Posolstvá 25. v mesiaci  Štvrtkové posolstvá  Ročné posolstvá

Mirjana Dragičevičová-Soldová  Ivanka Ivankovičová-Elezová  Jakov Čolo

Ročné posolstvá18.03.2022 „Drahé deti!

Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto vás znovu a znovu pozývam, aby ste sa modlili za tie moje deti, ktoré nespoznali lásku môjho Syna, nech môj Syn svetlom svojej lásky a nádeje osvieti aj ich srdcia a vás, deti moje, posilní a daruje vám pokoj a nádej. Som s vami.

Ďakujem vám.“


18.03.2021 „Drahé deti!

Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože on vás čaká s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo v živote robíte, robili s mojím Synom, s láskou, aby ste boli požehnaní. Aby vaša duchovnosť bola vnútorná a nie iba vonkajšia. Len takto budete pokorní, veľkodušní, naplnení láskou a radostní. A moje materinské Srdce sa bude radovať s vami.

Ďakujem vám!“


18.03.2020 „Drahé deti,

môj Syn ako Boh vždy pozeral ponad čas. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale vidím, že ešte jestvuje láska, a treba konať, aby bola spoznaná. Deti moje, nemôžete byť šťastní, ak sa navzájom nemilujete, ak nemáte lásku v každej situácii a v každom okamihu svojho života. A ja ako matka k vám prichádzam skrze lásku, aby som vám pomohla spoznať pravú lásku, spoznať môjho Syna. Preto vás pozývam, aby ste vždy znovu čoraz väčšmi žíznili po láske, viere a nádeji. Jediný prameň, z ktorého môžete piť, je dôvera v Boha, môjho Syna. Deti moje, v okamihoch nepokoja a zriekania vy len hľadajte tvár môjho Syna. Iba žite jeho slová a nebojte sa. Modlite sa a milujte úprimnými citmi, dobrými skutkami a pomôžte, aby sa svet zmenil a moje srdce zvíťazilo. Ako môj Syn, tak i ja vám hovorím: milujte sa navzájom, pretože bez lásky niet spásy.

Ďakujem vám, deti moje.“


18.03.2019 „Deti moje,

ako matka, ako Kráľovná pokoja vás pozývam, aby ste prijali môjho Syna, aby vám mohol udeliť pokoj duše, aby vám mohol udeliť to, čo je spravodlivé, čo je pre vás dobré. Deti moje, môj Syn vás pozná. On žil život človeka a zároveň Boha, neobyčajný život – ľudské telo, božský duch. Preto, deti moje, kým sa môj Syn na vás pozerá svojimi Božími očami, preniká do vašich sŕdc. Jeho nežné, láskavé oči hľadajú vo vašom srdci seba. Deti moje, môže sa v nich nájsť? Prijmite ho, a potom chvíle bolesti a utrpenia sa stanú chvíľami nežnosti. Prijmite ho a budete mať pokoj v duši, budete ho šíriť všetkým okolo seba, a to je pre vás teraz najdôležitejšie. Počúvnite ma, deti moje. Modlite sa za pastierov, za tých, ktorých ruky požehnal môj Syn.

Ďakujem vám.“


18.03.2018 „Drahé deti!

Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada a tešila som sa z maličkostí. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a nekonečnú dôveru v Božiu lásku. Všetci, ktorí majú pevnú vieru, sú silnejší. Viera spôsobuje, že žiješ pre dobro a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá napomáha v bolesti a utrpení. Deti moje, modlite sa za pevnú vieru, dôverujte nebeskému Otcovi a nebojte sa. Vedzte, že žiadne Božie stvorenie nemá byť zatratené, ale má žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život v slobode tam, kde všetky moje deti prídu, kam sa všetko navráti. Deti moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, avšak vy nasledujte môj príklad. Modlite sa za pevnú vieru, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou milujem vaše duše.

Ďakujem vám.“


18.03.2017 „Drahé deti!

