, aby ste žili a chránili všetko dobro, čo je vo vás a okolo vás, a aby ste podnecovali druhých, aby boli lepší a svätejší. Ale ani satan nespí a cez modernosti vás odkláňa a vedie na svoju cestu. Preto, milé deti, v láske k môjmu Nepoškvrnenému srdcu milujte Boha nadovšetko a žite jeho prikázania. Tak bude mať váš život zmysel a pokoj zavládne na zemi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2010 „Drahé deti!

V tomto čase, keď sa osobitným spôsobom modlíte a žiadate o môj príhovor, pozývam vás, milé deti, modlite sa, aby som vám cez vaše modlitby mohla pomôcť, aby sa čím viac sŕdc otvorilo mojim posolstvám. Modlite sa na moje úmysly. Som s vami a prihováram sa pred svojím Synom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2010 „Drahé deti!

Aj dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste boli silní v modlitbe a aj vo chvíľach, keď vás napadnú pokušenia. Prežívajte v radosti a pokore svoje kresťanské povolanie a všetkým vydávajte svedectvo. Som s vami a všetkých vás prinášam pred svojho Syna Ježiša. On bude vašou silou a podporou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2010 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase, keď sa aj príroda pripravuje, aby vydala najkrajšie farby v roku, pozývam vás, milé deti, otvorte svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás on premenil a sformoval na svoj obraz, aby sa všetko dobro, ktoré zaspalo vo vašom srdci, prebudilo do nového života a túžby po večnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2010 „Drahé deti!

Nech sa vám tento čas stane časom osobnej modlitby, aby vo vašich srdciach rástlo semeno viery a nech vyrastie do radostného svedectva pre druhých. Som s vami a chcem vás všetkých povzbudiť: vzmáhajte sa a radujte sa v Pánovi, ktorý vás stvoril.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2009 „Drahé deti!

V tento radostný deň všetkých vás prinášam pred môjho Syna, Kráľa pokoja, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Milé deti, o tento pokoj a požehnanie sa v láske podeľte s druhými.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2009 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste obnovili modlitbu vo svojich rodinách. Pripravte sa s radosťou na Ježišov príchod. Milé deti, nech sú vaše srdcia čisté a vľúdne, aby láska a teplo pretekali cez vás do každého srdca, ktoré je vzdialené od jeho lásky. Milé deti, buďte mojimi vystretými rukami, rukami lásky pre všetkých tých, ktorí sa stratili, ktorí už nemajú viac vieru a nádej.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2009 „Drahé deti!

Aj dnes vám prinášam svoje požehnanie a všetkých vás žehnám a pozývam, aby ste rástli na tej ceste, ktorú Boh mojím prostredníctvom začal pre vašu spásu. Modlite sa, postite a radostne dosvedčujte vašu vieru, milé deti, a nech je vaše srdce vždy naplnené modlitbou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2009 „Drahé deti!

S radosťou vytrvalo pracujte na svojom obrátení. Obetujte všetky svoje radosti i trápenia môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k môjmu predrahému Synovi, aby ste v jeho Srdci našli radosť. Som s vami, aby som vás poúčala a viedla k večnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2009 „Drahé deti!

! Dnes vás znovu pozývam k obráteniu. Milé deti, nie ste dostatočne svätí a nevyžarujete svätosť druhým, preto modlite sa, modlite sa, modlite sa a pracujte na osobnom obrátení, aby ste boli pre iných znamením Božej lásky. Som s vami a vediem vás k večnosti, po ktorej by malo túžiť každé srdce.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2009 „Drahé deti!

Nech sa vám tento čas stane časom modlitby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2009 „Drahé deti!

Radujte sa so mnou, kajajte sa v radosti a chváľte Boha za dar mojej prítomnosti medzi vami. Modlite sa, aby vo vašich srdciach bol Boh stredobodom vášho života a vydávajte svojím životom svedectvo, milé deti, aby každé stvorenie pocítilo Božiu lásku. Buďte mojimi vystretými rukami ku každému stvoreniu, aby sa priblížilo Bohu lásky. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2009 „Drahé deti!

V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za príchod Ducha Svätého na každé pokrstené stvorenie, aby vás všetkých obnovil Duch Svätý a zaviedol na cestu dosvedčovania vašej viery, vás aj všetkých tých, ktorí sú vzdialení od Boha a jeho lásky. Som s vami a prihováram sa za vás pred Najvyšším.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1984 „Drahé deti!

Osobitným spôsobom som si vybrala túto farnosť a chcem ju viesť. S láskou ju ochraňujem a želám si, aby všetci boli moji. Ďakujem vám, že ste dnes večer prijali pozvanie. Želám si, aby ste tu boli so mnou a s mojím Synom stále vo väčšom počte. Každý štvrtok vám poviem osobitné posolstvo.
25.04.2009 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za pokoj a aby ste ho dosvedčovali vo svojich rodinách, aby sa pokoj stal najväčším pokladom na tejto nepokojnej zemi. Som vaša Kráľovná pokoja a vaša Matka. Chcem vás viesť cestou pokoja, ktorý prichádza len od Boha. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2009 „Drahé deti!

V tomto jarnom čase, keď sa všetko prebúdza zo zimného spánku, zobuďte aj vy svoje duše modlitbou, aby ste boli pripravení prijať svetlo zmŕtvychvstalého Ježiša. On nech vás, milé deti, priblíži ku svojmu Srdcu, aby ste sa stali otvorení pre večný život. Modlím sa za vás a prihováram sa pred Najvyšším za vaše skutočné obrátenie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2009 „Drahé deti!

V tomto čase odriekania, modlitby a pokánia znovu vás pozývam: choďte, vyznajte svoje hriechy, aby milosť otvorila vaše srdcia a dovoľte, aby vás zmenila. Kajajte sa, milé deti, otvorte sa Bohu a jeho plánu pre každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2009 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vám modlitba ako semiačko, ktoré vkladáte do môjho srdca a ktoré odovzdám za vás môjmu Synovi Ježišovi za spásu vašich duší. Želám si, milé deti, aby sa každý z vás zaľúbil do večného života, ktorý je vaša budúcnosť, a aby vám všetky pozemské veci pomáhali, aby ste sa priblížili Bohu Stvoriteľovi. Som s vami tak dlho, pretože ste na nesprávnej ceste. Len s mojou pomocou, milé deti, otvoríte oči. Je veľa tých, ktorí tým, že žijú moje posolstvá, chápu, že sú na ceste svätosti ku večnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2008 „Drahé deti!

Naháňate sa, pracujete, hromadíte, ale bez požehnania. Nemodlíte sa! Dnes vás pozývam, aby ste sa zastavili pred jasličkami a rozjímali o Ježišovi, ktorého vám aj dnes dávam, aby vás žehnal a pomohol vám porozumieť, že bez neho nemáte budúcnosť. Preto, milé deti, odovzdajte svoje životy do Ježišových rúk, aby vás on viedol a chránil od každého zla.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2008 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa v tomto milostivom čase modlili, aby sa malý Ježiš narodil vo vašom srdci. On, ktorý samotný je pokoj, nech cez vás daruje pokoj celému svetu. Preto, milé deti, modlite sa bez prestania za tento rozbúrený svet bez nádeje, aby ste vy stali svedkami pokoja pre všetkých. Nech nádej preteká vašimi srdcami ako rieka milosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2008 „Drahé deti!

Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich modlitieb zastavil satanov plán s touto zemou, ktorá je každým dňom stále ďalej od Boha a namiesto Boha kladie seba a ničí všetko, čo je krásne a dobré v dušiach každého z vás. Preto, milé deti, ozbrojte sa modlitbou a pôstom, aby ste si uvedomili, ako vás Boh miluje a plnili Božiu vôľu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2008 „Drahé deti!

Nech sa váš život odznova stane rozhodnutím pre pokoj. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a nezabúdajte, že žijete v milostivom čase, kde vám Boh cez moju prítomnosť dáva veľké milosti. Milé deti, neuzatvárajte sa, ale využite tento čas a žiadajte si dar pokoja a lásky pre váš život, aby ste sa stali svedkami pre druhých. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2008 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam na osobné obrátenie. Vy buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím životom budú svedčiť, milovať, odpúšťať a prinášať radosť Zmŕtvychvstalého do tohto sveta, kde môj Syn zomrel a kde ľudia necítia potrebu, aby ho hľadali a objavovali vo svojom živote. Klaňajte sa (Ježišovi) a nech sa vaša nádej stane nádejou tým srdciam, ktoré nemajú Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2008 „Drahé deti!

V tomto čase, keď myslíte na telesný oddych, ja vás pozývam na obrátenie. Modlite sa a pracujte tak, aby vaše srdce túžilo po Bohu Stvoriteľovi, ktorý je skutočný odpočinok vašej duše a vášho tela. Nech vám on zjaví svoju tvár a nech vám dá svoj pokoj. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2008 „Drahé deti!

Aj dnes vás s veľkou radosťou v svojom srdci pozývam, aby ste ma nasledovali a počúvali moje posolstvá. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Som s vami a všetkých vás žehnám so svojím Synom Ježišom Kráľom pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2008 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase, keď mi Boh dovolil, aby som bola s vami, znovu vás, milé deti, pozývam na obrátenie. Pracujte osobitným spôsobom na obrátení sveta, kým som s vami. Boh je milosrdný a dá zvláštne milosti, a preto ich žiadajte prostredníctvom modlitby. Som s vami a nenechávam vás samotných.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2008 „Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste rástli v Božej láske ako kvet, ktorý cíti teplé lúče jari. Tak aj vy, milé deti, vzrastajte v Božej láske a prinášajte ju všetkým, ktorí sú ďaleko od Boha. Hľadajte Božiu vôľu a robte dobro tým, ktorých vám Boh postavil na vašu cestu a buďte svetlom a radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2008 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste pracovali na vlastnom obrátení. Ešte ste vzdialení od stretnutia s Bohom vo svojom srdci. Preto venujte čo najviac času modlitbe a poklone Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, aby vás premenil a vložil do vašich sŕdc živú vieru a túžbu po večnom živote. Všetko je pominuteľné, milé deti, len Boh je nepominuteľný. Som s vami a s láskou vás nabádam.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2008 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás znovu pozývam k modlitbe a odriekaniu. Nech je váš deň pretkaný malými vrúcnymi modlitbami za všetkých, ktorí nespoznali Božiu lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2008 „Drahé deti!

S dobou pôstu sa blížite času milosti. Vaše srdce je ako pooraná zem a je pripravené prijať plod, ktorý vyrastie v dobro. Milé deti, vy ste slobodní vybrať si dobro alebo zlo. Preto vás pozývam: modlite sa a postite. Zasaďte radosť a plod radosti vo vašich srdciach nech rastie pre vaše dobro a druhí nech ho uvidia a prijmú prostredníctvom vášho života. Zrieknite sa hriechu a zvoľte si večný život. Som s vami a prihováram sa za vás u svojho Syna.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2007 „Drahé deti!

S veľkou radosťou vám prinášam Kráľa pokoja, nech vás on požehná svojím požehnaním. Pokloňte sa mu a darujte čas Stvoriteľovi, za ktorým túži vaše srdce. Nezabúdajte, že ste pútnici na tejto zemi, a že veci vám môžu dať malé radosti, avšak prostredníctvom môjho Syna sa vám daroval večný život. Preto som s vami, aby som vás viedla k tomu, po čom túži vaše srdce.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2007 „Drahé deti!

Dnes, keď slávite Krista Kráľa všetkého tvorstva, želám si, aby on bol kráľom vášho života. Len cez darovanie, milé deti, môžete pochopiť dar Ježišovej obety na kríži za každého z vás. Milé deti, darujte Bohu čas, aby vás premenil a naplnil svojou milosťou tak, aby ste sa vy stali milosťou pre druhých. Ja som pre vás, milé deti, milostivý dar lásky, ktorý prichádza od Boha pre tento nepokojný svet.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2007 „Drahé deti!

Boh ma poslal medzi vás z lásky, aby som vás viedla po ceste spásy. Mnohí ste si otvorili svoje srdcia a prijali ste moje posolstvá, ale mnohí ste sa stratili na tejto ceste a nikdy ste nespoznali celým srdcom Boha lásky. Aj preto vás pozývam, aby ste vy boli láskou a svetlom, kde je tma a hriech. Som s vami a všetkých vás žehnám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2007 „Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých pozývam, aby vaše srdcia planuli ešte s vrúcnejšou láskou k Ukrižovanému a nezabúdajte, že z lásky k vám dal svoj život, aby ste boli spasení. Milé deti, rozjímajte a modlite sa, aby sa vaše srdce otvorilo Božej láske.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2007 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k obráteniu. Nech váš život, milé deti, bude odrazom Božej dobroty a nie nenávisti a nevery. Modlite sa, milé deti, aby sa vám modlitba stala životom. Tak spoznáte vo svojom živote pokoj a radosť, ktorú Boh dáva tým, ktorí majú otvorené srdcia pre jeho lásku. A vy, ktorí ste ďaleko od Božieho milosrdenstva, kajajte sa, aby sa Boh nestal hluchým k vašim modlitbám a aby nebolo pre vás neskoro. Preto sa kajajte v tomto milostivom čase a dajte Boha na prvé miesto v svojom živote.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2007 „Drahé deti!

Dnes, v deň patróna vašej farnosti, pozývam vás, aby ste nasledovali životy svätých. Nech sa vám stanú príkladom a povzbudením do svätého života. Nech je vám modlitba ako vzduch, ktorý dýchate, a nie ťarcha. Milé deti, Boh vám chce ukázať svoju lásku a vy zažijete radosť, že ste moji milovaní. Boh vás požehná a dá vám plnosť milosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2007 „Drahé deti!

Aj dnes vás s veľkou radosťou vo svojom srdci pozývam na obrátenie. Milé deti, nezabúdajte, že ste všetci dôležití pri tom veľkom pláne, ktorý Boh riadi cez Medžugorie. Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a na cestu k nemu, ktorý je počiatok aj koniec všetkého bytia. Osobitným spôsobom, milé deti, všetkých vás pozývam z hĺbky svojho srdca, aby ste sa otvorili tejto veľkej milosti, ktorú vám tu Boh dáva cez moju prítomnosť. Chcem sa každému z vás poďakovať za obety a modlitby. Som s vami a všetkých vás žehnám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2007 „Drahé deti!

Modlite sa so mnou k Duchu Svätému, aby vás pri hľadaní Božej vôle zaviedol na cestu vašej svätosti. A vy, ktorí ste ďaleko od modlitby, obráťte sa a hľadajte v tichu svojho srdca spásu svojej duše a nasýťte ju modlitbou. Žehnám vás všetkých jednotlivo svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2007 „Drahé deti!

Aj dnes vás znovu vyzývam na obrátenie. Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: ,Toto je čas pre moju dušu.? Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2007 „Drahé deti!

Chcem sa vám zo srdca poďakovať za vaše pôstne sebazaprenia. Chcem vás povzbudiť, aby ste s otvoreným srdcom aj naďalej prežívali pôst. Pôstom a sebazapieraním, milé deti, budete silnejší vo viere. V Bohu nájdete pravý pokoj prostredníctvom každodennej modlitby. Som s vami a nie som unavená. Chcem vás všetkých viesť so sebou do raja, a preto sa každodenne rozhodnite pre svätosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2007 „Drahé deti!

Otvorte svoje srdce Božiemu milosrdenstvu v tomto pôstnom čase. Nebeský Otec chce zbaviť od otroctva hriechu každého z vás. Preto, milé deti, využite tento čas a cez stretnutie s Bohom v spovedi zanechajte hriech a rozhodnite sa pre svätosť. Urobte to z lásky k Ježišovi, ktorý vás všetkých vykúpil svojou krvou, aby ste boli šťastní a v pokoji. Nezabúdajte, milé deti, vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2007 „Drahé deti!

Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine a čítajte ho. Tak spoznáte modlitbu srdcom a vaše myšlienky budú pri Bohu. Nezabúdajte, že ste pominuteľní ako kvet v poli, ktorý zďaleka vidno, avšak v okamihu sa pominie. Milé deti, zanechajte znamenie dobroty a lásky kdekoľvek prechádzate a Boh vás požehná hojnosťou svojho požehnania.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2006 „Drahé deti!

Aj dnes vám prinášam novorodeného Ježiša v náručí. On, ktorý je kráľ neba i zeme, on je váš pokoj. Nik vám, milé deti, nemôže dať pokoj, len on, ktorý je Kráľ pokoja. Preto sa mu pokloňte vo svojich srdciach, zvoľte si ho a budete mať radosť v ňom. On vás požehná svojím požehnaním pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2006 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Milé deti, keď sa modlíte, ste blízko Bohu a on vám dá túžbu po večnosti. Toto je čas, keď môžete viac hovoriť o Bohu a viac robiť pre Boha. Preto mu neodporujte, ale dovoľte, milé deti, aby vás on viedol, menil a vošiel do vášho života. Nezabúdajte, že ste pútnikmi na ceste do večnosti. Preto, milé deti, dovoľte, aby vás Boh viedol ako pastier svoje stádo.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2006 „Drahé deti!

Dnes mi Pán dovolil, aby som vám znovu povedala, že žijete v milostivom čase. Neuvedomujete si, milé deti, že Boh vám dáva veľkú príležitosť, aby ste sa obrátili a žili v pokoji a láske. Ste tak slepí a naviazaní na pozemské veci a myslíte na pozemský život. Boh ma poslal, aby som vás viedla k večnému životu. Ja, milé deti, nie som unavená, hoci vidím vaše srdcia oťažené a unavené zo všetkého toho, čo je milosť a dar.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2006 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami a všetkých vás pozývam k úplnému obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha, milé deti, a nájdete v Bohu pokoj, ktorý hľadá vaše srdce. Nasledujte životy svätých a nech vám budú príkladom a ja vás všetkých budem povzbudzovať, kým mi Všemohúci dovolí byť s vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2006 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Len v modlitbe budete blízko mne a môjmu Synovi a spoznáte aký krátky je tento život. Vo vašom srdci sa narodí túžba po nebi. Radosť zavládne vo vašom srdci a modlitba potečie ako rieka. Vo vašich slovách bude len chvála Bohu zato, že vás stvoril a túžba po svätosti sa vám stane skutočnosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2006 „Drahé deti!

V tomto čase nemyslite iba na telesný oddych, avšak, milé deti, využite čas i pre dušu. Nech k vám v tichosti hovorí Duch Svätý a dovoľte mu, aby vás obrátil a menil. Som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2006 „Drahé deti!

S veľkou radosťou v svojom srdci ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani vaše deti. Boh vás obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný život. Som blízko pri vás a ďakujem všetkým, ktorí počas týchto rokov prijali moje posolstvá, uviedli ich do života a rozhodli sa pre svätosť a pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2006 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste moje posolstvá, ktoré vám dávam, uvádzali do praxe a prežívali. Rozhodnite sa pre svätosť, milé deti, a myslite na raj. Len tak budete mať pokoj v svojom srdci, ktorý nikto nebude môcť zničiť. Pokoj je dar, ktorý vám dá Boh v modlitbe. Milé deti, hľadajte a pracujte zo všetkých síl, aby pokoj zvíťazil vo vašich srdciach a vo svete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2006 „Drahé deti!

Aj dnes vás vyzývam, aby ste mali viac viery vo mňa a v môjho Syna. On zvíťazil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a pozýva vás, aby ste cezo mňa boli časťou jeho radosti. Vy nevidíte Boha, milé deti, avšak keď sa modlíte, pocítite jeho blízkosť. Som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2006 „Odvahu, milé deti!

Rozhodla som sa viesť vás cestou svätosti. Zrieknite sa hriechu a poďte cestou spásy, cestou, ktorú vybral môj Syn. Cez každé vaše utrpenie a trápenie Boh nájde pre vás cestu radosti. Preto, milé deti, modlite sa. Sme vám blízko svojou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2006 „Drahé deti!

V tomto milostivom pôstnom čase pozývam vás, aby ste otvorili svoje srdcia darom, ktoré vám chce Boh dať. Nebuďte uzavretí, ale modlitbou a odriekaním povedzte Bohu ÁNO a on vás naplní v hojnosti. Ako sa na jar zem otvára semenu a prinesie stonásobnú úrodu, tak vám aj váš nebeský Otec dá v hojnosti. Som s vami a ľúbim vás, milé deti, nežnou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2006 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste boli nositeľmi evanjelia vo vašich rodinách. Nezabúdajte, milé deti, čítať Sväté písmo. Položte ho na viditeľné miesto a dosvedčujte svojím životom, že veríte a prežívate Božie Slovo. Som vám blízko svojou láskou a prihováram sa pred mojím Synom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2005 „Drahé deti!

Aj dnes vám prinášam v náručí malého Ježiša Kráľa pokoja, aby vás požehnal svojím pokojom. Milé deti, dnes vás osobitne pozývam, aby ste boli mojimi nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Boh vás požehná. Milé deti, nezabúdajte, som vaša matka. Všetkých vás žehnám osobitným požehnaním s malým Ježišom vo svojom náručí.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2005 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom. Milé deti, v tomto čase sa osobitným spôsobom modlím pred Bohom, aby vám daroval dar viery. Len vo viere objavíte radosť z daru života, ktorý vám Boh daroval. Vaše srdce bude s radosťou myslieť na večnosť. Som s vami a milujem vás nežnou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2005 „Drahé deti!

Milé deti, verte, modlite sa a milujte a Boh vám bude nablízku. Daruje vám všetky svoje milosti, ktoré od neho žiadate. Som darom pre vás, pretože mi Boh dovoľuje zo dňa na deň byť s vami a milovať každého z vás nesmiernou láskou. Preto, milé deti, v modlitbe a v pokore otvorte svoje srdcia a buďte svedkami mojej prítomnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2005 „Drahé deti!

V láske vás volám: kajajte sa, aj keď ste ďaleko od môjho srdca. Nezabúdajte: som vaša Matka a pociťujem bolesť za každého, ktorý je vzdialený od môjho srdca, avšak nenechávam vás samotných. Verím, že môžete zanechať cestu hriechu a rozhodnúť sa pre svätosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2005 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste prežívali moje posolstvá. Tento čas vám Boh daroval ako čas milosti. Preto, milé deti, využite každý okamih a modlite sa, modlite sa, modlite sa. Všetkých vás žehnám a prihováram sa u Najvyššieho za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2005 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste krátkymi a vrúcnymi modlitbami vyplnili svoj deň. Keď sa modlíte, vaše srdce je otvorené a Boh vás miluje osobitnou láskou a dá vám zvláštne milosti. Preto využite tento milostivý čas a zasväťte ho Bohu väčšmi než kedykoľvek predtým. Konajte deväťdňové novény pôstu a odriekania sa, aby satan bol ďaleko od vás a milosť okolo vás. Som blízko pri vás a prihováram sa pred Bohom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2005 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem za každú obetu, ktorú ste priniesli na moje úmysly. Pozývam vás, milé deti, aby ste boli mojimi apoštolmi pokoja a lásky vo svojich rodinách a vo svete. Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil a viedol po ceste svätosti. Som s vami a všetkým vás žehnám svojim materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2005 „Drahé deti!

Znovu vás pozývam, aby ste v pokore prežívali moje posolstvá. Zvlášť ich dosvedčujte teraz, keď sa blížime k výročiu mojich zjavení. Milé deti, buďte znamením pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a všetkých vám žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2005 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu v svojich rodinách. Modlitbou a čítaním Svätého písma nech vojde do vašich rodín Duch Svätý, ktorý vás obnoví. Tak sa stanete učiteľmi viery v svojej rodine. Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne svetu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2005 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k láske. Milé deti, milujte sa Božou láskou. V každom okamihu, v radosti i v smútku, nech prevažuje láska a tak láska zavládne vo vašich srdciach. Vzkriesený Ježiš bude s vami a vy budete jeho svedkami. Budem sa s vami radovať a chrániť vás svojím materinským plášťom. Zvlášť, milé deti, budem s láskou hľadieť na vaše každodenné obrátenie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2005 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste boli mojimi vystretými rukami v tomto svete, ktorý Boha dáva na posledné miesto. Vy, milé deti, dajte Boha na prvé miesto vo svojom živote. Boh vás požehná a dá vám silu, aby ste dosvedčovali Boha lásky a pokoja. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Milé deti, nezabúdajte, že vás ľúbim nežnou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2005 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase znovu vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, za jednotu kresťanov, aby všetci boli jedno srdce. Jednota sa uskutoční medzi vami, nakoľko sa budete modliť a odpúšťať. Nezabúdajte: láska zvíťazí len vtedy, keď sa modlíte a otvoríte si svoje srdcia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2004 „Drahé deti!

S veľkou radosťou aj dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša v náručí, ktorý vás žehná a pozýva k pokoju. Modlite sa, milé deti, a buďte statočnými svedkami radostnej zvesti v každej situácii. Len tak vás Boh požehná a dá vám všetko, čo od neho vo viere žiadate. Som s vami všetkými, kým mi to Všemohúci dovolí. Prihováram sa za každého z vás s veľkou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2004 „Drahé deti!

V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Zvlášť, milé deti, modlite sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku a nehľadajú Boha Spasiteľa. Milé deti, buďte moje vystreté ruky a svojím príkladom priblížte ich môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna. Boh sa vám odmení milosťami a všetkým požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2004 „Drahé deti!

Toto je čas milosti pre rodinu a preto vás pozývam, obnovte modlitbu. V srdci vašej rodiny nech je Ježiš. Učte sa v modlitbe milovať všetko to, čo je sväté. Nasledujte životy svätých, aby boli pre vás povzbudením a učiteľmi na ceste svätosti. Nech sa každá rodina stane svedkom lásky v tomto svete bez modlitby a pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2004 „Drahé deti!

Pozývam vás aj dnes, aby ste boli láskou tam, kde je nenávisť, a pokrmom kde je hlad. Otvorte, milé deti, svoje srdcia a nech sú vaše ruky vystreté a štedré, aby celé stvorenie prostredníctvom vás ďakovalo Bohu Stvoriteľovi. Modlite sa, milé deti, a otvorte srdce Božej láske, ale nedokážete to, ak sa nemodlíte. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2004 „Drahé deti!

Všetkých vás pozývam k obráteniu srdca. Rozhodnite sa ako v prvých dňoch môjho príchodu sem na úplnú premenu svojho života. Tak budete mať silu, milé deti, kľaknúť si a otvoriť si pred Bohom svoje srdcia. Boh bude počuť vaše modlitby a vyslyší ich. Prihováram sa pred Bohom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2004 „Drahé deti!

Znovu vás pozývam: buďte otvorení mojim posolstvám. Chcem vás, milé deti, všetkých priblížiť môjmu Synovi Ježišovi, preto sa modlite a postite. Zvlášť vás pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly, tak aby som vás mohla predstaviť môjmu Synovi Ježišovi, a on premení a otvorí vaše srdcia láske. Keď budete mať lásku v srdci, zavládne vo vás pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2004 „Drahé deti!

Aj dnes mám radosť v svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý pôsobí vo svete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2004 „Drahé deti!

Aj dnes vás povzbudzujem, aby ste sa zasvätili môjmu srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša. Len tak budete každý deň viac mojimi a budete sa čoraz viac povzbudzovať navzájom k svätosti. Takto radosť ovládne vaše srdcia a stanete sa nositeľmi pokoja a lásky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2004 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste ešte silnejšie prežívali moje posolstvá v pokore a láske, aby vás Duch Svätý naplnil svojou milosťou a silou. Len tak budete svedkami pokoja a odpúšťania.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2004 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Zvlášť teraz v tomto milostivom čase otvorte svoje srdcia, milé deti, a preukážte svoju lásku Ukrižovanému. Len tak objavíte pokoj a modlitba bude vytekať z vášho srdca do sveta. Buďte príkladom, milé deti, a povzbudením k dobru. Som vám nablízku a všetkých vás milujem.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2004 „Drahé deti!

Aj dnes, ako nikdy doteraz, pozývam vás, aby ste otvorili svoje srdcia mojim posolstvám. Milé deti, buďte tí, ktorí pritiahnu duše k Bohu a nie tí, ktorí ich vzďaľujú. Som s vami a všetkých vás milujem osobitnou láskou. Toto je čas pokánia a obrátenia. Z hĺbky svojho srdca vás pozývam, buďte moji celým srdcom a potom uvidíte, že váš Boh je veľký, pretože vám dá hojnosť požehnania a pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2004 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, zvlášť za všetkých tých, ktorí nepoznali Božiu lásku. Modlite sa, aby sa ich srdcia otvorili a priblížili k môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša, aby sme ich mohli premeniť na ľudí pokoja a lásky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2003 „Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých žehnám so svojím Synom Ježišom v náručí a prinášam vám toho, ktorý je Kráľ pokoja, aby vám daroval svoj pokoj. Som s vami a všetkých vás milujem, milé deti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2003 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby vám tento čas bol ešte mocnejším podnetom k modlitbe. V tomto čase, milé deti, modlite sa, aby sa Ježiš narodil vo všetkých srdciach, najmä v tých, ktoré ho nepoznajú. Buďte láskou, radosťou a pokojom v tomto nepokojnom svete. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2003 „Drahé deti!

Znovu vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša. Chcem vás, milé deti, všetkých priviesť na cestu obrátenia a svätosti. Len tak, cez vás, môžeme priviesť čím viac duší na cestu spásy. Nezdráhajte sa, milé deti, avšak povedzte celým srdcom: chceme pomôcť Ježišovi a Márii, aby čo najviac bratov a sestier spoznalo cestu svätosti. Tak pocítite spokojnosť, že ste Ježišovými priateľmi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2003 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa priblížili k môjmu srdcu. Len tak pochopíte dar mojej prítomnosti tu medzi vami. Chcem vás, milé deti, viesť k srdcu môjho Syna Ježiša. Avšak vy sa vzpierate a nechcete otvoriť svoje srdcia modlitbe. Ja vás znovu, milé deti, pozývam, nebuďte hluchí, ale pochopte moje pozvanie, ktoré je pre vašu spásu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2003 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste vo svojom srdci ďakovali Bohu za všetky milosti, ktoré vám dáva i prostredníctvom znakov a farieb, ktoré sú v prírode. Boh vás chce priblížiť ku sebe a pobáda vás, aby ste mu vzdali slávu i chválu. Preto vás znovu pozývam, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a nezabúdajte: ja som s vami. Prihováram sa pred Bohom za každého z vás, kým vaša radosť v ňom nebude úplná.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2003 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Len tak každý z vás objaví pokoj v srdci a vaša duša sa uspokojí. Pocítite potrebu dosvedčovať druhým lásku, ktorú cítite vo svojom srdci a živote. Som s vami a prihováram sa za vás pred Bohom za vás všetkých.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2003 „Drahé deti!

Aj dnes vás s veľkou radosťou pozývam prežívať moje posolstvá. Som s vami a ďakujem vám, že ste uviedli do života to, čo vám hovorím. Pozývam vás, aby ste obnovili s novým oduševnením a ešte väčšou radosťou moje posolstvá. Nech sa modlitba stane vašou každodennou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2003 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Obnovte svoju osobnú modlitbu, a zvláštnym spôsobom proste Ducha Svätého, aby vám pomohol modliť sa srdcom. Prihováram sa za vás všetkých, milé deti, a všetkých vás pozývam k obráteniu. Ak sa vy obrátite, aj všetci okolo vás sa obnovia a modlitba sa im stane radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2003 „Drahé deti!

Pozývam vás aj dnes, aby ste sa otvorili modlitbe. V uplynulom pôstnom čase ste pochopili, akí ste malí a aká malá je vaša viera. Milé deti, rozhodnite sa i dnes pre Boha, aby on vo vás a skrze vás menil srdcia ľudí, aj vaše srdcia. Buďte radostnými nositeľmi zmŕtvychvstalého Ježiša v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po Bohu a po všetkom, čo je od Boha. Som s vami, milé deti, a milujem vás osobitnou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2003 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Modlite sa srdcom, milé deti, a nestrácajte nádej, lebo Boh miluje svoje stvorenia. On vás chce spasiť, jedného za druhým, skrze moje príchody sem. Pozývam vás na cestu svätosti. Modlite sa, a v modlitbe ste otvorení Božej vôli, a tak vo všetkom, čo robíte uskutočňujete Boží plán vo vás a cez vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2003 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste za modlili a postili za pokoj. Ako som vám už hovorila, aj teraz vám opakujem, milé deti, len modlitbou a pôstom sa môžu zastaviť aj vojny. Pokoj je drahocenný dar od Boha. Hľadajte, modlite sa a môžete ho dosiahnuť. Hovorte o pokoji a noste pokoj vo svojich srdciach. Pestujte si ho ako kvet, ktorý potrebuje vodu, nehu a svetlo. Buďte tí, ktorí prinášajú pokoj druhým. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2003 „Drahé deti!

Týmto posolstvom vás znovu pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Najmä teraz, keď je pokoj v kríze, vy buďte tí, ktorí sa modlia a dosvedčujú pokoj. Milé deti, buďte pokojom, v tomto nepokojnom svete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2002 „Drahé deti!