Mojou materinskou túžbou je, aby vaše srdcia boli naplnené pokojom. A aby vaše duše boli čisté, aby ste v prítomnosti môjho Syna mohli vidieť jeho tvár. Pretože, deti moje, ako matka viem, že ste smädní po úteche, nádeji a ochrane. Vy, deti moje, vedome i nevedome hľadáte môjho Syna. Keď som prechádzala pozemským časom, aj ja som sa radovala, trpela a trpezlivo znášala bolesti, až kým ma od nich môj Syn v celej svojej sláve neoslobodil. A preto svojmu Synovi hovorím: Vždy im pomôž! Vy, deti moje, pravou láskou osvetlite tmu sebectva, ktorá čoraz viac zahaľuje moje deti. Buďte veľkodušní. Nech sú vaše ruky a srdcia vždy otvorené. Nebojte sa. S dôverou a nádejou sa odovzdajte môjmu Synovi. Prežívajte život s láskou s pohľadom na neho. Milovať znamená dávať sa, pretrpieť a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, iba pravá láska vedie k večnému šťastiu.

Ďakujem vám.“


18.03.2016 „Drahé deti,

materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia. Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse.

Ďakujem vám.“


18.03.2015 „Drahé deti!

Z plného srdca vás prosím, prosím vás, deti, očistite svoje srdcia od hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu. Prosím vás, buďte bdelí a otvorení pre pravdu. Nedovoľte, aby vás všetko pozemské vzdialilo od poznania pravého uspokojenia v jednote s mojím Synom. Vediem vás cestou pravej múdrosti, pretože len s pravou múdrosťou môžete spoznať pravý pokoj a pravé dobro. Nestrácajte čas žiadaním znamení od nebeského Otca, pretože najväčšie znamenie vám už dal. Je to môj Syn. Preto, deti moje, modlite sa, aby vás Duch Svätý mohol priviesť k pravde, pomôcť vám, aby ste ju spoznali. A po tomto spoznaní pravdy budete jedno s nebeským Otcom a mojím Synom. To je poznanie, ktoré dáva šťastie na zemi a otvára bránu večného života a nekonečnej lásky.

Ďakujem vám.“


18.03.2014 „Drahé deti!

Ako matka vám chcem byť na pomoci. Svojou materinskou láskou vám chcem pomôcť otvoriť vaše srdcia, aby ste v nich dali na prvé miesto môjho Syna. Chcem, aby vás skrze vašu lásku k môjmu Synovi a skrze vašu modlitbu ožiarilo Božie svetlo a naplnilo Božie milosrdenstvo. Chcem, aby sa tak rozohnala tma a tôňa smrti, ktorá vás chce obklopiť a zviesť. Chcem, aby ste pocítili radosť požehnania Božieho prisľúbenia. Vy, deti človeka, vy ste Božie deti, vy ste moje deti. Preto, deti moje, kráčajte cestami, ktorými vás moja láska vedie, učí pokore, múdrosti a nachádza cestu k nebeskému Otcovi. Modlite sa so mnou za tých, ktorí ma neprijímajú a nenasledujú. Tých, ktorí pre tvrdosť svojho srdca nemôžu pocítiť radosť pokory, zbožnosti, pokoja a lásky – radosť môjho Syna. Proste, nech vám vaši pastieri svojimi požehnanými rukami vždy udeľujú radosť Božieho požehnania.

Ďakujem vám.“


18.03.2013 „Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste v úplnej dôvere a radosti zvelebovali meno Pánovo a deň čo deň mu zo srdca ďakovali za veľkú lásku. Môj Syn vám skrze túto lásku, ktorú vám ukázal na kríži, dal možnosť, že vám bude všetko odpustené a nemusíte sa hanbiť ani skrývať a zo strachu neotvárať môjmu Synovi dvere svojho srdca. Naopak, deti moje, zmierte sa s nebeským Otcom, aby ste mohli milovať seba samých tak, ako vás miluje môj Syn. Keď budete milovať seba samých, budete milovať aj druhých ľudí, uvidíte v nich môjho Syna a spoznáte veľkosť jeho lásky. Žite vo viere! Môj Syn vás skrze mňa pripravuje na skutky, ktoré chce uskutočniť prostredníctvom vás, cez ktorých sa chce osláviť. Ďakujte mu. Zvlášť mu ďakujte za pastierov, za vašich prostredníkov v zmierení s nebeským Otcom. Ja ďakujem vám, svojim deťom.