Toto je čas veľkých milostí, ale aj čas veľkých skúšok pre všetkých, ktorí chcú nasledovať cestu pokoja. Preto vás znovu, milé deti, pozývam modlite sa, modlite sa, modlite sa nie slovami, ale srdcom. Prežívajte moje posolstvá a kajajte sa. Uvedomte si tento dar, že mi Boh dovolil byť s vami, zvlášť dnes, keď vo svojich rukách mám malého Ježiša ? Kráľa pokoja. Chcem vám dať pokoj, aby ste ho niesli vo svojich srdciach a darujte ho druhým, kým Boží pokoj nezavládne vo svete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2002 „Drahé deti!

Vyzývam vás aj dnes na obrátenie. Otvorte svoje srdce, milé deti, vo svätej spovedi Bohu a pripravte si dušu, aby sa mohol vo vašom srdci znovu narodiť malý Ježiš. Dovoľte mu, aby vás pretvoril a zaviedol na cestu pokoja a radosti. Milé deti, rozhodnite sa pre modlitbu. Najmä teraz, v tomto milostivom čase, nech vaše srdce túži po modlitbe. Som vám nablízku a prihováram sa pred Bohom za vás všetkých.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2002 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, verte, že jednoduchou modlitbou možno konať zázraky. Prostredníctvom modlitby otvárate svoje srdce Bohu, a on robí zázraky vo vašom živote. Keď vidíte tieto plody, napĺňa sa vaše srdce radosťou a vďačnosťou voči Bohu za všetko, čo koná vo vašom živote, a cez vás aj druhým. Modlite sa a verte, milé deti, Boh vám dáva milosti, ale vy ich nevidíte. Modlite sa a budete ich vidieť. Nech váš deň napĺňa modlitba a vďaka za všetko, čo vám Boh dáva.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2002 „Drahé deti!

Aj v tomto nepokojnom čase pozývam vás k modlitbe. Milé deti, modlite sa za pokoj, aby vo svete každý človek pocítil lásku k pokoju. Len keď duša nájde pokoj v Bohu, cíti sa spokojne a láska začne prúdiť do sveta. A zvlášť vás, milé deti, pozývam, aby ste prežívali a dosvedčovali pokoj, pokoj vo svojich srdciach a rodinách, a cez vás začne pokoj prúdiť aj do sveta.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2002 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami v modlitbe, aby vám Boh dal ešte väčšiu vieru. Milé deti, vaša viera je malá a ani si neuvedomujete, nakoľko preto nie ste schopní prosiť Boha o dar viery. Preto som s vami, aby som vám, milé deti, pomohla pochopiť moje posolstvá a aby ste ich uviedli do života. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a len vierou a prostredníctvom modlitby nájde vaša duša pokoj a svet radosť, že bude s Bohom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2002 „Drahé deti!

Dnes sa radujem s vaším patrónom a pozývam vás, aby ste boli otvorení pre Božiu vôľu, aby vo vás a cez vás rástla viera v ľuďoch, ktorých stretnete vo vašom každodennom živote. Milé deti, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Proste vašich svätých patrónov, aby vám pomohli rásť v láske k Bohu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2002 „Drahé deti!

Dnes sa modlím za vás a s vami, aby vám Duch Svätý pomohol a zväčšil vašu vieru, aby ste ešte viac prijali posolstvá, ktoré vám tu dávam na tomto svätom mieste. Milé deti, pochopte, že toto je čas milosti pre každého z vás a so mnou, milé deti, ste v bezpečí. Chcem vás všetkých priviesť na cestu svätosti. Prežívajte moje posolstvá a uskutočňujte v živote každé slovo, ktoré vám dávam. Nech sú vám vzácne, pretože prichádzajú z neba.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2002 „Drahé deti!

Dnes vás vyzývam, aby ste dali modlitbu na prvé miesto vo svojom živote. Modlite sa a nech sa vám modlitba, milé deti, stane radosťou. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých, a vy, milé deti, buďte radostnými nositeľmi mojich posolstiev. Nech sa váš život so mnou stane radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2002 „Drahé deti!

Radujte sa so mnou v tomto jarnom čase, keď sa celá príroda prebúdza a vaše srdcia túžia po zmene. Otvorte sa, milé deti, a modlite sa. Nezabúdajte, že ja som s vami a chcem vás viesť k môjmu Synovi, aby vás obdaril vrúcnou láskou k Bohu a ku všetkému, čo pochádza od neho. Otvorte sa modlitbe a žiadajte si od Boha obrátenie svojich sŕdc, všetko ostatné on vidí a postará sa o to vo svojej prozreteľnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2002 „Drahé deti!

vás pozývam, aby ste sa zjednotili s Ježišom v modlitbe. Otvorte mu svoje srdce a darujte mu všetko, čo je v ňom: radosti, smútok i choroby. Nech sa vám to stane časom milosti. Modlite sa, milé deti, a nech každý okamih patrí Ježišovi. Som s vami a prihováram sa za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2002 „Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste sa stali Ježišovými priateľmi. Modlite sa za pokoj vo svojich srdciach a pracujte na osobnom obrátení. Milé deti, len tak sa môžete stať svedkami pokoja a Ježišovej lásky pre svet. Otvorte sa modlitbe, aby sa vám modlitba stala nutnosťou. Obráťte sa, milé deti, a pracujte na tom, aby čo najviac duší spoznalo Ježiša a jeho lásku. Som pri vás a všetkých vás žehnám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2002 „Drahé deti!

V tomto čase, keď sa ešte obzeráte za minulým rokom, pozývam vás, milé deti, aby ste sa hlboko zahľadeli do svojho srdca a rozhodli sa priblížiť k Bohu a modlitbe. Milé deti, ešte ste pripútané k pozemským veciam a málo k duchovnému životu. Nech je vám aj moja dnešná výzva podnetom, aby ste sa rozhodli pre Boha a každodenné obrátenie. Nemôžete sa obrátiť, milé deti, ak nezanecháte hriechy a nerozhodnete sa pre lásku k Bohu a blížnemu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2001 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam a povzbudzujem k modlitbe za pokoj. Zvlášť vás dnes pozývam, keď vám v mojich rukách prinášam novorodeného Ježiša, aby ste sa s ním zjednotili prostredníctvom modlitby a stali sa znamením tomuto nepokojnému svetu. Povzbudzujte sa navzájom, milé deti, k modlitbe a láske. Nech sa vaša viera stane povzbudením pre druhých, aby viac verili a milovali. Všetkých vás žehnám a pozývam vás, aby ste boli bližšie k môjmu srdcu a srdcu malého Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2000 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam a povzbudzujem k modlitbe za pokoj. Zvlášť vás dnes pozývam, keď vám v mojich rukách prinášam novorodeného Ježiša, aby ste sa s ním zjednotili prostredníctvom modlitby a stali sa znamením tomuto nepokojnému svetu. Povzbudzujte sa navzájom, milé deti, k modlitbe a láske. Nech sa vaša viera stane povzbudením pre druhých, aby viac verili a milovali. Všetkých vás žehnám a pozývam vás, aby ste boli bližšie k môjmu srdcu a srdcu malého Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2001 „Drahé deti!

tomto milostivom čase vás znova pozývam k modlitbe. Milé deti, modlite sa a pripravujte svoje srdcia na príchod Kráľa pokoja, nech on svojím požehnaním daruje pokoj celému svetu. Nepokoj sa zmocnil sŕdc a nenávisť vládne svetom. Preto vy, ktorí prežívate moje posolstvá, buďte svetlom a vystretou rukou tomu neveriacemu svetu, aby všetci spoznali Boha lásky. Nezabúdajte, milé deti, ja som s vami a všetkých vás žehnám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2001 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili z celého srdca a navzájom sa milovali. Milé deti, vy ste vyvolení, aby ste dosvedčovali pokoj a radosť. Ak nemáte pokoj, modlite sa a dosiahnete ho. Skrze vás a vaše modlitby, milé deti, pokoj začne prúdiť do sveta. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo modlitba koná zázraky v ľudských srdciach a vo svete. Som s vami a ďakujem Bohu za každého z vás, ktorý s vážnosťou prijal a prežíva modlitbu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2001 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe, hlavne teraz, keď chce satan vojnu a nenávisť. Znova vás pozývam, milé deti, modlite sa a postite, aby vám Boh daroval pokoj. Buďte svedkami pokoja každému srdcu a buďte nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Vy však nemajte strach, lebo kto sa modlí, nebojí sa zla a nemá nenávisť v srdci.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2001 „Drahé deti!

Dnes vám pozývam, aby ste sa rozhodli pre svätosť. Nech je u vás, milé deti, vždy vo vašej mysli a v každej situácii svätosť na prvom mieste, pri práci aj v rozhovore. Tak ju dostanete do praxe, pomaly a pomaly, krok za krokom vstúpi do vašej rodiny modlitba a rozhodnutie pre svätosť. Buďte úprimní sami ku sebe a neviažte sa na materiálne veci, ale na Boha. A nezabúdajte, milé deti, že váš život je pomíňajúci sa ako kvet.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2001 „Drahé deti!

tomto čase milosti vás pozývam, aby ste sa ešte viac priblížili Bohu prostredníctvom vašej osobnej modlitby. Využite čas oddychu a dožičte svojej duši a svojim očiam oddych u Boha.Vyhľadajte pokoj v prírode a objavíte Boha Stvoriteľa, ktorému sa budete môcť poďakovať za všetky stvorenia, a potom nájdete radosť vo svojom srdci.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2001 „Drahé deti!

Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Najmä dnes, keď vám Boh dáva plnosť milostí, modlite sa a hľadajte Boha skrze mňa. Boh vám dáva veľké milosti a preto, milé deti, využite tento milostivý čas a priblížte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu synovi Ježišovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2001 „Drahé deti!

V tomto čase milosti pozývam vás na modlitbu. Milé deti, veľa pracujete, avšak bez Božieho požehnania. Dobrorečte a žiadajte múdrosť Ducha Svätého, aby vás viedol v tomto čase, aby ste rozumeli a žili v milosti tohto času. Obráťte sa, milé deti, a kľaknite si v tichu vášho srdca. Dajte Boha do stredu vášho bytia, aby ste tak mohli radostne dosvedčovať krásu, ktorú Boh neprestajne dáva vášmu životu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2001 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam na modlitbu. Milé deti, modlitba robí zazraky. Keď ste unavený a chorí, a keď nevidíte zmysel vašho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vašim Spasiteľom. Ja som s vami, prihováram a modlim sa za vás milé deti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2001 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Milé deti, žijete v čase, v ktorom vám Boh dáva veľké milosti, a vy ich neviete využiť. Staráte sa o všetko iné, ale o dušu a duchovný život najmenej. Zobuďte si z úmorného spánku svoje duše a povedzte Bohu z celej sily ÁNO. Rozhodnite sa pre obrátenie a svätosť. Som s vami, milé deti, a vyzývam vás k dokonalosti vašej duše a všetkého, čo konáte.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2001 „Drahé deti!

Toto je čas milosti. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým nepochopíte Božiu lásku ku každému z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2001 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu a pôst s ešte väčším nadšením, až kým sa vám modlitba nestane radosťou. Milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla. Ešte raz vám opakujem: len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti. Som s vami a učím vás, milé deti: v Bohu je pokoj a vaša nádej. Preto sa priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo svojom živote!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.2000 „Drahé deti!

Dnes, keď mi Boh dovolil, aby som mohla byť s vami, s malým Ježišom v náručí, radujem sa s vami a ďakujem Bohu za všetko to, čo vykonal v tomto jubilejnom roku. Zvlášť ďakujem Bohu za všetky povolania tých, ktorí v plnosti povedali Bohu ÁNO. Všetkých vás žehnám svojím požehnaním a požehnaním novorodeného Ježiša. Prosím za vás všetkých, aby sa vám v srdci narodila radosť, aby ste aj vy radostne prinášali radosť, ktorú mám ja dnes. Prinášam vám v tomto dieťati Spasiteľa vašich sŕdc a toho, ktorý vás vyzýva k svätosti života.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.2000 „Drahé deti!

Dnes, keď je k vám nebo zvláštnym spôsobom blízko, pozývam vás k modlitbe, aby ste prostredníctvom modlitby dali Boha na prvé miesto. Milé deti, dnes som blízko k vám a žehnám každého z vás svojím materinským požehnaním, aby ste mali silu a lásku pre všetkých ľudí, ktorých stretnete vo vašom pozemskom živote, a aby ste mohli odovzdávať Božiu lásku. Teším sa s vami a chcem vám povedať, že váš brat Slavko sa narodil pre nebo a prihovára sa za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.2000 „Drahé deti!

Dnes by som vám chcela otvoriť svoje materinské srdce a všetkých vás vyzvať k modlitbe na môj úmysel. Chcela by som s vami obnoviť modlitbu a vyzvať vás k pôstu, ktorý by som chcela obetovať môjmu Synovi Ježišovi za príchod nového času, času jari. V tomto Jubilejnom roku sa mi otvorili mnohé srdcia a Cirkev sa obnovuje v Duchu. Teším sa s vami a ďakujem Bohu za tento dar a vás, milé deti, pozývam: modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.2000 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Nech sa vám modlitba stane radosťou. Obnovte modlitbu vo svojich rodinách a vytvárajte modlitbové skupiny, a tak budete prežívať radosť z modlitby a zo spoločenstva. Všetci, ktorí sa modlia a sú členmi modlitbových skupín, sú v srdci otvorení Božej vôli a s radosťou dosvedčujú Božiu lásku. Som s vami a všetkých vás nosím vo svojom srdci a žehnám vás svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.2000 „Drahé deti!

Chcem sa s vami podeliť o svoju radosť. Vo svojom nepoškvrnenom srdci cítim, že je veľa tých, ktorí sa mi priblížili a zvláštnym spôsobom nesú vo svojich srdciach víťazstvo môjho nepoškvrneného srdca prostredníctvom modlitby a obrátenia. Chcem sa vám poďakovať a povzbudiť vás, aby ste s láskou a silou Ducha Svätého ešte viac pracovali pre Boha a jeho kráľovstvo. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.2000 „Drahé deti!

, že tu na zemi ste na ceste do večnosti a že váš domov je na nebesiach. Preto, milé deti, buďte otvorení pre Božiu lásku a zanechajte sebectvo a hriech. Nech sa vám stane radosťou len objavovanie Boha v každodennej modlitbe. Preto využite tento čas a modlite sa, modlite sa, modlite sa a Boh je vám nablízku v modlitbe a skrze modlitbu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.2000 „Drahé deti!

Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Najmä dnes, keď vám Boh dáva plnosť milostí, modlite sa a hľadajte Boha skrze mňa. Boh vám dáva veľké milosti a preto, milé deti, využite tento milostivý čas a priblížte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu synovi Ježišovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.2000 „Drahé deti!

Teším sa s vami a v tomto milostivom čase pozývam vás na duchovnú obnovu. Modlite sa, milé deti, aby vo vás mohol Duch Svätý v plnosti prebývať, aby ste mohli radostne svedčiť všetkým, ktorí sú vzdialení od viery. Milé deti, predovšetkým sa modlite za dary Ducha Svätého, aby ste boli v duchu lásky každý deň a v každej situácii bližšie ku svojim blížnym a aby ste v múdrosti a láske prekonali každú ťažkosť. Ja som s vami a prihováram sa za vás u Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.2000 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k obráteniu. Príliš sa staráte o materiálne veci a málo o duchovné. Otvorte svoje srdcia a znovu viac pracujte na osobnom obrátení. Rozhodnite sa každý deň zasvätiť čas Bohu a modlitbe, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s Bohom. Len tak bude mať váš život zmysel a budete s radosťou rozmýšľať o večnom živote.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.2000 „Drahé deti!

Modlite sa a využite tento čas, pretože toto je čas milosti. Ja som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás, aby sa vaše srdce otvorilo Bohu a Božej láske. Milé deti, modlite sa neustále, kým sa vám modlitba nestane radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.2000 „Drahé deti!

Prebuďte sa zo sna nevery a hriechu, pretože toto je čas milosti, ktorý vám Boh dáva. Využite tento čas a žiadajte si od Boha milosť uzdravenia svojho srdca, aby ste srdcom videli Boha aj ľudí. Zvlášť sa modlite za tých, ktorí nepoznali Božiu lásku a vydávajte svedectvo svojím životom, aby aj oni spoznali Boha a jeho nesmiernu lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.2000 „Drahé deti!

Pozývam vás, milé deti, k neprestajnej modlitbe. Keď sa modlíte, ste bližšie k Bohu a on vás povedie cestou pokoja a spásy. Preto vás dnes vyzývam, aby ste dávali pokoj druhým. Lebo iba v Bohu je pravý pokoj. Otvorte svoje srdcia a staňte sa darcami pokoja a druhí vo vás a cez vás objavia pokoj a tak budete dosvedčovať Boží pokoj a lásku, ktorú vám dáva.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1999 „Drahé deti!

Toto je čas milosti. Milé deti, dnes vám osobitným spôsobom s malým Ježiškom, ktorého držím vo svojom náručí, dávam možnosť, aby ste sa rozhodli za pokoj. Skrze vaše ÁNO za pokoj a rozhodnutie pre Boha, otvára sa vám nová možnosť pre pokoj. Len tak, milé deti, tento čas ? storočie ? stane sa pre vás časom pokoja a blahobytu. Preto dajte malého novorodeného Ježiša na prvé miesto vo svojom živote a on vás povedie cestou spásy.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1999 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. V tomto čase milosti nech je vám kríž ukazovateľom smeru lásky a jednoty, cez ktoré k vám príde ozajstný pokoj. Preto, milé deti, modlite sa zvlášť v tomto čase, aby sa vo vašich srdciach narodil malý Ježiš, tvorca pokoja. Iba modlitbou sa môžete stať mojimi apoštolmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Preto modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1999 „Drahé deti!

Nezabúdajte: Toto je čas milosti, preto modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1999 „Drahé deti!

Dnes vás znovu pozývam, aby ste sa stali nositeľmi môjho pokoja. Osobitne teraz, keď sa hovorí, že Boh je ďaleko, a v skutočnosti k vám nebol nikdy bližšie. Pozývam vás, aby ste pri čítaní Svätého písma obnovili modlitbu v svojich rodinách a prežívali radosť zo stretnutia s Bohom, ktorý nekonečne miluje svoje stvorenia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1999 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste vo farbách prírody oslavovali Boha Stvoriteľa. Hovorí k vám aj cez najdrobnejší kvietok o svojej kráse a hĺbke lásky, ktorou vás stvoril. Milé deti, nech vám modlitba vytryskne zo srdca ako čerstvá voda z prameňa. Nech vám pšeničné lány hovoria o Božom milosrdenstve ku všetkému stvoreniu. Preto obnovte modlitbu vďaky za všetko, čo vám dáva.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1999 „Drahé deti!

Aj dnes sa radujem s vami a všetkých vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, všetkých vás pozývam, aby ste tu spolu so mnou ďakovali Bohu za všetky milosti, ktoré vám skrze mňa dáva. Želám si, aby ste pochopili, že tu nechcem vytvoriť len miesto modlitby, ale aj stretnutie sŕdc. Želám si, aby sa moje, Ježišovo a vaše srdce premenili na jedno srdce lásky a pokoja. Preto, milé deti, modlite sa a radujte sa zo všetkého, čo tu Boh koná, napriek tomu, že satan vyvoláva hádky a nepokoj. Som s vami a všetkých vás vediem cestou lásky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1999 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem, že prežívate a svojím životom dosvedčujete moje posolstvá. Milé deti, buďte silné a modlite sa, aby vám modlitba dala silu a radosť. Len tak bude každý z vás mojím a ja ho povediem cestou spásy. Milé deti, modlite sa a dosvedčujte svojím životom moju prítomnosť na tomto mieste. Nech sa vám každý deň stane radostným svedectvom Božej lásky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1999 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa obrátili a pevnejšie verili v Boha. Hľadáte, milé deti, pokoj a modlíte sa rozličnými spôsobmi, avšak ešte ste nedali svoje srdce Bohu, aby ho naplnil svojou láskou. Teda preto som s vami, aby som vás poučila a priblížila Božej láske. Ak milujete Boha nado všetko, bude pre vás ľahké modliť sa a otvoriť mu srdce.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1999 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Pôstom a modlitbou dosvedčujte, že ste moji a že prežívate moje posolstvá. Modlite sa a žiadajte! Modlím sa a prihováram sa za vás pred Bohom, aby ste sa obrátili, aby váš život a vaše správanie boli vždy kresťanské.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1999 „Drahé deti!

Pozývam vás k modlitbe srdcom. Osobitným spôsobom, milé deti, vás pozývam, aby ste sa modlili za obrátenie hriešnikov, za tých, ktorí mečom nenávisti a každodenným preklínaním prebodávajú moje srdce i srdce môjho Syna Ježiša. Modlime sa, milé deti, za všetkých tých, ktorí nechcú spoznať Božiu lásku, hoci patria do Cirkvi. Modlime sa, aby sa obrátili, aby Cirkev sa vzkriesila v láske. Len láskou a modlitbou, milé deti, môžete žiť tento čas, ktorý je vám daný na obrátenie. Dajte Boha na prvé miesto, potom sa vzkriesený Ježiš stane vaším priateľom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1999 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami osobitným spôsobom, rozjímam a prežívam v svojom srdci Ježišovo utrpenie. Milé deti, otvorte svoje srdcia a dajte mi všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba i najmenšiu bolesť, aby som ju mohla odovzdať Ježišovi, aby on svojou nesmiernou láskou zapálil a premenil vaše trápenia na radosť svojho zmŕtvychvstania. Preto vám pozývam, milé deti, osobitným spôsobom teraz, aby sa otvorili vaše srdcia modlitbe, aby ste sa modlitbou stali Ježišovými priateľmi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1999 „Drahé deti!

Znovu vás pozývam k modlitbe. Nemôžete sa vyhovárať, že musíte viac pracovať, pretože príroda ešte spí hlbokým spánkom. Otvorte sa v modlitbe. Obnovte modlitbu v svojich rodinách. Dajte Sväté písmo na viditeľné miesto v svojej rodine, čítajte ho, uvažujte o ňom a učte sa ako Boh miluje svoj ľud. Jeho láska sa zjavuje aj v dnešných časoch, pretože ma posiela k vám, aby som vás vyzvala na cestu spásy.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1998 „Drahé deti!

V tejto vianočnej radosti chcem vás požehnať svojím požehnaním. Osobitným spôsobom, milé deti, dávam vám požehnanie malého Ježiša. Nech vás on naplní svojím pokojom. Dnes, milé deti, nemáte pokoj, a túžite po ňom. Preto vás so svojím synom Ježišom v tento deň vyzývam: Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože bez modlitby nemáte ani radosť ani pokoj ani budúcnosť. Túžte po pokoji a hľadajte ho, a Boh je pravý pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1998 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa pripravili na Ježišov príchod. Osobitným spôsobom si pripravte svoje srdcia. Nech sa svätá spoveď stane prvým skutkom obrátenia, a potom, drahé deti, rozhodnite sa pre svätosť. Nech sa vaše obrátenie a rozhodnutie pre svätosť začnú dnes, a nie zajtra. Ja vás, milé deti, všetkých volám na cestu spásy a chcem vám ukázať cestu do raja. Preto, milé deti, buďte mojimi a rozhodnite sa so mnou pre svätosť. Milé deti, prijmite modlitbu s vážnosťou a modlite sa, modlite sa, modlite sa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1998 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa priblížili k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Pozývam vás, aby ste vo svojich rodinách obnovili nadšenie prvých dní, keď som vás nabádala na pôst, modlitbu a obrátenie. Milé deti, prijímali ste moje posolstvá s otvoreným srdcom, hoci ste nevedeli, čo je modlitba. Dnes vás pozývam, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som vás mohla premeniť a zaviesť k srdcu môjho Syna Ježiša, aby vás naplnil svojou láskou. Tak, milé deti, nájdete skutočný pokoj, pokoj, ktorý vám dá iba Boh.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1998 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa stali mojimi svedkami tým, že budete žiť vieru svojich otcov. Milé deti, hľadáte znamenia a posolstvá a nevidíte, že vás Boh vyzýva v každom rannom východe slnka na obrátenie a navrátenie sa na cestu pravdy a spásy. Veľa rozprávate, milé deti, ale málo robíte pre svoje obrátenie. Preto sa obráťte a začnite žiť moje posolstvá, nie slovami, ale životom a tak, milé deti, budete mať silu rozhodnúť sa pre skutočné obrátenie srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1998 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa mi prostredníctvom modlitby ešte viac priblížili. Milé deti, som vaša matka, ľúbim vás a želám si, aby každý z vás dosiahol spásu a bol so mnou v raji. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa váš život nestane modlitbou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1998 „Drahé deti!

Dnes vás, milé deti, pozývam, aby ste v modlitbe boli s Ježišom, aby ste skrze osobnú skúsenosť modlitby mohli objaviť krásu Božích stvorení. Nemôžete hovoriť ani svedčiť o modlitbe, ak sa nemodlíte. Preto, milé deti, v tichu srdca ostaňte s Ježišom, aby vás on svojou láskou premenil a pretvoril. Toto je, milé deti, pre vás čas milosti. Využite ho na svoje osobné obrátenie, lebo keď máte Boha, máte všetko.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1998 „Drahé deti!

Dnes by som sa vám chcela poďakovať, že prežívate moje posolstvá. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním a všetkých vás prinášam pred svojho Syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1998 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou a obetou pripravili na príchod Ducha Svätého. Milé deti, toto je čas milosti, a preto vás znovu nabádam, aby ste sa rozhodli pre Boha Stvoriteľa. Dovoľte mu, aby vás pretvoril a zmenil. Nech je vaše srdce pripravené načúvať a prežívať všetko, čo Duch Svätý má v svojom pláne s každým z vás. Milé deti, dovoľte Duchu Svätému, aby vás viedol cestou pravdy a spásy k večnému životu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1998 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu ako sa kvet otvára ranným lúčom slnka. Milé deti, nebojte sa. Ja som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby vaše srdce prijalo dar obrátenia. Iba tak, milé deti, pochopíte dôležitosť milosti v týchto časoch a Boh sa vám stane bližším.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1998 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k pôstu a odriekaniu. Milé deti, zrieknite sa toho, čo vám bráni, aby ste boli bližšie k Ježišovi. Osobitne vás pozývam: modlite sa, lebo iba modlitbou dokážete ovládnuť svoju vôľu a odhaliť Božiu vôľu aj v najmenších veciach. Svojím každodennným životom, milé deti, sa staňte príkladom a budete svedčiť či žijete pre Ježiša alebo proti nemu a proti jeho vôli. Milé deti, želám si, aby ste sa stali apoštolmi lásky. Podľa lásky, milé deti, spoznajú, že ste naozaj moji.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1998 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami a všetkých vás znovu pozývam, aby ste sa mi priblížili svojimi modlitbami. Zvlášť vás pozývam k odriekaniu v tomto čase milosti. Milé deti, rozjímajte a prežívajte svojimi malými obetami Ježišovo umučenie a smrť za každého z vás. Iba keď sa priblížite k Ježišovi, pochopíte jeho nesmiernu lásku, ktorú má pre každého z vás. Modlitbou a svojím odriekaním sa stanete otvorenejší pre dar viery a lásky k Cirkvi a k ľuďom, ktorí sú okolo vás. Milujem vás a žehnám vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1998 „Drahé deti!

Dnes vás znovu pozývam k modlitbe. Iba modlitbou, drahé deti, sa vaše srdcia premenia, stanú sa lepšie a vnímavejšie na Božie slová. Milé deti, nedovoľte, aby vás satan sem a tam vláčil a robil s vami čo chce. Pozývam vás, aby ste boli zodpovední a rozhodní a aby ste zasvätili Bohu každý deň v modlitbe. Svätá omša, milé deti, nech nie je pre vás zvykom, ale životom. Keď budete denne prežívať svätú omšu, pocítite potrebu po svätosti a budete rásť vo svätosti. Som blízko pri vás a prihováram sa u Boha za každého z vás, nech vám dá silu, aby ste premenili svoje srdcia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1997 „Drahé deti!

Aj dnes sa radujem s vami a pozývam vás k dobru. Želám si, nech každý z vás rozjíma a nosí pokoj vo svojom srdci a hovorí: Ja si prajem postaviť Boha v svojom živote na prvé miesto! Takto, milé deti, sa každý z vás stane svätým. Povedzte, milé deti, každému: Ja ti želám dobro a on sa ti odplatí dobrom a dobro, milé deti, bude prebývať v srdci každého človeka. Dnes večer, milé deti, prinášam vám dobro svojho Syna, ktorý dal svoj život, aby vás spasil. Preto, milé deti, radujte sa a vystrite ruky k Ježišovi, ktorý je samé dobro.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1997 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste pochopili svoje kresťanské povolanie. Milé deti, ja som vás viedla a vediem vás týmto časom milosti, aby ste si uvedomili svoje kresťanské povolanie. Svätí mučeníci umierali svedčiac: "Ja som kresťan a milujem Boha nado všetko!" Milé deti, aj dnes vás pozývam, aby ste sa radovali a boli radostnými kresťanmi, zodpovední a uvedomelí, že vás Boh povolal, aby ste zvláštnym spôsobom boli radostne otvorenou náručou voči tým, ktorí neveria, aby podľa príkladu vášho života dosiahli vieru a lásku k Bohu. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa vaše srdce otvorilo a bolo vnímavé pre Božie slovo.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1997 „Drahé deti!

Aj dnes som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste sa obnovili prežívaním mojich posolstiev. Milé deti, nech sa vám modlitba stane životom a buďte príkladom pre druhých. Milé deti, želám si, aby ste sa stali nositeľmi pokoja a Božej radosti dnešnému nepokojnému svetu. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ja som s vami a žehnám vás svojím materinským pokojom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1997 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste pochopili, že bez lásky nemôžete porozumieť, že Boh má byť vo vašom živote na prvom mieste. Preto vás, milé deti, všetkých pozývam, aby ste milovali nie ľudskou, ale Božou láskou. Tak bude váš život krajší i bez záujmu. Pochopíte, že Boh sa vám najjednoduchším spôsobom dá z lásky. Milé deti, aby ste pochopili moje slová, ktoré vám dávam z lásky, modlite sa, modlite sa, modlite sa, a budete môcť s láskou prijať druhých a odpustiť všetkým, ktorí vám spôsobili zlo. Odpovedajte modlitbou, modlitba je plodom lásky k Bohu Stvoriteľovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1997 „Drahé deti!

Boh mi dáva tento čas ako dar pre vás, aby som vás mohla učiť a viesť cestou spásy. Drahé deti, teraz nechápete túto milosť, ale čoskoro príde čas, keď budete žialiť za týmito posolstvami. Preto, milé deti, žite podľa všetkých slov, ktoré som vám dala počas tohto milostivého obdobia, a obnovte modlitbu tak, aby sa vám stala radosťou. Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby sa stali príkladom pre ostatných. Pozývam všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, aby sa modlili ruženec a učili ho modliť sa ostatných. Milé deti, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1997 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste odpovedali na moje pozvanie k modlitbe. Želám si, milé deti, aby ste si v tomto čase našli miestečko pre osobnú modlitbu. Chcem vás viesť k modlitbe srdcom. Iba tak pochopíte, že váš život je prázdny bez modlitby. Zmysel svojho života objavíte, keď objavíte v modlitbe Boha. Preto, milé deti, otvorte brány svojho srdca a pochopíte, že modlitba je radosť, bez ktorej nemôžete žiť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1997 „Drahé deti!

Dnes som s vami zvláštnym spôsobom a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Prosím za vás a prihováram sa za vás u Boha, aby ste pochopili, že každý z vás je nositeľom pokoja. Pokoj nemôžete mať, keď vaše srdce nie je zmierené s Bohom. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože modlitba je základom vášho pokoja. Otvorte svoje srdcia a dajjte Bohu svoj čas, aby sa on stal vaším priateľom. Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, žiadna búrka ho nemôže zničiť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1997 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste velebili Boha a aby Božie meno bolo sväté vo vašich srdciach a živote. Milé deti, keď ste v Božej svätosti, Boh je s vami a daruje vám pokoj a radosť, ktoré prichádzajú od Boha len prostredníctvom modlitby. Preto, milé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, a potom bude vaše srdce velebiť sväté Božie meno a vo vašich srdciach zavládne nebo. Som blízko pri vás a prihováram sa za vás u Boha.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1997 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste spojili svoj život s Bohom Stvoriteľom, iba tak bude mať váš život zmysel a pochopíte, že Boh je láska. Boh ma posiela k vám z lásky, aby som vám pomohla pochopiť, že bez neho niet budúcnosti, ani radosti, a predovšetkým ani večnej spásy. Milé deti, pozývam vás, aby ste zanechali hriech a prijali modlitbu v každom čase, aby ste v modlitbe spoznali zmysel svojho života. Boh sa dáva tomu, kto ho hľadá.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1997 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam zvláštnym spôsobom, aby ste vzali do rúk kríž a rozmýšľali o Ježišových ranách. Proste Ježiša, aby uzdravil vaše rany, ktoré ste, milé deti, dostali v živote pre vaše hriechy alebo hriechy vašich rodičov. Iba tak, milé deti, pochopíte, že svet potrebuje uzdravenie viery v Boha Stvoriteľa. Skrze utrpenie a smrť Ježiša na kríži pochopíte, že aj vy sa môžete stať pravými apoštolmi viery len modlitbou, keď v jednoduchosti a modlitbe prežívate vieru, ktorá je darom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1997 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam zvláštnym spôsobom, aby ste sa otvorili Bohu Stvoriteľovi a stali sa aktívnymi. Pozývam vás, milé deti, aby ste v tomto čase spoznali, kto potrebuje vašu duchovnú alebo materiálnu pomoc. Svojím príkladom, milé deti, budete predĺženými Božími rukami, ktoré ľudstvo hľadá. Len tak pochopíte, že ste povolaní svedčiť a stať sa radostnými nositeľmi Božieho slova a lásky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1997 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste rozmýšľali o svojej budúcnosti. Vy vytvárate nový svet bez Boha iba svojimi silami, a preto ste nespokojní a bez radosti v srdci. Tento čas je mojím časom, a preto vás, milé deti, znovu pozývam, aby ste sa modlili. Keď nájdete jednotu s Bohom, pocítite hlad po Božom slove a vaše srdce, milé deti, bude prekypovať radosťou a budete svedčiť o Božej láske všade, kde budete. Žehnám vás a opakujem, že som pri vás, aby som vám pomáhala.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1996 „Drahé deti!