Ďakujem vám.“


18.03.2012 „Drahé deti!

Darujte mi svoj život a celkom sa mi odovzdajte, aby som vám mohla pomôcť pochopiť moju materinskú lásku a lásku môjho Syna k vám. Deti moje, nesmierne vás milujem a dnes osobitným spôsobom v deň narodenia môjho Syna, chcem každého z vás prijať do svojho srdca a vaše životy darovať svojmu Synovi. Deti moje, Ježiš vás miluje a dá vám milosť, aby ste žili v jeho milosrdenstve, ale mnoho vašich sŕdc opanoval hriech a žijete v temnote. Preto, deti moje, nečakajte, povedzte nie hriechu a svoje srdcia odovzdajte môjmu Synovi, lebo iba tak môžete zažiť Božie milosrdenstvo a s Ježišom vo vašich srdciach sa vydať na cestu spásy."
18.03.2012 „Drahé deti!

Prichádzam medzi vás, pretože chcem byť vašou Matkou, vašou Orodovnicou. Túžim byť spojením medzi vami a nebeským Otcom, vašou Prostrednicou. Chcem vás vziať za ruky a kráčať s vami v boji proti nečistému duchu. Deti moje, úplne sa mi zasväťte. Vezmem vaše životy do svojich materinských rúk, naučím ich pokoju a láske, a potom ich odovzdám svojmu Synovi. Od vás žiadam, aby ste sa modlili a postili, lebo len tak budete vedieť skrze moje materinské srdce správnym spôsobom svedčiť o mojom Synovi. Modlite sa za svojich pastierov, aby mohli vždy zjednotení v mojom Synovi radostne ohlasovať Božie slovo.

Ďakujem vám.“


18.03.2011 „Drahé deti!

Ja som s vami v mene najväčšej Lásky, v mene milovaného Boha, ktorý sa k vám priblížil skrze môjho Syna a ukázal vám pravú lásku. Chcem vás viesť Božou cestou. Chcem vás naučiť pravej láske, aby ju videli druhí vo vás, aby ste ju videli vy v druhých, aby ste im boli bratmi a aby druhí vo vás videli milosrdného brata. Deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia. Materinskou láskou vám ukážem, čo očakávam od každého z vás, čo očakávam od svojich apoštolov. Poďte za mnou. Ďakujem vám." Panna Mária nás opäť pozvala k modlitbe za kňazov a povedala – „Znova vám zdôrazňujem, že s nimi zvíťazím.“
18.03.2010 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste milovali celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Proste o dar lásky, pretože keď duša miluje, pozýva k sebe môjho Syna. Môj Syn neodmieta tých, ktorí ho volajú a ktorí chcú podľa neho žiť. Modlite sa za tých, ktorí nechápu lásku, ktorí nerozumejú, čo znamená milovať. Modlite sa, aby im Boh bol Otcom a nie sudcom. Deti moje, vy buďte mojimi apoštolmi, buďte mojou riekou lásky. Potrebujem vás.

Ďakujem vám.“


18.03.2009 „Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich uvidíte? Kde je v nich môj Syn a túžba, aby ste ma k nemu nasledovali? Deti moje, nech tento čas odriekania je časom, keď sa sami seba opýtate: „Čo si osobne odo mňa môj Boh praje? Čo mám robiť?“ Modlite sa, postite sa a majte srdce plné milosrdenstva. Nezabúdajte na svojich pastierov. Modlite sa, aby sa nestratili, aby zostávali v mojom Synovi, aby takto boli dobrými pastiermi pre svoje stádo.“ Panna Mária pozrela na všetkých prítomných a dodala: „Znovu vám chcem povedať: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.

Ďakujem!“


18.03.2008 „Drahé deti!

Dnes k vám vystieram svoje ruky. Nebojte sa ich prijať. Chcú vám dať lásku a pokoj a pomôcť vám ku spáse. A preto, deti moje, prijmite ich. Naplňte moje srdce šťastím a ja vás povediem k svätosti. Cesta, po ktorej vás vediem, je ťažká, plná pokušení a pádov. Budem s vami a moje ruky vás podržia. Buďte vytrvalí, aby sme sa na konci cesty mohli všetci v radosti a láske držať za ruky s mojím Synom. Poďte so mnou a nebojte sa!