Dnes som s vami zvláštnym spôsobom, v náručí držím malého Ježiška a pozývam vás, milé deti, aby ste sa otvorili jeho volaniu. Pozýva vás k radosti. Milé deti, prežívajte s radosťou posolstvo evanjelia, ktoré vám opakujem od toho času, čo som s vami. Milé deti, som vaša matka a prajem vám, aby ste odhalili Boha lásky a Boha pokoja. Neželám si, aby váš život bol smutný, ale aby sa v radosti napĺňal pre večnosť podľa evanjelia. Iba tak bude mať váš život zmysel.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1996 „Drahé deti!

Dnes vás znova pozývam k modlitbe, aby ste sa modlitbou, pôstom a malými obetami pripravili na Ježišov príchod. Nech sa tento čas, milé deti, stane pre vás časom milosti. Využite každý okamih, aby ste konali dobro, pretože iba tak prežijete Ježišovo narodenie vo svojich srdciach. Ak vy svojím životom dáte príklad a stanete sa znakom Božej lásky, radosť zavládne v srdciach ľudí.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1996 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili Bohu Stvoriteľovi, aby vas zmenil. Milé deti, ste mi drahé, milujem vás všetkých a pozývam vás, aby ste sa mi priblížili a aby vaša láska k môjmu Nepoškvrnénemu Srdcu bola vrúcnejšia. Chcem vás obnoviť a svojím srdcom priviesť k Ježišovmu Srdcu, ktoré ešte dnes trpí za vás, a ktoré vás pozýva k obráteniu a obnove. Cez vás chcem obnoviť svet. Pochopte, milé deti, že vy ste dnes soľou zeme a svetlom sveta. Milé deti, pozývam vás i ľúbim a zvlášť vás prosím: obráťte sa!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1996 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste svoje kríže a trápenia predkladali na môj úmysel. Milé deti, som vaša matka a chcem vám pomôcť vyprosovať si milosť od Boha. Milé deti, odovzdajte svoje utrpenie ako dar Bohu, aby sa pretvorilo na prekrásny kvet radosti. Preto sa, milé deti, modlite, aby ste pochopili, že utrpenie sa môže premeniť na radosť a kríž na cestu radosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1996 „Drahé deti!

Počúvajte, pretože chcem k vám hovoriť a pozvať vás, aby ste mali viac viery a dôvery v Boha, ktorý vás nekonečne miluje. Milé deti, neviete žiť v Božej milosti, preto vás všetkých znovu pozývam, aby ste nosili vo svojich srdciach a myšlienkach Božie slovo. Dajte, milé deti, Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a prežívajte. Poučujte svoje deti, pretože ak vy deťom nedáte príklad, upadnú do bezbožnosti. Uvažujte a modlite sa, a potom sa narodí Boh vo vašom srdci a vaše srdce naplní radosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1996 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem za všetky vaše obety, ktoré ste mi priniesli v týchto dňoch. Milé deti, pozývam vás, aby ste sa mi otvorili a rozhodli sa za obrátenie. Vaše srdcia, milé deti, nie sú pre mňa ešte celkom otvorené, preto vás znovu pozývam, aby ste sa otvorili pre modlitbu, aby vám Duch Svätý pomohol v modlitbe, aby vaše srdcia boli z mäsa, a nie z kameňa. Milé deti, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a rozhodli sa ísť so mnou na ceste k svätosti."
25.07.1996 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa každý deň rozhodovali pre Boha. Milé deti, veľa rozprávate o Bohu, ale málo svedčíte svojím životom. Preto, milé deti, rozhodnite sa pre obrátenie, tým sa váš život stane pravdivým pred Bohom a tak svojím pravdivým životom budete svedčiť o kráse, ktorú vám daroval Boh. Milé deti, znovu vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre modlitbu, pretože skrze modlitbu môžete prežívať obrátenie. Každý z vás sa jednoduchosťou stane podobným dieťaťu, ktoré je otvorené Otcovej láske.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1995 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem za všetky vaše obety, ktoré ste mi priniesli v týchto dňoch. Milé deti, pozývam vás, aby ste sa mi otvorili a rozhodli sa za obrátenie. Vaše srdcia, milé deti, nie sú pre mňa ešte celkom otvorené, preto vás znovu pozývam, aby ste sa otvorili pre modlitbu, aby vám Duch Svätý pomohol v modlitbe, aby vaše srdcia boli z mäsa, a nie z kameňa. Milé deti, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a rozhodli sa ísť so mnou na ceste k svätosti."

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1996 „Drahé deti!

Dnes sa vám chcem poďakovať za všetky modlitby a obety, ktoré ste mi priniesli v tomto mesiaci, ktorý je mi zasvätený. Milé deti, želám si, aby ste boli všetci v tomto čase aktívni, ktorý je mojím prostredníctvom zvláštnym spôsobom spojený s nebom. Modlite sa, aby ste pochopili, že vy všetci svojím životom a svojím príkladom napomáhate šírenie spásy. Milé deti, želám si, aby sa ľudia obrátili a aby vo vás spoznali mňa a môjho Syna Ježiša. Ja sa budem za vás prihovárať a pomôžem vám, aby ste sa stali svetlom. Pomáhajte druhým, pretože ak im pomôžete, nájdete spásu aj svojej duše.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1996 „Drahé deti!

Dnes vás znovu pozývam, aby ste dali vo svojich rodinách modlitbu na prvé miesto. Milé deti, keď je Boh na prvom mieste, budete vo všetkom, čo robíte, hľadať Božiu vôľu. Tak bude pre vás každodenné obrátenie ľahšie. Milé deti, pokorne hľadajte, čo nie je v poriadku vo vašom srdci, a potom pochopíte, čo máte robiť. Obrátenie sa stane pre vás každodennou úlohou, ktorú vykonáte s radosťou. Milé deti, som s vami a žehnám vás všetkých a pozývam vás, aby ste sa stali mojimi svedkami cez modlitbu a osobné obrátenie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1996 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa znovu rozhodli milovať Boha nado všetko. V tomto čase, keď sa pre konzumný spôsob života zabúda, čo znamená milovať a vážiť si skutočné hodnoty, opäť vás pozývam, milé deti, aby ste vo svojom živote kládli Boha na prvé miesto. Nenechajte sa satanom zlákať materiálnymi vecami, avšak, milé deti, rozhodnite sa pre Boha, ktorý je sloboda a láska. Zvoľte si život, a nie smrť duše. Milé deti, v tomto čase, keď rozjímate o Ježišovom utrpení a smrti, pozývam vás, aby ste sa rozhodli pre život, ktorý sa zrodí skrze vzkriesenie, a nech sa váš život dnes obnoví obrátením, ktoré vás privedie do večného života.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1996 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k obráteniu. To je najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám tu dala. Milé deti, želám si, aby sa každý z vás stal nositeľom mojich posolstiev. Pozývam vás, milé deti, aby ste prežívali posolstvá, ktoré som vám dávala v týchto rokoch. Tento čas je čas milosti. Najmä teraz, keď aj Cirkev vás vyzýva k modlitbe a obráteniu. I ja vás pozývam, milé deti, aby ste prežívali moje posolstvá, ktoré som vám dala po celý čas, čo sa tu zjavujem.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1996 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli za pokoj. Proste Boha, aby vám daroval pravý pokoj. Prežívajte pokoj vo svojich srdciach a pochopíte, drahé deti, že pokoj je Božím darom. Drahé deti, bez lásky nemôžete prežívať pokoj. Ovocím pokoja je láska a ovocím lásky je zmierenie. Som s vami a všetkých vás pozývam, milé deti, aby ste najprv odpúšťali v rodine, a potom budete môcť odpustiť aj iným.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1995 „Drahé deti!

Aj dnes sa s vami radujem a prinášam vám malého Ježiša, aby vás požehnal. Pozývam vás, drahé deti, aby ste zjednotili svoj život s ním. Ježiš je Kráľ pokoja a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte. Ja som s vami a obetujem vás zvláštnym spôsobom Ježišovi, teraz, v tejto novej dobe, keď je potrebné rozhodnúť sa pre neho. Tento čas je časom milosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1995 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby každý z vás začal znovu milovať Boha, ktorý každého z vás spasil a vykúpil a potom bratov a sestry okolo vás. Bez lásky, milé deti, nemôžete rásť vo svätosti a nemôžete robiť dobré skutky. Preto, milé deti, modlite sa, bez prestania sa modlite, aby vám Boh zjavil svoju lásku. Pozvala som vás všetkých, aby ste sa mnou zjednotili a milovali. Aj dnes som s vami a pozývam vás, aby ste odkryli lásku vo svojich srdciach a rodinách. Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1995 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste šli do prírody, lebo tam stretnete Boha Stvoriteľa. Ja vás, milé deti, dnes pozývam, aby ste ďakovali Bohu za všetko, čo vám dáva. V tom ďakovaní objavíte Najvyššieho a všetko dobro, čo vás obklopuje. Milé deti, Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému stvoreniu. Preto sa modlite, aby ste pochopili Božiu lásku a dobrotu. Ako dar Božej Stvoriteľovej dobroty a lásky som i ja s vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1995 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste si zamilovali Najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Uctievajte ju, milé deti, vo svojich farnostiach, a tak budete spojení s celým svetom. Ježiš sa stane vaším priateľom, a vy nebudete o ňom hovoriť ako o niekom, ktorého sotva poznáte. Jednota s ním vám bude radosťou a vy sa stanete svedkami Ježišovej lásky, ktorú má pre každé stvorenie. Milé deti, keď sa klaniate Ježišovi, ste aj blízko pri mne.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1995 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vám modlitba životom. Rodina nemôže hovoriť, že má pokoj, keď sa nemodlí. Preto nech sa vaše ráno začína rannou modlitbou a večer sa končí vzdávaním vďaky. Milé deti, som s vami a milujem vás a žehnám vás a prajem si, aby každý z vás bol v mojom objatí. Nemôžete byť v mojom objatí, ak sa nemodlíte každý deň.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1995 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe, pretože len v modlitbe budete môcť pochopiť môj príchod sem. Duch Svätý vás v modlitbe osvieti, aby ste pochopili, že sa musíte obrátiť. Milé deti, chcem si z vás urobiť prekrásnu kyticu, pripravenú pre večnosť, ale vy neprijímate cestu obrátenia, cestu spásy, ktorú vám ponúkam prostredníctvom týchto zjavení. Milé deti, modlite sa, obráťte svoje srdce a priblížte sa ku mne. Nech dobro zvíťazí nad zlom. Milujem vás a žehnám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1995 „Drahé deti!

Dnes som šťastná, že vás vidím v takom veľkom počte a že ste odpovedali a prišli žiť podľa mojich posolstiev. Pozývam vás, milé deti, aby ste sa stali mojimi radostnými nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Modlite sa za pokoj, aby čím skôr zavládol čas pokoja, ktorý moje srdce netrpezlivo očakáva. Som vám, milé deti, blízko a prihováram sa za každého z vás pred Najvyšším a všetky vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1995 „Drahé deti!

Pozývam vás, milé deti, aby ste mi svojimi modlitbami pomohli priviesť čo najviac sŕdc k môjmu Nepošvrnenému Srdcu. Satan je silný a všetkými silami chce pritiahnuť čo najviac ľudí k sebe a ku hriechu. Preto striehne, aby využil každý okamih pre seba. Prosím vás, milé deti, modlite sa a pomôžte mi, aby som vám pomohla. Som vaša matka a milujem vás a preto vám chcem pomôcť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1995 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k láske. Milé deti, bez lásky nemôžete žiť ani s Bohom ani s bratom. Preto vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božej láske, ktorá je preveľká a otvorená pre každého z vás. Boh ma poslal medzi vás z lásky k človeku, aby som vám ukázala cestu spásy, cestu lásky. Ak nebudete najprv milovať Boha, nebudete môcť milovať ani blížneho, ani toho, koho nenávidíte. Preto, milé deti, modlite sa a prostredníctvom modlitby objavíte lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1995 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste prežívali pokoj vo vašich srdciach a rodinách. Milé deti, niet pokoja tam, kde sa nemodlí a niet lásky tam, kde nie je viera. Preto vás, milé deti, všetky pozývam, aby ste sa rozhodli dnes znovu sa obrátiť. Ja som blízko pri vás a všetky vás, milé deti, pozývam do svojho náručia, aby som vám pomohla; vy však nechcete, a tak vás satan pokúša a vaša viera sa stráca v tých najmenších drobnostiach. Preto milé deti, modlite sa a prostredníctvom modlitby budete mať požehnanie a pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1995 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa stali misionármi mojich posolstiev, ktoré vám dávam tu, cez toto mne drahé miesto. Boh mi dovolil, aby som s vami zostala tak dlho, a preto vás, milé deti, pozývam, aby ste s láskou prežívali posolstvá, ktoré vám dávam, a aby ste ich prenášali do celého sveta -- tak, aby rieka lásky tiekla do ľudstva plného nenávisti a nepokoja. Pozývam vás, milé deti, aby ste sa stali pokojom tam, kde je nepokoj a svetlom tam, kde je tma, tak, aby každé srdce prijalo svetlo a cestu spásy.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1995 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste otvorili Ježišovi dvere svojho srdca tak, ako sa kvet otvára slnku. Ježiš chce naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Milé deti, nemôžete uskutočniť pokoj, pokiaľ sa nezmierite s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom. Milé deti, modlite sa, aby ste mali silu uskutočniť to, čo vám hovorím. Ja som s vami a milujem vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1994 „Drahé deti!

Dnes sa radujem s vami a s vami sa modlím za pokoj: za pokoj vo vašich srdciach, za pokoj vo vašich rodinách, za pokoj vo vašich prianiach, za pokoj na celom svete. Nech vás dnes požehná Kráľ pokoja a daruje vám pokoj. Žehnám vás a nesiem každého z vás v srdci.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1994 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k modlitbe. Ja som s vami a všetkých vás milujem. Som vaša Matka a prajem si, aby sa vaše srdcia podobali môjmu srdcu. Milé deti, bez modlitby nemôžete žiť a vravieť, že ste moji. Modlitba je radosť. Modlitba je to, po čom túži ľudské srdce. Preto, milé deti, priblížte sa k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a objavíte Boha.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1994 „Drahé deti!

Ja som s vami a aj dnes sa radujem, že mi Najvyšší dovolil byť s vami, učiť vás a viesť vás po ceste dokonalosti. Milé deti, prajem si, aby ste boli nádhernou kyticou, ktorú si prajem priniesť Bohu k sviatku Všetkých svätých. Pozývam vás, aby ste sa otvorili a žili podľa príkladu svätých. Matka Cirkev ich vybrala, aby vám boli povzbudením pre váš každodenný život.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1994 „Drahé deti!

Radujem sa s vami a pozývam vás k modlitbe. Milé deti, modlite sa na môj úmysel. Potrebujem vaše modlitby, ktorými vás chcem priblížiť k Bohu. On je vaša spása. Boh ma posiela, aby som vám pomohla a aby som vás priviedla do raja, ktorý je vaším cieľom. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1994 „Drahé deti!

Dnes som s vami spojená osobitným spôsobom a modlím sa za dar prítomnosti môjho milovaného syna vo vašej domovine. Modlite sa, milé deti, za zdravie môjho milovaného syna, ktorý trpí a ktorého som si vyvolila pre tieto časy. Modlím a prihováram sa u svojho Syna Ježiša, aby sa uskutočnil sen, ktorí mali vaši otcovia. Modlite sa, milé deti, osobitným spôsobom, pretože satan je silný a chce zničiť nádej vo vašich srdciach. Žehnám vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1994 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa s trpezlivosťou rozhodli venovať čas modlitbe. Milé deti, nemôžete povedať, že ste moji a že ste prežili obrátenie prostredníctvom mojich posolstiev, keď nie ste pripravení venovať každý deň čas Bohu. Ja som blízko pri vás a všetkých vás žehnám. Milé deti, nezabudnite, ak sa nemodlíte, nie ste blízko pri mne a nie ste v blízkosti Ducha Svätého, ktorý vás vedie po ceste svätosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1994 „Drahé deti!

Dnes sa radujem vo svojom srdci, keď vás všetkých vidím tu prítomných. Žehnám vás a všetkých vás pozývam, aby ste sa rozhodli prežívať moje posolstvá, ktoré vám tu dávam. Chcem vás všetkých, milé deti, viesť k Ježišovi, pretože on je vaša záchrana. Preto, milé deti, čím viac sa modlíte, tým viac budete patriť mne a môjmu synovi Ježišovi. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1994 „Drahé deti!

Všetkých vás pozývam, aby ste mi viac dôverovali a hlbšie prežívali moje posolstvá. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha, avšak očakávam, že sa aj vaše srdcia otvoria mojim posolstvám. Radujte sa, pretože Boh vás miluje a denne vám dáva možnosť, aby ste sa obrátili a viac verili v Boha Stvoriteľa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1994 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa rozhodli modliť sa na môj úmysel. Milé deti, pozývam vás, aby každý z vás pomohol uskutočniť môj plán prostredníctvom tejto farnosti. Teraz vás zvlášť pozývam, milé deti, aby ste sa rozhodli ísť po ceste svätosti. Len tak mi budete blízko. Ľúbim vás a chcem vás všetkých viesť so mnou do raja. Ale keď sa nemodlíte a nie ste pokorní a poslušní voči posolstvám, ktoré vám dávam, nemôžem vám pomôcť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1994 „Drahé deti!

Dnes sa radujem s vami a pozývam vás, aby ste sa mi otvorili a stali sa v mojich rukách nástrojom pre spásu sveta. Prajem si, milé deti, aby ste všetci, ktorí ste zacítili vôňu svätosti prostredníctvom týchto posolstiev, ktoré vám dávam, niesli ich do tohto sveta, hladného po Bohu a po Božej láske. Ďakujem vám všetkým, že ste odpovedali v takom veľkom počte a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1994 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem za vaše modlitby. Všetci ste mi pomohli, aby sa čím skôr skončila táto vojna. Som blízko pri vás a modlím sa za každého z vás a prosím vás: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Len modlitbou môžeme zvíťaziť nad zlom a uchrániť všetko, čo chce satan zničiť vo vašom živote. Som vaša matka a ľúbim vás všetkých rovnako a prihováram sa za vás u Boha.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1994 „Drahé deti!

Všetky ste moje milé deti. Ľúbim vás. Avšak, milé deti, nezabúdajte, že bez modlitby nemôžete byť v mojej blízkosti. Satan chce v tejto dobe vniesť zmätok do vašich sŕdc a do vašich rodín. Milé deti, nedajte sa. Nedovoľte, aby on riadil vás i váš život. Ľúbim vás a prihováram sa za vás u Boha. Milé deti, modlite sa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1993 „Drahé deti!

Dnes sa teším s malým Ježišom a prajem si, aby Ježišova radosť zavítala do každého srdca. Milé deti, s posolstvom vám dávam požehnanie so svojím synom Ježišom, aby v každom srdci zavládol pokoj. Milujem vás, milé deti, a všetkých vás pozývam, aby ste sa prostredníctvom modlitby priblížili ku mne. Hovoríte, hovoríte, ale sa nemodlíte. Preto, milé deti, rozhodnite sa pre modlitbu. Len tak budete šťastní a Boh vám dá, o čo ho prosíte.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1993 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa teraz v tejto dobe, ako nikdy predtým, pripravili na Ježišov príchod. Nech malý Ježiš zavládne vo vašich srdciach a len potom budete šťastní, keď Ježiš bude vaším priateľom. Nebude vám ťažké ani modliť sa, ani prinášať obete, ani vydávať svedectvo o Ježišovej veľkosti vo vašom živote, pretože on vám dá silu a radosť v týchto časoch. Svojím príhovorom a modlitbami som blízko pri vás a všetkých vás milujem a žehnám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1993 „Drahé deti!

V týchto rokoch som vás pozývala, aby ste sa modlili, aby ste prežívali to, čo vám hovorím, ale vy málo žijete podľa mojich posolstiev. Hovoríte, ale neprežívate ich, preto, milé deti, aj táto vojna trvá tak dlho. Pozývam vás, aby ste sa otvorili Bohu a žili vo svojom srdci s Bohom, prežívali dobro a vydávali svedectvo o mojich posolstvách. Milujem vás a chcem vás ochrániť od všetkého zla, ale vy nechcete. Drahé deti, nemôžem vám pomôcť, ak nežijete podľa Božích prikázaní, neprežívate omšu a neodvraciate sa od hriechu. Pozývam vás, aby ste sa stali apoštolmi lásky a dobroty. V tomto nepokojnom svete vydávajte svedectvo o Bohu, o Božej láske a Boh vás požehná a dá vám to, o čo ho prosíte.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1993 „Drahé deti!

Som vašou matkou a pozývam vás, aby ste sa prostredníctvom modlitby priblížili k Bohu, lebo on je vaším pokojom, vaším Spasiteľom. Preto, milé deti, nehľadajte útechu v materiálnych veciach, ale hľadajte Boha. Prosím a prihováram sa za vás u Boha, za každého jednotlivca. Potrebujem vašu modlitbu, aby ste prijali mňa a moje posolstvá ako v prvých dňoch zjavení. A len vtedy, keď si otvoríte srdcia a budete sa modliť, stanú sa zázraky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1993 „Drahé deti!

Prajem si, aby ste pochopili, že som vašou matkou a chcem vám pomôcť a pozvať vás k modlitbe. Len prostredníctvom modlitby budete môcť pochopiť a prijať moje posolstvá a uviesť ich do života. Čítajte Sväté písmo, prežívajte ho a modlite sa, aby ste mohli pochopiť znamenia týchto časov. Toto sú osobitné časy! Som s vami preto, aby som vás priblížila k môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša. Moje milé deti, chcem, aby ste boli deťmi svetla, a nie tmy. Preto prežívajte to, čo vám hovorím.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1993 „Drahé deti!

Ďakujem vám za vaše modlitby a za lásku, ktorú mi preukazujete. Pozývam vás, aby ste sa rozhodli modliť sa na moje úmysly. Drahé deti, obetujte deviatniky tam, kde a s čím sa cítite byť najväčšmi spojení. Chcem, aby váš život bol spojený so mnou. Ja som vaša matka a prajem si, milé deti, aby vás nezviedol satan, pretože vás chce viesť po nesprávnej ceste, ale nezvedie vás, ak mu to nedovolíte. Milé deti, preto obnovte modlitbu vo svojich srdciach a potom pochopíte moje pozvanie a moju živú túžbu pomôcť vám.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1993 „Drahé deti!

Aj dnes sa radujem, že ste sem prišli. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a prihováram sa za každého z vás u Boha. Znovu vás pozývam, aby ste prežívali moje posolstvá a uviedli ich do života, do činov. Ja som s vami a deň čo deň vás všetkých žehnám. Drahé deti, toto sú zvláštne časy a preto som s vami, lebo vás milujem a chránim, aby som vaše srdcia ochránila pred satanom a aby som vás všetkých viac priblížila k srdcu môjho syna Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1993 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu tak, aby Duch Svätý začal vo vás a skrze vás konať zázraky. Ja som s vami a prihováram sa za každého z vás u Boha. Pretože, drahé deti, každý z vás je dôležitý v mojom pláne spásy. Pozývam vás, aby ste boli nositeľmi dobra a pokoja. Boh vám môže dať pokoj až vtedy, keď sa obrátite a budete sa modliť. Preto, moje milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch Svätý.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1993 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam, aby ste vo svojich srdciach prebudili lásku. Choďte do prírody a pozerajte ako sa prebúdza príroda, a to vám pomôže otvoriť si srdcia láske Boha Stvoriteľa. Chcem, aby ste prebudili lásku vo svojich rodinách, aby zavládla láska tam, kde je nepokoj a nenávisť. A keď bude láska vo vašich srdciach, tak bude tam aj modlitba. A nezabúdajte, drahé deti, že som s vami a pomáham vám svojou modlitbou, aby vám Boh dal silu milovať. Žehnám vás a milujem vás svojou materinskou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1993 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam ako nikdy predtým, aby ste sa modlili za pokoj, za pokoj vo vašich srdciach, za pokoj vo vašich rodinách a za pokoj na celom svete, pretože satan chce vojnu, chce nepokoj, chce zničiť všetko, čo je dobré. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1993 „Drahé deti!

Dnes vás žehnám svojím materinským požehnaním a pozývam vás všetkých k obráteniu. Prajem si, aby sa každý z vás rozhodol pre zmenu života a aby každý z vás viac vykonal viacej v Cirkvi nie slovami, nie myšlienkami, ale príkladom tak, aby sa váš život stal radostným svedectvom o Ježišovi. Nemôžete povedať, že ste sa obrátili, pretože sa váš život musí stať každodenným obrátením. Aby ste pochopili, čo máte robiť, milé deti, modlite sa a Boh vám dá vedieť, čo konkrétne máte robiť a v čom sa máte zmeniť. Ja som s vami a beriem vás všetkých pod svoj plášť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1993 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste vážne prijali a prežívali moje posolstvá. Tieto dni sú dňami, keď sa treba rozhodnúť pre Boha, pre pokoj a dobro. Nech z vášho života a myšlienok vymizne každá nenávisť, žiarlivosť a nech vo vás prebýva len láska k Bohu a blížnemu. Tak a len tak budete môcť rozpoznať znamenia času. Ja som s vami a vediem vás do nových čias, do čias, ktoré vám Boh dá ako milosť, aby ste ho ešte viac spoznali.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1992 „Drahé deti!

Dnes vás chcem všetkých ukryť pod svoj plášť a ochrániť vás pred všetkými útokmi satana. Dnes je deň pokoja, ale v celom svete je mnoho nepokoja. Preto vás pozývam, aby ste všetci so mnou skrze modlitbu vytvárali nový svet pokoja. Bez vás to nemôžem urobiť. Aj preto vás pozývam svojou materinskou láskou a ostatné urobí Boh. Preto sa otvorte Božím plánom a zámerom, aby ste mohli s ním spolupracovať pre pokoj a dobro. A nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte potešovať iných a viesť ich k večnému životu. Drahé deti, nech vás vždy sprevádza nežnosť môjho malého Ježiša.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1992 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam tak ako nikdy predtým, aby ste sa modlili. Nech sa celý váš život stane modlitbou, ale bez lásky sa nemôžete modliť. Preto vás vyzývam, aby ste milovali predovšetkým Boha, Stvoriteľa vášho života, a potom spoznáte a budete milovať Boha vo všetkých ľuďoch tak, ako vás on miluje. Drahé deti, je to milosť, že som s vami, preto prijmite a prežívajte moje posolstvá pre vaše dobro. Ja vás milujem a preto som s vami, aby som vás učila a viedla k novému životu obrátenia a odriekania. Iba tak objavíte Boha a všetko to, čo vám je teraz vzdialené. Preto, milé deti, modlite sa.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1992 „Drahé deti!

Pozývam vás k modlitbe teraz, keď satan je silný a chce sa zmocniť čo najviac duší. Modlite sa, drahé deti, a väčšmi mi dôverujte, veď som tu preto, aby som vám pomohla a aby som vás viedla novou cestou k novému životu. Preto, moje milé deti, počúvajte a prežívajte to, čo vám hovorím. Pretože to je pre vás dôležité, aby ste si spomenuli na moje slová a na všetko to, čo som vám hovorila, keď už nebudem viac s vami. Pozývam vás, aby ste začali od začiatku meniť svoj život a aby ste sa rozhodli pre obrátenie. Nie slovami, ale životom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1992 „Drahé deti!

Aj dnes vám chcem povedať: som s vami aj v týchto nepokojných dňoch, keď satan chce zničiť všetko to, čo ja a môj Syn Ježiš budujeme. Chce vás odviesť čo najďalej od kresťanského života a prikázaní, ku ktorým vás vyzýva Cirkev, aby ste ich podľa nich žili. Satan chce zničiť všetko, čo je sväté vo vás a okolo vás. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli pochopiť všetko to, čo vám Boh dáva skrze moje príchody.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1992 „Drahé deti!

Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. Preto, moje milé deti, otvorte sa mi, aby som vám mohla odkryť a ukázať Boha, ktorý vás miluje.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1992 „Drahé deti!

(Matka Božia pri svojom príchode dala všetkým zvláštne požehnanie.) Aj dnes vás všetkých znovu pozývam k modlitbe, a to k modlitbe radosti. Aby nikto z vás v týchto smutných dňoch nezažíval v modlitbe smútok, ale radostné stretnutie so svojím Bohom Stvoriteľom. Modlite sa, milé deti, aby ste mi boli bližšie a aby ste prostredníctvom modlitby spoznali, čo od vás chcem. Som s vami a každý deň vás žehnám svojím materinským požehnaním, aby vás Boh všetkých obdaril plnosťou milosti pre váš každodenný život. Ďakujte Bohu za dar, že môžem byť s vami. Lebo hovorím vám: je to veľká milosť!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1992 „Drahé deti!

Dnes som šťastná, aj keď je ešte moje srdce trochu smutné kvôli tým, ktorí nastúpili na túto cestu, avšak potom ju zanechali. Som tu preto, aby som vás viedla po novej ceste, ceste spásy. Preto vás deň čo deň pozývam k obráteniu. Keď sa však nemodlíte, nemôžete povedať, že ste sa už obrátili. Prosím za vás a prihováram sa u Boha za pokoj: najprv vo vašich srdciach a potom i okolo vás, aby sa Boh stal vaším pokojom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1992 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe, aby ste sa modlitbou ešte viac priblížili k Bohu. Som s vami a chcem vás všetkých viesť na ceste spásy, ktorú vám dáva Ježiš. Každý deň som k vám bližšie a bližšie, aj keď si to neuvedomujete a nechcete si priznať, že ste modlitbou málo spojení so mnou. Keď upadnete do pokušení a máte problémy, vtedy vravíte : Bože, Mária, kde ste? A ja čakám len na vás, že mi poviete svoje ÁNO, aby som ho odovzdala Ježišovi a aby vás on obdaril svojou milosťou. Preto prijmite ešte raz moje pozvanie a začnite sa znovu modliť, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Potom objavíte, že Boh je všemohúci vo vašom každodennom živote. Som s vami a čakám na vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1992 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Len modlitbou a pôstom sa môže zastaviť vojna. Preto, moje milé deti, modlite sa a svedčte svojím životom, že ste moji a že mi patríte, pretože satan chce zviesť v týchto temných dňoch čo najviac duší. Preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha a on vás bude ochraňovať a ukáže vám, čo máte robiť a ktorou cestou máte ísť. Volám všetkých, ktorí mi povedali "ÁNO", aby obnovili svoje zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho Srdcu a mne, aby sme vás mohli ešte intenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Medžugorie je znamenie pre vás všetkých a pozvaním, aby ste sa modlili a uskutočňovali dané milosti, ktoré vám Boh dáva. Preto, drahé deti, prijmite vážne pozvanie k modlitbe. Som s vami a vaše utrpenie je aj mojím utrpením.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1992 „Drahé deti!

Dnes ako nikdy vás pozývam, aby ste prežívali moje posolstvá a premieňali ich do životnej praxe. Prišla som k vám, aby som vám pomohla a preto vás volám, aby ste zmenili život, lebo ste sa dali na zlú cestu, cestu zatratenia. Keď som vám hovorila: obráťte sa, modlite sa, postite sa, zmierte sa, prijímali ste tieto posolstvá povrchne. Začali ste ich prežívať, ale potom ste sa ich vzdali, lebo vám boli ťažké. Nie, drahé deti, ak je niečo dobré, treba v tom dobrom vydržať, a nie si myslieť: Boh ma nevidí, nepočuje a nepomáha! A tak ste sa kvôli svojím zlým záujmom vzdialili od Boha a odo mňa. Prostredníctvom vás som chcela vytvoriť oázu pokoja, lásky a dobroty. Boh chcel, aby ste svojou láskou a s jeho pomocou robili zázraky a tak boli príkladom. Preto hľa, čo vám poviem: satan sa zahráva s vami a s vašimi dušami. A ja vám nemôžem pomôcť, lebo ste vzdialení od môjho srdca. Preto sa modlite a prežívajte moje posolstvá, potom uvidíte zázraky Božej lásky vo svojom každodennom živote.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1992 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa cez modlitbu ešte väčšmi priblížili k Bohu. Len tak vám budem môcť pomáhať a ochraňovať vás pred každým útokom satana. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha, aby vás ochraňoval. Avšak potrebujem vaše modlitby a vaše ÁNO. Ľahko sa strácate v materiálnych a ľudských veciach a zabúdate, že Boh je váš najväčší priateľ. Preto, moje milé deti, priblížte sa k Bohu, aby vás ochraňoval a strážil pred každým zlom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1992 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k obnove modlitby vo vašich rodinách, aby každá rodina prinášala radosť môjmu Synovi Ježišovi. Preto, drahé deti, modlite sa a nájdite si viac času pre Ježiša; len tak budete môcť pochopiť a prijať všetko, i tie najťažšie bolesti a kríže. Som s vami a chcem vás prijať do svojho srdca a ochraňovať, ale vy ste sa ešte nerozhodli. Preto, drahé deti, žiadam vás, aby ste sa modlili a aby ste mi skrze modlitbu dovolili pomôcť vám. Modlite sa, moje milé deti, aby sa vám modlitba stala každodenným pokrmom!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1991 „Drahé deti!