Ďakujem vám!“


18.03.2007 „Drahé deti!

Prichádzam k vám ako Matka s darmi. Prichádzam s láskou a milosrdenstvom. Drahé deti, moje srdce je veľké. Želám si, aby v ňom boli všet- ky vaše srdcia očistené modlitbou a pôstom. Želám si, aby prostredníctvom lásky naše srdcia spoločne triumfovali. Želám si, aby ste cez tento triumf uvideli pravú cestu, skutočnú pravdu a skutočný život. Chcem, aby ste mohli vidieť môjho Syna.

Ďakujem vám.“


18.03.2006 „Drahé deti!

V tomto pôstnom období vás pozývam k vnútornému zriekaniu. Cesta k tomu vedie cez lásku, pôst, modlitbu a dobré skutky. Iba úplným vnútorným zriekaním spoznáte Božiu lásku a znamenia doby, v ktorej žijete. Buďte svedkami tých znamení a hovorte o nich. K tomu vás chcem priviesť.

Ďakujem vám, že ste mi vyhoveli.“


18.03.2005 „Drahé deti!

Prichádzam k vám ako Matka, ktorá nadovšetko miluje svoje deti. Deti moje, chcela by som aj vás naučiť milovať. Modlím sa za to. Modlím sa, aby ste v každom svojom blížnom spoznali môjho Syna. Cesta k môjmu Synovi, ktorý je pravý pokoj a láska, vedie cez lásku ku všetkým blížnym. Deti moje, modlite sa a postite, aby vaše srdce bolo otvorené pre tento môj úmysel.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.2004 „Drahé deti!

Aj dnes, keď sa na vás pozerám, so srdcom plným lásky chcem vám povedať, že to, čo úporne žiadate, po čom túžite, milé deti, je tu pred vami. Stačí, aby ste s očisteným srdcom dali môjho Syna na prvé miesto, a uvidíte. Poslúchajte ma a dovoľte mi, aby som vás k tomu materinsky viedla.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.2003 „Drahé deti!

Zvlášť v tomto svätom čase pokánia a modlitby, pozývam vás k voľbe. Boh vám dal slobodnú vôľu, aby ste si vybrali život alebo smrť. Srdcom počúvajte moje posolstvá, aby ste spoznali, čo máte robiť a ako nájdete cestu do života. Deti moje, bez Boha nič nemôžete, na to nezabúdajte ani na okamih! Lebo čo ste a čo budete na zemi, keď pod ňu znovu prídete. Nehnevajte Boha, ale nasledujte ma k životu.

Ďakujem vám, že ste tu!“


18.03.2002 „Drahé deti!

Ako Matka vás prosím, otvorte svoje srdce, odovzdajte mi ho a ničoho sa nebojte. Budem s vami a naučím vás, ako máte dať Ježiša na prvé miesto. Naučím vás milovať ho a úplne sa mu odovzdať. Pochopte, drahé deti, že bez môjho Syna niet spásy. Musíte pochopiť, že on je váš počiatok aj váš koniec. Len s týmto poznaním môžete byť šťastní a zaslúžiť si večný život. To vám želám ako vaša Matka.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.2001 „Milé deti!

Dnes vás pozývam k láske a milosrdenstvu. Preukazujte si navzájom lásku, tak ako vám ju dáva váš Otec. Buďte milosrdní (zastala v reči) – srdcom. Konajte dobré skutky a nedovoľte, aby dobré skutky na vás pridlho čakali. Každé milosrdenstvo vychádzajúce zo srdca vás približuje k môjmu Synovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.2000 „Milé deti!

Nehľadajte zbytočne pokoj a šťastie na nesprávnych miestach a v nesprávnych veciach. Nedovoľte, aby sa vám srdcia zatvrdili a obľúbili si márnivosť. Zavolajte meno môjho Syna. Prijmite ho do srdca. Iba v mene môjho Syna zažijete v srdci skutočné šťastie a pravý pokoj. Len tak spoznáte Božiu lásku a budete ju šíriť ďalej. Pozývam vás, aby ste sa stali mojimi apoštolmi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.1999 „Milé deti!