Dnes vám zvláštnym spôsobom prinášam malého Ježiša, aby vás požehnal svojím požehnaním pokoja a lásky. Drahé deti, nezabúdajte, že je to milosť, ktorú mnohí ľudia nechápu a neprijímajú. Preto vy, ktorí ste povedali, že ste moji a hľadáte moju pomoc, vydajte všetko zo seba. Najprv dajte svoju lásku a príklad vo svojich rodinách. Hovoríte, že Vianoce sú sviatkom rodiny. Preto, drahé deti, dajte Boha vo svojich rodinách na prvé miesto, aby vám on dal pokoj a aby vás chránil. Nielen pred vojnou, ale aby vás aj v mieri ochránil pred každým pokušením satana. Keď je Boh s vami, máte všetko. A keď ho nechcete, ste úbohí a stratení, lebo neviete, na koho strane ste. Preto, drahé deti, rozhodnite sa pre Boha, a potom dosiahnete všetko.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1991 „Drahé deti!

Aj touto cestou vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, aby ste mohli pochopiť, čo vám chce Boh povedať skrze moju prítomnosť a skrze posolstvá, ktoré vám dávam. Chcem vás všetkých čo najviac priblížiť k Ježišovi a jeho ranenému Srdcu, aby ste mohli pochopiť nesmiernu lásku, ktorou obdaril každého z vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby z vašich sŕdc vytryskol prameň lásky ku každému človeku, aj k tomu, ktorý vás nenávidí a vami opovrhuje. Tak budete môcť Ježišovou láskou zvíťaziť nad všetkou biedou tohto žalostného sveta, v ktorom niet nádeje pre tých, ktorí nepoznajú Krista. Ďakujem vám za všetky obete a modlitby! Modlite sa, aby som vám mohla pomáhať. Potrebujem vaše modlitby.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1991 „Drahé deti!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa !"

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1991 „Drahé deti!

Dnes vás osobitným spôsobom pozývam k modlitbe a odriekaniu. Teraz ako nikdy predtým chce satan ukázať svetu svoju hanebnú tvár, ktorou chce stále viac ľudí zviesť na cestu smrti a hriechu. Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1991 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, čo sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja a radosti, aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte viac modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1991 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj! V tejto dobe je pokoj zvláštnym spôsobom ohrozený a ja vás prosím, aby ste vo svojich rodinách obnovili pôst a modlitbu. Drahé deti, prajem si, aby ste pochopili vážnosť situácie a aby ste pochopili, že mnohé z toho, čo sa stane, závisí od vašej modlitby. A vy sa málo modlíte. Drahé deti, som s vami a pozývam vás, aby ste sa vážne začali modliť a postiť, tak ako v prvých dňoch môjho príchodu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1991 „Drahé deti!

V tento veľký deň, ktorý ste mi venovali, chcem vás všetkých požehnať a povedať vám: Toto sú dni milosti, kým som s vami. Chcem vás naučiť a pomáhať vám ísť cestou svätosti. Je mnoho ľudí, ktorí nechcú rozumieť mojim posolstvám a brať vážne to, čo hovorím, ale preto vás volám a prosím, aby ste svojím životom, aj každodenným životom, svedčili o mojej prítomnosti. Ak sa budete modliť, Boh vám pomôže odhaliť skutočný dôvod môjho príchodu. Preto, milé deti, modlite sa a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze Sväté písmo odhalili posolstvo pre vás skrze môj opakovaný príchod!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1991 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých, ktorí ste počuli moje posolstvo pokoja, pozývam, aby ste ho s plnou vážnosťou a láskou uskutočňovali v živote. Mnohí sa nazdávajú, že robia veľa, keď o posolstvách hovoria, ale neprežívajú ich. Ja vás, drahé deti, pozývam k životu a k premene všetkého, čo je vo vás záporné, aby sa všetko obrátilo na kladné a na život. Drahé deti, som s vami a chcem každému z vás pomôcť, aby prežíval a svojím životom dokazoval radostné posolstvo. Som tu, drahé deti, aby som vám pomáhala a aby som vás priviedla do neba. V nebi je radosť, ktorú už teraz môžete prežívať.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1991 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam, aby sa vaša modlitba stala modlitbou srdcom. Každý z vás nech si nájde čas na modlitbu, aby ste v modlitbe objavili Boha. Neželám si, aby ste o modlitbe hovorili, ale aby ste sa modlili. Každý deň nech je naplnený modlitbou vďaky za život a za všetko, čo máte. Neželám si, aby ste život premárnili prázdnymi rečami, ale aby ste skutkami oslavovali Boha. Som s vami a ďakujem Bohu za každú chvíľu strávenú s vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1991 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste Ježišovo utrpenie prežívali v modlitbe a v jednote s ním. Rozhodnite sa, že budete viac času venovať Bohu, ktorý vás obdaril týmito dňami milosti. Preto, drahé deti, modlite sa a osobitným spôsobom si v srdciach obnovte lásku k Ježišovi. Som s vami a sprevádzam vás svojím požehnaním a modlitbami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1991 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha, pretože vzdialenosť od Boha plodí nepokoj vo vašich srdciach. Boh je pokoj sám, preto sa k nemu priblížte v osobnej modlitbe a potom prežívajte pokoj vo svojich srdciach. Potom bude pokoj z vašich sŕdc prúdiť ako rieka do celého sveta. Nehovorte o pokoji, ale uskutočňujte pokoj! Požehnávam každého z vás a každé vaše dobré rozhodnutie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1991 „Drahé deti!

Dnes ako nikdy predtým pozývam vás k modlitbe. Vaša modlitba nech je modlitbou za pokoj. Satan je silný a chce zničiť nielen ľudské životy, ale aj prírodu a planétu, na ktorej žijete. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste sa skrze modlitbu ochránili Božím požehnaním pokoja. Boh ma poslal medzi vás, aby som vám pomohla. Keď chcete, zoberte si ruženec. Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom živote. Žehnám vás a zostanem s vami kým to Boh bude chcieť. Ďakujem vám, že sa nespreneveríte mojej prítomnosti na tomto mieste, a ďakujem vám, pretože vaša odpoveď napomáha dobru a pokoju.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1990 „Drahé deti!

Dnes vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Drahé deti, bez pokoja nemôžete prežívať narodenie malého Ježiša ani dnes ani vo svojom každodennom živote. Preto proste Pána pokoja, aby vás chránil svojím plášťom a aby vám pomohol pochopiť veľkosť a závažnosť pokoja vo vašich srdciach. Takto budete môcť pokoj zo svojho srdca šíriť do celého sveta. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha. Modlite sa, pretože satan chce zmariť moje plány pokoja. Zmierte sa a napomôžte svojím životom, aby na celom svete zavládol pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1990 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste s láskou a z lásky ku mne a k svojim a mojim bratom a sestrám konali skutky milosrdenstva. Drahé deti, všetko, čo robíte iným, robte s veľkou radosťou a pokorou pred Bohom. Som s vami a každý deň predkladám Bohu vaše obety a modlitby za záchranu sveta.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1990 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť modlili, prinášali obety a konali dobré skutky za pokoj vo svete. Satan je silný a chce všetkými silami zničiť pokoj, ktorý prichádza od Boha. Preto, drahé deti, modlite sa so mnou zvlášť za pokoj. Som s vami a chcem vám pomôcť svojimi modlitbami a chcem vás viesť po ceste pokoja. Žehnám vás moje materinským požehnaním. Nezabúdajte prežívať posolstvá pokoja!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1990 „Drahé deti!

Pozývam vás k modlitbe srdcom, aby vaša modlitba bola rozhovorom s Bohom. Želám si, aby každý z vás zasvätil viac času Bohu. Satan je silný a chce vás zničiť a rozličnými spôsobmi podviesť. Preto, moje milé deti, modlite sa každý deň, aby váš život bol dobrý pre vás samotných a pre všetkých, ktorých stretnete. Som s vami a ochraňujem vás, aj keď satan chce zničiť moje plány a prekaziť priania nebeského Otca, ktoré tu chce uskutočniť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1990 „Drahé deti!

Dnes vás chcem pozvať, aby ste s vážnosťou prijali a vnášali do života posolstvá, ktoré vám dávam. Vy viete, milé deti, že som s vami a že vás chcem viesť do neba tou cestou, ktorá je pekná pre tých, ktorí ju objavia v modlitbe. Preto, milé deti, nezabúdajte, že posolstvá, ktoré vám dávam, máte prežívať vo svojom každodennom živote, aby ste mohli povedať: Prijal som posolstvá a pokúsil som sa ich prežívať. Drahé deti, ochraňujem vás svojimi modlitbami k nebeskému Otcovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1990 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k pokoju. Prišla som sem ako Kráľovná pokoja a chcem vás obdariť svojím materinským pokojom. Drahé deti, milujem vás a chcem vás všetkých priviesť k pokoju, ktorý len Boh dáva a ktorý obohacuje každé srdce. Pozývam vás, aby ste sa stali nositeľmi a svedkami môjho pokoja v tomto nepokojnom svete. Pokoj nech zavládne v celom svete, ktorý je nepokojný, ale túži po pokoji. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1990 „Drahé deti!

Dnes vám chcem poďakovať za všetky obety a za všetky modlitby. Žehnám vás svojím osobitným materinským požehnaním. Pozývam vás, aby ste sa všetci rozhodli pre Boha a aby ste deň čo deň objavovali v modlitbe jeho vôľu. Chcem vás, drahé deti, pozvať k dokonalému obráteniu, aby vo vašich srdciach bola radosť. Som šťastná, že ste tu dnes v takom veľkom počte.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1990 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa vážne rozhodli prežívať túto novénu (k Duchu Svätému). Zasväťte čas modlitbe a obete! Ja som s vami a chcem vám pomôcť, aby ste rástli v odriekaní a umŕtvovaní, a tak mohli pochopiť krásu života tých ľudí, ktorí sa mi osobitným spôsobom darujú. Drahé deti, Boh vás žehná deň čo deň a želá si zmenu vášho života. Preto sa modlite, aby ste mali silu zmeniť svoj život.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1990 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste posolstvá, ktoré vám dávam, prijali vážne a prežívali ich. Ja som s vami. Želám si, drahé deti, aby každý z vás bol k môjmu srdcu čoraz bližšie. Preto, milé deti, modlite sa a hľadajte Božiu vôľu vo svojom živote. Želám si, aby každý z vás našiel cestu svätosti a aby na tej ceste rástol do večnosti. Budem sa za vás modliť a prihovárať u Boha, aby ste pochopili veľkosť toho daru, ktorý mi Boh dáva -- aby som mohla byť s vami.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1990 „Drahé deti!

Ja som s vami aj vtedy, keď si to neuvedomujete. Chcem vás ochrániť pred všetkým, čo vám satan ponúka a čím by vás chcel zničiť. Ako som nosila Ježiša vo svojom lone, tak by som chcela aj vás, drahé deti, priniesť ku svätosti. Boh vás chce zachrániť a preto posiela vám posolstvá prostredníctvom ľudí, prírody a mnohých vecí, ktoré vám môžu len pomôcť, aby ste pochopili, že musíte zmeniť smer svojho života. Preto, milé deti, pochopte veľkosť daru, ktorý vám Boh dáva prostredníctvom mňa, aby som vás chránila svojím plášťom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1990 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa odovzdali Bohu. V tomto čase si predovšetkým želám, aby ste sa zriekli vecí, ku ktorým ste sa pripútali a ktoré škodia vášmu duchovnému životu. Preto, milé deti, rozhodnite sa úplne pre Boha a nedovoľte satanovi, aby vstúpil do vášho života prostredníctvom tých vecí, ktoré škodia vám i vášmu duchovnému životu. Milé deti, Boh sa vám ponúka v úplnosti a môžete ho objaviť a spoznať iba v modlitbe. Preto sa rozhodnite pre modlitbu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1990 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa znovu rozhodli pre Boha, aby ste Boha dali na prvé miesto pred všetkým a nado všetko, aby mohol konať vo vašom živote zázraky a aby každý deň bol váš život s ním radosťou. Preto, milé deti, modlite sa a nedovoľte satanovi, aby pôsobil vo vašom živote prostredníctvom nedorozumení, vzájomného nepochopenia a neochoty prijať toho druhého. Modlite sa, aby ste pochopili veľkosť a krásu daru života.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1989 „Drahé deti!

Dnes vás osobitne žehnám svojím materinským požehnaním a prihováram sa za vás u Boha, aby vám dal dar obrátenia srdca. Roky vás volám a povzbudzujem k hlbokému duchovnému životu a jednoduchosti, a vy ste takí chladní. Preto, milé deti, prosím vás, prijmite s vážnosťou a prežívajte posolstvá, aby vaša duša nebola smutná, keď už nebudem viac medzi vami a keď už vás nebudem viac viesť ako neisté dieťa pri prvých krokoch. Preto, milé deti, každý deň čítajte posolstvá, ktoré som vám dala a uskutočňujte ich v živote! Milujem vás, a preto vás všetkých pozývam na cestu spásy s Bohom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1989 „Drahé deti!

Pozývam vás tieto roky týmito posolstvami, ktoré vám dávam. Milé deti, posolstvami chcem vytvoriť vo vašich srdciach prekrásnu mozaiku, aby som každého z vás ako originálny obraz mohla venovať Bohu. Preto, milé deti, želám si, aby vaše rozhodnutia pred Bohom boli slobodné, veď on vám dal slobodu. Preto sa modlite, aby ste sa rozhodli bez akéhokoľvek satanského vplyvu iba pre Boha. Modlím sa za vás u Boha a žiadam vašu odovzdanosť Bohu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1989 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Ja vás stále pozývam, ale vy ste ešte ďaleko. Preto sa rozhodnite oddnes s odhodlaním zasvätiť čas Bohu. Ja som s vami a chcem vás naučiť modliť sa srdcom. V modlitbe srdcom sa stretnete s Bohom. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1989 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste Bohu ďakovali za všetky dary, ktoré ste dostali za svojho života. Aj za najmenší dar, ktorý ste pocítili. Ja ďakujem s vami a želám si, aby ste všetci pocítili radosť z darov a aby Boh bol pre každého z vás všetkým. Potom, milé deti, budete môcť neprestajne rásť na ceste svätosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1989 „Drahé deti!

Pozývam vás k modlitbe. Modlitbou, milé deti, získavate radosť a pokoj. Modlitbou ste bohatší o Božiu milosť. Preto, milé deti, pre každého z vás nech je modlitba život. Zvlášť vás pozývam, aby ste sa modlili za všetkých tých, čo sú ďaleko od Boha, aby sa obrátili. Potom budú vaše srdcia bohatšie, lebo Boh zavládne v srdciach všetkých ľudí. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Nech modlitba zavládne nad celým svetom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1989 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k obnove srdca. Otvorte sa Bohu a odovzdajte mu všetky svoje ťažkosti a kríže, aby Boh všetko pretvoril na radosť. Milé deti, nemôžete sa otvoriť Bohu, ak sa nemodlíte. Preto sa rozhodnite od dnešného dňa zasvätiť určitý čas iba stretnutiu s Bohom v tichosti. Tak budete môcť spolu s Bohom svedčiť o mojej prítomnosti tu. Milé deti, nechcem vás nútiť, ale slobodne ako deti Božie odovzdajte Bohu svoj čas!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1989 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam, aby ste prežívali posolstvá, ktoré som vám dávala v uplynulých ôsmich rokoch. Tento čas je časom milosti a ja si želám, milé deti, aby Božia milosť bola pre každého jednotlivca veľká. Žehnám vás a milujem vás zvláštnou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1989 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa otvorili Bohu. Pozrite, milé deti, ako sa príroda otvára a dáva život i plody, tak aj ja vás pozývam, aby ste žili s Bohom a úplne sa mu odovzdali. Milé deti, ja som s vami a neustále vás chcem viesť do radosti života. Želám si, aby každý z vás našiel radosť a lásku, ktoré sa nachádzajú iba v Bohu a ktoré môže dať iba Boh. Boh od vás nežiada nič iné, iba vašu odovzdanosť. Preto sa, milé deti, vážne rozhodnite pre Boha, lebo všetko ostatné je pominuteľné. Iba Boh je nepominuteľný! Modlite sa, aby ste objavili veľkosť a radosť života, ktoré vám Boh dáva.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1989 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo máte, má byť v Božích rukách, pretože iba tak budete mať v srdciach radosť. Milé deti, tešte sa všetkému, čo máte. Ďakujte Bohu, lebo všetko je pre vás Boží dar. Potom budete môcť v živote ďakovať za všetko a objavíte Boha vo všetkom, i v tom najmenšom kvietočku. Zakúsite veľkú radosť. Zakúsite Boha.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1989 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Pozývam vás k veľkej radosti a pokoju, ktoré iba Boh dáva. Som s vami a každodenne sa prihováram za vás u Boha. Pozývam vás, milé deti, aby ste ma poslúchali a uskutočňovali posolstvá, ktoré vám už po celé roky dávam. Všetci ste povolaní ku svätosti, ale ešte ste od nej ďaleko. Žehnám vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1989 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k modlitbe srdcom. V tomto čase milosti si želám, aby sa každý z vás zjednotil s Ježišom. Bez neprestajnej modlitby však nemôžete pochopiť krásu a veľkosť milosti, ktorú vám Boh ponúka. Preto, milé deti, po celý čas napĺňajte svoje srdce i tými najmenšími modlitbami! Ja som s vami a bez prestania bdiem nad každým srdcom, ktoré sa mi daruje.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1989 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam na cestu svätosti. Modlite sa, aby ste pochopili krásu a veľkosť tejto cesty, kde sa vám všetkým zvláštnym spôsobom zjavuje Boh. Modlite sa, aby ste mohli byť otvorení všetkému, čo Boh koná skrze vás a aby ste vo svojom živote mohli Bohu ďakovať a tešiť sa zo všetkého, čo koná prostredníctvom každého jednotlivca. Žehnám vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1988 „Drahé deti!

Pozývam vás k pokoju. Prežívajte pokoj vo svojich srdciach a vo svojom okolí, aby všetci spoznali pokoj, ktorý neprichádza od vás, ale od Boha. Milé deti, dnes je veľký deň: radujte sa so mnou! Oslavujte Ježišovo narodenie mojím pokojom. Pokojom, s ktorým som prišla ako vaša Matka, Kráľovná pokoja. Dnes vám dávam svoje zvláštne požehnanie. Zaneste ho každému stvoreniu, aby malo pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1988 „Drahé deti!

Pozývam vás k modlitbe, lebo v modlitbe sa stretáte s Bohom. Boh sa vám ponúka, dáva. Avšak vás žiada, aby ste zo svojej slobodnej vôľe odpovedali na jeho pozvanie. Preto, milé deti, určite si cez deň čas, keď sa môžete v pokoji a pokore modliť a stretnúť sa s Bohom Stvoriteľom. Ja som s vami a prihováram sa za vás u Boha. Preto dbajte, aby každé stretnutie v modlitbe bolo radosťou so stretnutia s Bohom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1988 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, milé deti, lebo vás chcem priviesť bližšie k Srdcu Ježišovmu. Milé deti, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1988 „Drahé deti!

Pozývam vás všetkých bez rozdielu na cestu svätosti vo vašom živote. Boh vám dal dar svätosti. Modlite sa, aby ste tento dar mohli čoraz lepšie spoznávať, a tak mohli svedčiť svojím životom o Bohu. Drahé deti, žehnám vás a prihováram sa za vás u Boha, aby vaša cesta a vaše svedectvo boli úplné a Bohu na radosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1988 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa tešili zo života, ktorý vám Boh dáva. Milé deti, tešte sa z Boha Stvoriteľa, že vás tak obdivuhodne stvoril! Modlite sa, aby váš život bol radostným vďakyvzdaním, ktoré prúdi z vášho srdca ako rieka radosti. Milé deti, bez prestania ďakujte za všetko, čo máte, za každý malý dar, ktorý vám Boh dal. Potom bude ustavične radostné požehnanie zostupovať od Boha na vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1988 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo robíte a čo máte, odovzdajte Bohu, aby vládol vo vašom živote ako Kráľ nad všetkým, čo máte. Tak vás Boh skrze mňa môže viesť do hlbín duchovného života. Milé deti, nebojte sa, lebo ja som s vami aj vtedy, keď si myslíte, že niet východiska a že satan zavládol. Ja vám prinášam pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. Žehnám vás požehnaním radosti, nech vám je Boh v živote všetkým.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1988 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam k láske, ktorá je Bohu verná a milá. Milé deti, láska prijíma všetko, aj to, čo je tvrdé a horké, kvôli Ježišovi, ktorý je láska. Preto, drahé deti, proste Boha, aby vám prišiel na pomoc nie podľa vašich želaní, ale zo svojej lásky. Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol uzdraviť, potešiť a odpustiť vám všetko to, čo je vám prekážkou na ceste lásky. Boh môže pretvárať váš život, a vy budete rásť v láske. Oslavujte Boha, milé deti, chválospevom lásky, aby Božia láska mohla vo vás rásť zo dňa na deň až do svojej plnosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1988 „Drahé deti!

Pozývam vás na úplnú odovzdanosť Bohu! Modlite sa, milé deti, aby s vami satan nekýval sem a ta ako vietor s konármi. Buďte silní v Bohu! Želám si, aby prostredníctvom vás spoznal celý svet Boha radosti. Vydávajte svedectvo o Božej radosti svojím životom! Nebuďte úzkostliví ani ustarostení! Boh vám pomôže a ukáže cestu. Želám si, aby ste mojou láskou milovali všetkých, dobrých i zlých. Iba tak zavládne svetom láska. Milé deti, vy ste moje! Milujem vás a chcem, aby ste sa mi odovzdali, aby som vás mohla viesť k Bohu. Modlite sa neustále, aby vás satan nemohol zneužívať. Modlite sa, aby ste spoznali, že ste moji. Žehnám vás požehnaním radosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1988 „Drahé deti!

Boh vás chce urobiť svätými; preto vás prostredníctvom mňa pozýva na úplnú odovzdanosť. Svätá omša nech je vám životom. Pochopte, že kostol je Božím palácom, miestom, kde vás zhromažďujem a kde vám chcem ukázať cestu k Bohu. Príďte a modlite sa! Nepozerajte na ostatných a neohovárajte ich, ale nech je váš život svedectvom na ceste svätosti. Kostoly, si zaslúžia úctu a sú posvätené. Lebo Boh, ktorý sa stal človekom, prebýva v nich vo dne aj v noci. Preto, milé deti, verte a modlite sa, aby vám Otec rozmnožil vieru, a potom proste o to, čo potrebujete. Ja som s vami. Teším sa vášmu obráteniu a ochraňujem vás svojím materinským plášťom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1988 „Drahé deti!

dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Drahé deti, vy si neuvedomujete, akou veľkou láskou vás miluje Boh. Preto mi dovoľuje, aby som bola s vami, aby som vás poúčala a pomohla vám nájsť cestu pokoja. A tú cestu nemôžete nájsť, ak sa nemodlíte. Preto, drahé deti, zanechajte všetko a zasväťte čas Bohu, potom vás Boh obdaruje a požehná. Milé deti, nezabudnite, že váš život je pominuteľný ako jarný kvietok, ktorý je dnes nádherný a zajtra ho už niet. Preto sa modlite tak, aby vaša modlitba i vaša odovzdanosť Bohu ukazovali iným smer. Potom vaše svedectvo nebude mať cenu iba pre vás, ale pre celú večnosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1988 „Drahé deti!

Aj dnes vás chcem pozvať k modlitbe a na úplnú odovzdanosť Bohu. Viete, že vás milujem a že sem prichádzam z lásky k vám, aby som vám ukázala cestu pokoja a spásy pre vaše duše. Želám si, aby ste ma počúvali a nedovolili satanovi, aby vás zviedol. Drahé deti! Satan je dosť silný. Preto vás prosím, aby ste sa modlili za tých, ktorí sú pod jeho vplyvom, aby aj oni boli spasení. Vydajte svedectvo svojím životom! Obetujte svoj život za záchranu sveta! Som s vami a ďakujem vám; v nebi dostanete od Otca odmenu, ktorú vám prisľúbil. Preto, milé deti, nebojte sa! Keď sa modlíte, satan vám nemôže nič urobiť, lebo ste Božie deti a Boh nad vami bdie. Modlite sa! Ruženec majte stále v rukách ako znamenie proti satanovi, že patríte mne.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1988 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam na úplné obrátenie sa k Bohu, ktoré je ťažké pre tých, čo sa nerozhodli pre Boha. Pozývam vás, drahé deti, na úplné obrátenie k Bohu. Boh vám môže dať všetko, o čo ho poprosíte. Ale vy sa k Bohu obraciate iba vtedy, keď na vás prídu choroby, problémy a ťažkosti. Potom si myslíte, že Boh je od vás ďaleko, že vás nepočúva a vaše modlitby si nevšíma. Nie, drahé deti, to nie je pravda! Keď ste ďaleko od Boha, nemôžete prijať milosti, pretože o ne neprosíte s pevnou vierou. Deň čo deň sa za vás modlím a chcem vás čoraz bližšie priviesť k Bohu, avšak nemôžem, ak to vy nechcete. Preto, drahé deti, vložte svoje životy do Božích rúk! Žehnám vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.12.1987 „Drahé deti!

Radujte sa so mnou! Moje srdce sa teší z Ježiša, ktorého vám dnes chcem darovať. Želám si, drahé deti, aby každý z vás otvoril svoje srdce Ježišovi, a ja vám ho s láskou darujem. Želám si, drahé deti, aby vás on pretváral, poučoval a ochraňoval. Dnes prosím zvlášť za každého z vás a ponúkam vás Bohu, aby sa vo vás zjavil. Pozývam vás k úprimnej modlitbe srdcom, nech je každá vaša modlitba stretnutím s Bohom. V každej práci a v každodennom živote postavte Boha na prvé miesto! Dnes vás s veľkou vážnosťou pozývam, aby ste ma počúvali a robili to, k čomu vás pozývam

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.11.1987 „Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby sa každý z vás rozhodol, že znovu mi všetko celkom odovzdá. Iba tak budem môcť aj ja každého z vás predniesť Bohu. Drahé deti, viete, že vás nesmierne milujem a že chcem každého z vás pre seba. Avšak Boh dal všetkým slobodu, ktorú si v láske vážim a pred ktorou sa v pokore skláňam. Želám si, aby ste vy, drahé deti, pomohli uskutočniť všetko, čo Boh zamýšľa v tejto farnosti. Keď sa nemodlíte, nemôžete odhaliť moju lásku a plány, ktoré má Boh s touto farnosťou a s každým jednotlivcom. Modlite sa, aby vás satan nepritiahol svojou pýchou a falošnou silou. Ja som s vami a chcem, aby ste mi verili, že vás milujem.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.10.1987 „Drahé deti!

Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby sa každý z vás rozhodol pre raj. Cesta je ťažká pre tých, čo sa nerozhodli pre Boha. Drahé deti, rozhodnite sa a verte, že Boh sa vám ponúka vo svojej plnosti. Vy ste pozvaní a musíte odpovedať na volanie Otca, ktorý vás prostredníctvom mňa volá. Modlite sa, lebo v modlitbe každý z vás bude môcť dosiahnuť úplnú lásku. Žehnám vás a chcem vám pomôcť, aby každý z vás bol pod mojím materinským plášťom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.09.1987 „Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých chcem pozvať k modlitbe: nech je pre vás modlitba životom. Drahé deti, zasväťte čas iba Ježišovi a on vám dá všetko, o čo prosíte. On sa vám zjaví v plnosti. Drahé deti, satan je mocný a číha na každého z vás, aby vás pokúšal. Modlite sa, tak vám nebude môcť škodiť ani vám prekážať na ceste svätosti. Drahé deti, vzrastajte každý deň v modlitbe stále viac k Bohu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.08.1987 „Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých znovu pozývam, aby sa každý z vás rozhodol uskutočňovať posolstvá. Boh mi dovolil, aby som aj v tomto roku, ktorý Cirkev zasvätila mne, mohla hovoriť s vami a povzbudzovala vás ku svätosti. Drahé deti, vyprosujte si od Boha milosti, ktoré vám dáva prostredníctvom mňa. Som pripravená vyprosiť od Boha všetko, o čo prosíte tak, aby vaša svätosť bola dokonalá. Preto, drahé deti, nezabúdajte prosiť, lebo Boh mi dovolil, aby som vám vyprosila milosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.07.1987 „Drahé deti!

Prosím vás, aby ste od dnešného dňa nastúpili na cestu svätosti. Milujem vás, a preto chcem, aby ste boli svätí. Nechcem, aby vás satan zviedol z tejto cesty. Drahé deti, modlite sa a prijímajte všetko, čo vám Boh ponúka na tejto ceste, ktorá je trpká. Kto však vykročí touto cestou, tomu Boh odhalí všetku slasť a ten potom ochotne prijme každé Božie pozvanie. Nevenujte pozornosť maličkostiam! Túžte po nebi!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.06.1987 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem a chcem vás všetkých pozvať k Božiemu pokoju. Želám si, aby každý z vás prežil vo svojom srdci ten pokoj, ktorý Boh dáva. Chcem vás dnes všetkých požehnať. Žehnám vás Božím požehnaním a prosím vás, drahé deti, aby ste nasledovali moju cestu a prežívali ju. Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem koľký raz pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje úmysly. Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla ponúknuť Bohu, aby som vás ochránila a viedla po ceste spásy.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.05.1987 „Drahé deti!

Pozývam každého z vás, aby ste začali žiť v láske k Bohu. Drahé deti, vy ste schopné páchať hriech a bez rozmýšľania sa vydať do rúk satana. Pozývam vás, aby sa každý z vás vedome rozhodol pre Boha a proti satanovi. Som vaša Matka, a preto vás chcem viesť k dokonalej svätosti. Želám si, aby každý z vás bol šťastný tu na zemi a aby každý z vás bol so mnou v nebi. To je, drahé deti, cieľ môjho príchodu a moja túžba.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.04.1987 „Drahé deti!

Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Viete, drahé deti, že Boh dáva v modlitbe zvláštne milosti. Preto sa horlivo modlite, aby ste mohli pochopiť všetko, čo vám tu dávam. Pozývam vás, drahé deti, na modlitbu srdcom. Viete, že bez modlitby nemôžete pochopiť všetko, čo Boh plánuje s každým z vás. Preto sa modlite! Želám si, aby sa prostredníctvom každého z vás splnil Boží plán, nech rastie všetko to, čo vám Boh vložil do srdca. Preto sa modlite, aby vás Božie požehnanie ochraňovalo od všetkého zla, ktoré vám hrozí. Požehnávam vás, drahé deti!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.03.1987 „Drahé deti!

Dnes vám ďakujem za vašu prítomnosť na tomto mieste, kde vám dávam zvláštne milosti. Pozývam každého z vás, aby ste oddnes začali žiť životom, aký od vás žiada Boh, a aby ste začali konať dobré skutky lásky a milosrdenstva. Nechcem, drahé deti, aby ste prežívali posolstvá a pritom konali hriech, ktorý nemám rada. Preto, drahé deti, si želám, aby každý z vás žil novým životom, a neničil všetko to, čo vo vás Boh vytvára a čo vám dáva. Dávam vám svoje osobitné požehnanie a zostávam s vami na vašej ceste obrátenia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.02.1987 „Drahé deti!

Dnes vás chcem všetkých prikryť svojím plášťom a viesť na cestu obrátenia. Drahé deti, prosím vás, odovzdajte Pánovi celú svoju minulosť: všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach! Želám si, aby každý z vás bol šťastný, avšak s hriechom to nikto nemôže dosiahnuť. Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte túto novú cestu radosti. Radosť sa prejaví vo vašich srdciach, a tak sa stanete radostnými svedkami toho, čo si od každého z vás želáme ja a môj Syn. Žehnám vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


25.01.1987 „Drahé deti!

Hľa, aj dnes vás chcem pozvať, aby ste oddnes všetci začali žiť novým životom. Drahé deti, chcem, aby ste pochopili, že Boh si vybral každého z vás, aby ho použil vo veľkom pláne spásy ľudstva. Nemôžete vedieť, aká veľká je vaša úloha v Božom pláne. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe mohli pochopiť, aký plán má Boh s vami. Ja som s vami, aby ste ho mohli dokonale uskutočniť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“