Želám si, aby ste mi odovzdali svoje srdcia, aby som vás viedla po ceste, ktorá vedie k svetlu a večnému životu. Nechcela by som, aby vaše srdcia zblúdili v temnotách dnešnej doby. Chcem vám pomôcť. Budem s vami na tej ceste objavovania Božej lásky a milosrdenstva. Ako matka vás prosím, aby ste mi to dovolili.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.1998 „Milé deti!

Vyzývam vás, aby ste boli mojím svetlom, takže budete osvecovať všetkých, čo žijú v temnote, aby ste ich srdcia naplnili pokojom, mojím Synom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.1997 „Milé deti!

Ako matka vás prosím, aby ste nezostali na ceste, na ktorú ste sa vydali. Na tejto ceste zažijete iba tvrdosť a prázdnotu srdca, a nie pokoj, po ktorom všetci túžite. Pravý pokoj budú mať len tí, ktorí vo svojom blížnom spoznávajú môjho Syna a milujú ho. V srdci koho panuje iba môj Syn, ten vie, čo znamená pokoj a bezpečnosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.1996 „Drahé deti!

O tomto posolstve, ktoré vám dnes dávam prostredníctvom mojej služobnice, chcem, aby ste dlho premýšľali. Deti moje, veľká je Božia láska! Nezatvárajte oči, ne- zatvárajte si uši, kým vám opakujem: veľká je jeho láska! Počúvajte moju výzvu a moje prosby, s ktorými sa na vás obraciam. Zasväťte svoje srdce a urobte 182 z neho Boží príbytok. Nech on v ňom naveky prebýva. Moje oči i moje srdce budú tu, aj keď sa už viac nebudem zjavovať. Konajte vo všetkom tak, ako vás prosím a vediem k Pánovi. Neodvrhujte od seba meno Božie, aby ste neboli odvrhnutí. Prijmite moje posolstvá, aby ste boli prijatí. Rozhodnite sa, deti moje, je čas rozhodnutia. Majte spravodlivé a nevinné srdcia, aby som vás mohla priviesť k vášmu Otcovi. Lebo ja som tu len vďaka jeho veľkej láske.

Ďakujem vám, že ste prišli.“


18.03.1995 „Milé deti!

Ako Matka vás už mnoho rokov vyučujem vo viere a v láske k Bohu. Vy ste sa Otcovi nepoďakovali, ani ste mu nepreukázali úctu. Stali ste sa prázdnymi, vaše srdce sa zatvrdilo a chýba mu láska k utrpeniu vašich blížnych. Učím vás láske a dokazujem vám, že Otec vás miluje. Vy ho však nemilujete. On obetoval svojho Syna za vašu spásu, moje deti. Pokiaľ nemilujete, nespoznáte lásku vášho Otca. Nespoznáte ho, pretože on je láska. Milujte a nemajte strach, moje deti, lebo láska nepozná nijaký strach. Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky k nemu, potom prečo sa máte báť toho, čo príde? Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest, pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdilí. Milé deti, vediem vás k láske k vášmu Otcovi. Vediem vás k večnému životu. Môj Syn je večný život. Prijmite ho, a prijali ste lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.1994 „Drahé deti

Dnes je moje srdce naplnené radosťou. Želám si, aby ste sa každý deň zhromažďovali k modlitbe ako dnes, v tento veľký deň modlitby. Len tak možno získať pravé naplnenie tela i duše. Ako matka vám chcem pri tom pomôcť. Dovoľte mi to. Znova vás vyzývam, aby ste otvorili svoje srdcia a nechali sa mnou viesť. Moja cesta vedie k Bohu. Vyzývam vás, aby sme sa dali spoločne na cestu, veď sami vidíte, že spolu s naším Bohom rozvraciame všetko zlo. Modlime sa a dúfajme.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


18.03.1993 „Milé deti!

Prajem si, aby ste mi podali svoje ruky, aby som vás ako matka viedla správnou cestou, aby som vás viedla k Otcovi. Otvorte svoje srdcia, dovoľte mi vstúpiť! Modlite sa, lebo v modlitbe som s vami! Modlite sa a dovoľte mi, aby som vás viedla! Povediem vás k pokoju a šťastiu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“